Home/Over de PThU/Organisatie/Medewerkers/Benno van den Toren/Bibliography

Medewerkers

Prof. dr. B. van den Toren

Prof. dr. B. van den Toren

Hoogleraar interculturele theologie
Locatie:Groningen
Afdeling:Beliefs, ST Beliefs

Bibliography of the Main Publications of Dr Bernard (Benno) van den Toren

Oxford, United Kingdom, September 2013

 

Books

Christian Apologetics as Cross-cultural Dialogue (London: T. & T. Clark/Continuum, October 2011), 262 pp., ISBN 978-0-567-05276-6 (hardback), 978-0-567-16916-7 (paperback)

Reasons for my Hope: responding to my non-Christian Friends (Oxford: Monarch, 2010), 160 pp. ISNB 978-1854248633

Vele Talen, één Geest. Eenheid en verscheidenheid in het vernieuwende werk door de Geest van Christus, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de theologie van de charismatische vernieuwing aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, 10 september 2010 (Gorinchem: Ekklesia, 2010), 46 pp. [Many Languages, One Spirit: Unity and Diversity in the Renewing work of the Spirit of Christ, inaugural lecture]

Doordenken over de mens (Zoetermeer: Boekencentrum, 2010) 65 pp. [Enquiring about being human]

Doordenken over God (Zoetermeer: Boekencentrum, 2009), 72 pp. [Enquiring about God] ISBN 978-90-239-2350-3

Pocket Guide to Christian Belief (Oxford: Lion, 2009), 217 pp. ISBN 978-0-8254-7863-5

Moeilijke vragen over God en Jezus. Een hulp bij gesprekken over geloven vandaag  (Amersfoort: Echo / Utrecht: IFES-Nederland, 2003), 133 pp [Difficult Questions about God and Jesus: An Aid for Conversations about Believing Today].

With Reinhard van Elderen, Edwin Baan & Marcel Oostenbrink (eds.), Het geloofsleven van de theoloog: in tekst en toelichting voor predikanten en studenten (Zoetermeer: Boekencentrum, 1995), 159 pp. [The Spirituality of the Theologian: Texts with Introductions for Pastors and Students].

Breuk en brug. In gesprek met Karl Barth en postmoderne theologie over geloofsverantwoording (Zoetermeer: Boekencentrum, 1995), 397 pp. [Breach and Bridge: A Dialogue with Karl Barth and Postmodern Theology concerning Apologetics, Dissertation, with summaries in English and German].

 

Edited volumes

With Miranda Klaver (eds.). All Over the World, the Spirit is Moving, Geestkracht: Bulletin voor Charismatische Theologie, 70 (Fall 2012)

 

Forthcoming books

La Doctrine chrétienne dans un monde multiculturel [Christian Doctrine in a multicultural world] (340 pp., forthcoming, London : Langham, 2014).

(with Donald Hay, Ard Louis and Elaine Storkey) The Christian Mind: Christian Faith and the Academic Enterprise (working title)

Une Éthique évangélique pour l’Afrique contemporaine

Contextual Christian Ethics for Africa Today

 

Articles in books

“De Heilige Geest in schepping en herschepping” [“The Holy Spirit in Creation and New Creation”], in: Kees van der Kooi, Peter-Ben Smit & Liuwe Westra (eds.), Vele gaven, één Geest: Meedenken met Martien Parmentier op het gebied van oecumenica, patristiek en theologie van de charismatische vernieuwing, Gorinchem: Ekklesia, 2012, pp. 97-107.

“Kunnen we de opstanding van Christus aannemelijk maken?” [“How Credible is the Resurrection of Christ?], in : Jan Hoek (ed.) Verantwoorde hoop - apologetische thema 's, Heerenveen: Groen, 2011, pp. 140-171 (footnotes pp. 266-269).

“Evangelische theologie als bron van geestelijke vernieuwing” [“Evangelical Theology as Source of Spiritual Renewal”], in: Hans Esbach (ed.), Voortdurend Verlangen, Zoetermeer: Boekencentrum, 2011, pp. 67-80.

