Missie en visie

De Protestantse Theologische Universiteit is gespecialiseerd in de theologische bestudering van het christelijk geloof in de wisselwerking tussen bronnen en eigentijdse vormgeving. In haar theologiebeoefening staat de PThU in de protestantse traditie en heeft zij bijzondere aandacht voor de interactie tussen religie en maatschappelijke/culturele contexten. De universiteit verzorgt de opleiding van predikanten ten behoeve van de Protestantse Kerk in Nederland en zij doet dit op vestigingsplaatsen die elk hun eigen traditie hebben. De PThU wil een prominente universiteit voor protestantse theologie zijn die zelfbewust, kritisch en flexibel inspeelt op de veranderingen die zich voltrekken op het gebied van geloof, kerk en samenleving.

Weten van Grenzen

Waar ligt de grens? Steeds verder weg, lijkt het wel. Meer dan ooit verbreden we onze horizon; fysiek door vaker en verder op reis te gaan, mentaal doordat we met alles en iedereen in verbinding staan. We weten meer, voelen meer, ervaren meer. Mondig en zelfstandig zijn we. Normen en waarden? Die bepalen we zelf. En de allerlaatste grens – die van het leven zelf – is zover opgerekt dat een voortijdig einde wel eens aantrekkelijk lijkt.

Waar ligt de grens? Steeds dichterbij, lijkt het wel. Oude zekerheden – van vaste baan tot waardengemeenschap – dreigen uit onze samenleving te verdwijnen. Daarom kiezen we instinctief voor veiligheid. We bakenen ons eigen terrein af: dit ben ik en dit is van mij. Grensgevallen houden we met muren en slagbomen op afstand. We hebben de hele wereld onder handbereik, maar we horen vooral de stemmen waarmee we het al eens zijn. We vinden dat we alles mogen zeggen, maar we zijn snel gekwetst door de woorden van een ander. Soms is de grens onontkoombaar, soms onzichtbaar. Ze biedt ruimte en stelt paal en perk. Ze sluit mensen buiten en omarmt ze. Ze geeft duidelijkheid en leidt tot verwarring. Ze ligt overal en nergens. En voor niemand op dezelfde plek.

Als Protestantse Theologische Universiteit weten we van grenzen.

Ze zijn onze specialiteit. We hebben ze niet zelf bepaald, maar we onderzoeken waar ze liggen – en hoe moeilijk ze liggen. Vanuit ons geloof en onze traditie kunnen we er met overtuiging over spreken: we zeggen het tenslotte namens iemand Anders. We bestuderen ze in hun context en van alle kanten: historisch, dogmatisch, ethisch, praktisch. En we delen onze kennis graag met iedereen die daarom vraagt.

Wij zien grenzen niet als een belemmering.

We leiden mensen op die de wereld in willen trekken: onderzoekend, pionierend en profeterend. Op zoek naar de gevangenen en de grenzelozen, de heiligen en de zondaars, de fanatici en de goddelozen, de melaatsen en de health freaks, de vluchtelingen en de mensen die niet langer in beweging zijn te krijgen. Om naar ze te luisteren en met ze te praten. Om ze te troosten en met ze te bidden. Om uitleg te geven aan de wereld om ons heen. In een wereld vol afgedwongen en zelfgekozen grenzen willen wij mensen met elkaar verbinden, ze verantwoordelijk maken en vrijheid bieden.

Wij zijn grensganger, grensverlegger, grenswachter.

Tussen het goede en de woede – daar willen wij staan. Op het stevige fundament van de protestantse Reformatie, die een geloof voorstaat dat even eigenwijs is als devoot. Gevormd in de theologie, de wetenschap die zich niet wil beperken tot menselijke waarheid. En universitair geschoold, wat betekent dat we onze expertise op een kritische, controleerbare wijze ontwikkelen en met anderen delen.

We leiden theologen op die hun grenzen willen verleggen.

Daarvoor hebben we mensen nodig die scherp van geest willen zijn en opereren vanuit een open en nieuwsgierige houding. Want aan de PThU stellen we niet alleen vragen, we zijn ook bereid onszelf te laten bevragen. Of we nu student zijn of werken als predikant, geestelijk verzorger, pionier, religie-expert, wetenschappelijk onderzoeker of docent: we staan voor de resultaten van ons werk. We zijn eerlijk over wat we weten en denken en niet bang om daarover in gesprek te gaan. En we vermijden daarbij modieuze meningen en gemakkelijke gemeenplaatsen.

We leiden theologen op die hun grenzen willen leren kennen.

Daarvoor hebben we mensen nodig die diep geworteld zijn – of willen zijn – in de Bijbel en de traditie. Zonder een stevige ondergrond is theologiebeoefening wat ons betreft onmogelijk. En die ondergrond bieden wij: kennis en ervaring van eeuwen zijn in onze universiteit samengekomen. We verhouden ons op een vanzelfsprekende manier tot deze wortels, omdat we ze nog altijd als de onze herkennen. En we onderzoeken deze wortels steeds ook minutieus, omdat zij in elke tijd en context weer iets nieuws zeggen. De goede vruchten ervan willen we niet alleen bewaren, maar ook doorgeven aan anderen, om zo te helpen bij de grote uitdagingen waar de wereld en de kerk voor staan.

We leiden theologen op die grenzen willen doorbreken.

Daarvoor hebben we mensen nodig die breed georiënteerd zijn en hun werk willen doen samen met geloofsgenoten, andersgelovigen en niet-gelovigen dichtbij en ver weg. Hoe meer we ons verbonden weten met onze eigen traditie, hoe gemakkelijker we open kunnen staan voor mensen die er anders over denken. Als PThU zijn we nieuwsgierig naar andere opvattingen, andere inzichten, andere geloofsuitingen, andere contexten. We oriënteren ons zo breed mogelijk – dat wil zeggen: oecumenisch én internationaal. Theologie is een internationale wetenschap en het christendom is een wereldgodsdienst. Daar ligt de verbinding in de praktijk.

We leiden theologen op die grenzeloos durven zijn.

Daarvoor hebben we mensen nodig die rijk aan spiritualiteit zijn. Want aan de PThU leren we niet alleen over het geloof. We leren ook geloven. Spirituele vorming – een doorgaande oriëntatie op de christelijke levensvisie en levenswijze – maakt integraal deel uit van de opleiding. Dit betekent niet dat we allemaal hetzelfde geloven of moeten geloven, maar dat we samen met anderen ons eigen geloof verder ontwikkelen. Theologen van de PThU gaan veelal aan de slag als geestelijk leider. Dat kan natuurlijk alleen als ze hun eigen geloofsidentiteit ontwikkeld hebben. En die ook aan anderen duidelijk kunnen maken.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.