drs. T.T. van Leeuwen

PhD student Spiritual Care and Chaplaincy
Groningen
Practices

Onderzoek naar de hermeneutische communicatie van protestants-christelijke geestelijk verzorgers in een veranderende levensbeschouwelijke context.

(English summary below)

Aanleiding en vraagstelling:

Zowel de beroepsstandaard van de VGVZ (2015) als de meeste theologische instituten in ons land stellen de hermeneutische competentie centraal in het werk van de geestelijk verzorger. Het betreft het vermogen zingevingsvragen en levensbeschouwelijke overtuigingen te kunnen verhelderen in relatie tot de context of situatie en levensbeschouwelijke counseling te bieden.

Vragen van studenten over de operationalisering, uiteenlopende definities van deze competentie en een snel veranderend levensbeschouwelijk landschap, waarin geestelijk verzorgers mensen ontmoeten met de meest uiteenlopende overtuigingen, geloofsvisies en –belevingen, vormden de aanleiding tot het opzetten van dit onderzoek dat als centrale vraagstelling heeft: hoe geven geestelijk verzorgers in de context van een algemeen ziekenhuis vorm en inhoud aan deze competentie? En daarbij: hoe verhouden zij zich in deze levensbeschouwelijke diversiteit tot hun eigen levensbeschouwelijke identiteit?

Vanwege dit laatste aspect is gekozen voor een specifieke doelgroep: die van de protestants-christelijke geestelijk verzorger.

Doelstelling:

Het onderzoek beschrijft voorwaarden onder welke hermeneutische communicatie (het communicatieve handelen op basis van de hermeneutische competentie) plaatsvindt. Daarnaast vormt het onderzoek een bijdrage aan nadere theorievorming omtrent geestelijke verzorging in een pluraal levensbeschouwelijk klimaat.

Design, methode en fasen:

De eerste fase van het onderzoek, bestaande uit documentanalyse van opleidingsdocumenten en interviews met opleiders van theologische instituten bracht de overeenkomsten en verschillen in beeld tussen de verschillende definities en interpretaties van de hermeneutische competentie.

In de tweede fase (afronding najaar 2017) stelt een aantal geestelijk verzorgers geluidsopnamen van gesprekken met patiënten, die zij zelf kwalificeren als ‘good practices’, beschikbaar. Deze gesprekken worden geanalyseerd onder een aantal vraagstellingen: op welke wijze verbinden geestelijk verzorgers de thema’s van hun gesprekspartners met levensbeschouwelijke bronnen en tradities? Welke methodische stappen zijn uit de opnamen afleidbaar? Wat betekent de eigen identiteit in en voor deze ontmoetingen?

De derde fase zal bestaan uit een praktisch-theologische evaluatie van dit materiaal en de bestaande theorievorming over het omgaan met zingevingsvragen en hermeneutische communicatie.

Beoogde afronding: 2019

Summary:

All Protestant institutions for theological education in the Netherlands understand the hermeneutical competence as central competence of the chaplain. By virtue of that competence the chaplain enables hermeneutical communication. The educational institutions define the competence in different ways but agree that hermeneutical competence means that the chaplain must have the ability to relate traditions and sources (some speak explicitly of Christian tradition) and contemporary experience in a meaningful way.

In today’s post-modern society, however, organised religion is increasingly replaced by individual spirituality, composed from several traditions and sources. In addition chaplaincy is being offered in multi-faith contexts.

The central research question is about how Protestant chaplains give form and content to hermeneutical communication, how they practice their hermeneutical competence in this contemporary, plural religious society and how they, in doing so, relate to their own tradition.

 The research project involves both reviews of literature and empirical components in the form of interviews with lecturers and evaluations of cases provided by chaplains in the setting of general hospitals.

Keywords:

Hermeneutical competence, Hermeneutical communication, Religious plurality, Chaplaincy, Protestant tradition

Supervisors:

This research is supervised by Dr. Martin Walton, professor of spiritual care and chaplaincy at The Protestant Theological University and Dr. André Mulder, professor of practical theology at Windesheim University of applied sciences.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.