Dr Marjo C.A. Korpel

Universitair Hoofddocent Oude Testament
Amsterdam, Groningen
Old Testament / Judaism

Marjo Korpel is Associate Professor in Old Testament Studies at Amsterdam and Groningen. For more information, see the menu on the left. 

Verschenen oktober 2020

Guillaume Bady & Marjo Korpel (éd.),  Les délimitations éditoriales des Écritures des bibles anciennes aux lectures modernes / Editorial Delimitations of the Scriptures from Ancient Bibles to Modern Readings, Leuven: Uitgeverij Peeters, 2020.             

                                 

Pericope-serie

Wie een krant opslaat ziet meteen de koppen en wordt door de opmaak van de krant gestuurd in het lezen. Stukken wit en punten en komma's helpen bij het begrijpen van een tekst. Dat is echter geen moderne uitvinden, maar werd al in bijbelse tijden toegepast door geoefende schrijvers. Bij de uitleg van de Bijbel is het daarom niet alleen van belang de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse tekst te lezen, maar ook de spaties, punten en komma's serieus te nemen. De methode van tekstindelingskritiek die in de Pericope serie wordt gehanteerd om deze lacune in het bijbelonderzoek op te vullen, is uitvoerig beschreven in deel 1 van de serie. In de serie Pericope: Unit Delimitation as a Guide to Interpretation verschenen inmiddels 11 delen. Voor meer informatie zie de website: pericope.net.  

           

RS 92.2016:40-43 (Ugaritic tablet, about 1250 BCE / 1250 v.Chr.)

Colophon of a text written by a scribe on the death of his master Attanu:

"[The scribe is Ilimilku, the Shuba]nite, student of Attanu, the diviner, chief of priests, [and scri]be of Babel. But the one who recited this was he himself. [He wrote the words of the text in the hous]e of his master, but there was nobody (anymore) who taught him [(how) to put these words] into writing."

("[De schrijver is Ilimilku, de Sjuba]niet, leerling van Attanu, de voorspeller, hogepriester, [en schrijv]er van het Babylonisch. Maar degene die de woorden hardop voorlas was hijzelf. [Hij schreef de woorden van de tekst in het hui]s van zijn leermeester, maar er was niemand (meer) die hem nog leerde [(hoe) de woorden] op te schrijven.") - Colofon aan het eind van een tekst geschreven door de schrijver Ilimilku, wiens leermeester Attanu, die altijd de teksten reciteerde terwijl Ilimilku schreef, inmiddels is overleden, en over wiens dood de schrijver in deze tekst schrijft). 

Ps. 119:99 (Codex Aleppo, 930 CE / 930 na Chr.)

"I have more understanding than all my teachers: for thy testimonies are my meditation."

("Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.")

Matt. 13:52 (Codex Sinaiticus, 5th Cent. CE / 5e eeuw na Chr.)

"Everyone who studies the Scriptures and becomes a student in the kingdom of heaven is like someone who brings out new and old treasures from the storeroom." 

("Hij zeide tot hen: Daarom is iedere schriftgeleerde, die een discipel geworden is van het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt.")