Dr. André Mulder

Senior Onderzoeker Bijzondere Leerstoel Diaconaat
Amsterdam

In mijn onderzoek richt ik me op de bijdrage die geloofsgemeenschappen kunnen leveren aan sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Wat zijn inspirerende voorbeelden waar we van kunnen leren? Welke kansen zijn er om meer verbinding te maken tussen geloofsgemeenschappen en zorginstellingen? Wat betekent het voor mensen met en zonder verstandelijke beperking om met elkaar op te trekken? Welke visies op menszijn, heelheid, en op God bepalen ons handelen? Hoe ziet een inclusieve theologie van de kwetsbaarheid er uit?
Vragen die vanuit het perspectief van de zorg aan de orde komen zijn: hoe kunnen we het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking vergroten? Hoe verbinden we mensen met elkaar? En hoe kunnen zorgprofessionals mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij zinbeleving? Hoe kun je zingevingssensitief worden als zorgprofessional en hoe kunnen teams zingevingsgericht gaan werken? 
Voor geestelijk verzorgers is de omgang met jongeren met een licht verstandelijke beperking vaak een uitdaging. Welke handelingsrepertoire kunnen zij inzetten om deze jongeren te begeleiden van uit zingevingsperspectief?

Voor mijn onderzoek gebruik ik diverse methoden, zowel kwantitatief als kwalitatief. De spits ligt bij actie-onderzoek gericht op kleinschalige praktijkvernieuwing. Voor studenten en professionals richt ik een kenniswerkplaats (KWP) in waarin samen wordt gewerkt aan nieuwe kennis en innovatie in de praktijk.  

Nieuwsbrief

Tweemaal per jaar geef ik een nieuwsbrief uit over de voortgang van mijn onderzoek. U kunt die hier  vinden:

Nieuwsbrief september 2023

Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief augustus 2022

Nieuwsbrief aug-dec 2021

Nieuwsbrief jan-jul 2021


Nieuws: Onderzoek naar samenwerken in een Expertisecentrum

Op 1 januari j.l. is drs. Leo van Hoorn, organisatieadviseur, in opdracht van de PThU en de Theologische Universiteit Utrecht begonnen aan een kwartiermakerstraject voor een Expertisecentrum  Levensbeschouwing en Inclusie van Mensen met en verstandelijke beperking. In een aantal rondetafelgesprekken verkent hij met partners uit verschillende domeinen of zo’n expertisecentrum er moet komen, wat de functies van zo’n centrum moeten zijn, hoe het er uit zou moeten komen te zien en wie daaraan zouden kunnen bijdragen. Leo praat hierover met vertegenwoordigers van zorginstellingen, belangenorganisaties, kerken, kennisinstellingen, opleidingen en beroepsorganisaties. Gedachte bij de start van dit project is dat het goed zou zijn als bestaande kennis over geloof/levensbeschouwing/ethiek bijeengebracht wordt en toegankelijk gemaakt wordt voor gebruikers (zorgmedewerkers, pastores, geestelijk verzorger, ouderorganisaties, ouders, cliënten); dat het onderzoek naar zingevingsondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking doorgang zou moeten vinden; en dat nieuwe kennis weer verspreid zou moeten worden via publicaties, congressen, workshops, webinars en zo meer. We houden u op de hoogte van dit verkenningstraject, dat ongeveer 12 maanden zal duren. De achtergrondnotitie die aan alle gesprekspartners is toegestuurd vind u hier.

Nieuws: NWO Subsidie voor onderzoeksproject over Eenzaamheid

Als onderdeel van een consortium onder aanvoering van dr. Paul van Trigt van de Rijksuniversiteit Leiden hebben we bij de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) een voorstel ingediend met de titel: Collaborative learning from loneliness (COLLELO).  A transdisciplinary approach to understand and reduce loneliness together with people with mild intellectual disabilities.
Met dit voorstel willen we samen met mensen met een verstandelijke beperking onderzoek doen naar hun ervaringen van eenzaamheid. We weten nog steeds niet goed als samenleving hoe ervaringen van eenzaamheid tot stand komen, wat ze betekenen en welke aanpakken helpen om de ervaringen van eenzaamheid te verminderen of draaglijk te maken.  In december 2023 kregen we het geweldige nieuws dat het geld (ruim 1 miljoen euro) aan onze groep is toegekend. Zie voor alle partners en een samenvatting van het voorstel: COLLELO. Samen leren van eenzaamheid. Een nieuw onderzoek om de eenzaamheid onder mensen met een licht verstandelijke beperking te begrijpen en te verminderen - Universiteit Leiden  Voor mijn onderzoeksplaats op de Protestantse Theologische Universiteit betekent dit dat we samen met de Universiteit voor Humanistiek een promovendus zullen gaan aanstellen voor één van de deelprojecten. Dat project zal heel nauwkeurig in beeld willen brengen wat de ervaringen van mensen met een Licht Verstandelijke Beperking zijn als het gaat om eenzaamheid en wat zij ervaren als helpend of juist niet-helpend. Bijzondere aandacht zullen we vragen voor het aspect van existentiële eenzaamheid. Start van het project is waarschijnljk in september 2024. Begeleiding vanuit de PThU is in handen van prof. Erik Olsman en prof. Thijs Tromp. De promovendus sluit aan bij onze Kenniswerkplaats.

Publicaties

In november 2023 kwam het rapport Vooruitzien gereed. Hierin beschrijf ik hoe de huidige verbindingen

tussen mensen met een verstandelijke beperking en geloofsgemeenschappen worden vormgegeven en beleefd door vrijwilligers en predikanten/voorgangers uit diverse kerken in de provincie Friesland. Het rapport is geschreven voor de KMVH Friesland om nieuw beleid te kunnen vormgeven en is hier te vinden. Over het onderzoeksthema religie en mensen met een beperking publiceerde ik met Ruth Hessel Gewoon of beperkt? Hoe jodendom, christendom en islam omgaan met mensen met een handicap (2014, Meinema). 


Over de achtergronden en doelen van mijn huidige project schreef ik met Thijs Tromp  De bijdrage van geloofsgemeenschappen aan sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking(Handelingen, 48 (1), 65-74, 2021).

Over de uitdagingen van het verlenen van geestelijke verzorging aan jongeren met een licht verstandelijke beperking schreef ik in 2021 een onderzoeksrapport. Bekijk het artikel over de uitdagingen die geestelijk verzorgers ervaren rond jongeren met een licht verstandelijke beperking uit het Tijdschrift Geestelijke Verzorging (september 2022). Dit onderzoeksthema zal op de agenda blijven: deze jongeren verdienen langdurige aandacht als het gaat om de ondersteuning bij het inrichten van een leven dat betekenisvol is. Ze staan voor veel zingevingsuitdagingen.          

Zie hier een verhaal van Tanja waarin ze over haar leven vertelt. 
En in mei 2022 publiceerde ik online een rapport over de visie van geestelijk verzorgers op het contact tussen hun cliënten met een verstandelijke beperking en geloofsgemeenschappen. Een korte weergave hiervan is te vinden in een artikel in Journal of Disability and Religion, hier te vinden.

Filmpjes over inclusieve praktijken

Als onderzoeker ben ik benieuwd naar good practices, veelbelovende praktijken die laten zien hoe geloofsgemeenschappen inclusie vormgeven en anderen daarmee kunnen inspireren.

Op verzoek van Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland heb ik meegewerkt aan twee regionale diaconale dagen met het thema Aan tafel! Ontvangen & delen. Mijn presentatie ging over inclusief kerkzijn en mensen met een verstandelijke beperking. Ter inspiratie bij deze lezing zijn twee filmpjes gemaakt:

Over inclusief vieren een korte reportage uit Stiens. (Klik op de foto).

Over inclusieve zaterdagmiddagontmoetingen een korte reportage over Kerkplein in Rotterdam. (Klik op de foto)

Tien tips voor samen leven en geloven

In voorbereiding op een workshop over inclusieve geloofsmeenschappen schreef ik 10 tips over samen leven en geloven met mensen met een verstandelijke beperking

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.