“De Heilige Geest als gave van het Nieuwe Verbond” [“The Holy Spirit as Gift f the New Covenant”] in: Willem J. Ouweneel e.a., Omgaan met olifanten: tien bezinningen op vijf brandende onderwerpen, Heerenveen: Medema, 2010, p. 121-129.

 “Welkom bij de drie-enige God” [Welcome to the Tri-une God], in: Cees Dekker & Reinier Sonneveld (eds.), De crux. Christenen over de kern van hun geloof [The Crux: Christians on the the Core of their Faith] (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2010, pp. 192-199.

“Can We See the Naked Theological Truth?”, in: Matthew Cook, Rob Haskell, Ruth Julian and Natee Tanchanpongs (eds.), Local Theology for the Global Church: Principles for an Evangelical Approach to Contextualization (Pasadena, CA: William Carey Library, 2010), pp. 91-108.

“Huwelijk, echtbreken” [“marriage, divorce”], in Handboek Bijbelwoorden [Manuel of Bible Words], Zoetermeer: Boekencentrum, 2005, pp. 289-303.

“Gedachte, denken, verstand” [“Thought, thinking, reason”], in: in Handboek Bijbelwoorden [Manuel of Bible Words], Zoetermeer: Boekencentrum, 2005, pp. 159-162.

“De apologetische betekenis van Plantinga’s kentheorie” [“The Apologetic Significance of Plantinga’s Epistemology”], in: René van Woudenberg & Bart Cusweller (eds.), De kentheorie van Alvin Plantinga (Zoetermeer : Boekencentrum, 1998), pp. 119-131.

“Christelijke geloofsverantwoording voor mensen van vandaag” [“Christian Apologetics for Contemporary People”], in: T.C. Verhoef (ed.), Over de brug komen: Een handreiking voor het getuigend gesprek (Zoetermeer: Boekencentrum, 1996), pp. 119-141.

“Het gaat in alle godsdiensten toch om hetzelfde: De vraag naar de relatie tussen het christelijk geloof en de andere godsdiensten in het getuigend gesprek” [“Aren’t All Religions Dealing with the Same Reality? The Question concerning the relationship between the Christian Faith and the Other Religions in Christian Witness”], in: T.C. Verhoef (ed.), Over de brug komen: Een handreiking voor het getuigend gesprek (Zoetermeer: Boekencentrum, 1996), pp. 71-93.

“Introductie” van “Stephen Williams: Twijfel” [“Introduction to ‘Stephen Williams: Doubt’] in: Benno van den Toren Reinhard van Elderen, Edwin Baan & Marcel Oostenbrink (eds.), Het geloofsleven van de theoloog: in tekst en toelichting voor predikanten en studenten (Zoetermeer: Boekencentrum, 1995),, pp. 69-73.

“In gesprek over God en mens: Mogelijkheden tot geloofsverantwoording aan andersgelovigen op grond van het christelijk mensbeeld” [“In Conversation about God and the Human Being: Possibilities for apologetics to non-Christians on the Basis of the Christian Conception of the Human Being”], in: Henri Veldhuis (ed.), Onrustig is ons hart …: Mens-zijn in christelijk perspectief (Zoetermeer: Boekencentrum, 1994), pp. 171-190.

 

Articles in academic journals

Review article of G. van den Brink & C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek [Christian Dogmatics], Boekencentrum, Zoetermeer, 2012, 722 p., €65,-, ISBN  978 90 239 26061, Theologia Reformata 56/2 (June 2013), pp. 154-159.

“De Heilige Geest in schepping en herschepping” [“The Holy Spirit in Creation and New Creation”], Geestkracht: Bulletin voor Charismatische Theologie 71 (voorjaar 2013), pp. 10-19.

‘Een intercultureel gesprek’ [‘An Intercultural Conversation’], Kontekstueel 27/4 (maart 2013), pp 21-23.

‘Woord Vooraf’ [‘Preface’], in: Benno van den Toren, Miranda Klaver (eds.). All Over the World, the Spirit is Moving, Geestkracht: Bulletin voor Charismatische Theologie, 70 (Fall 2012), pp. 5-6.

“Teaching Ethics in the Face of Africa’s Moral Crisis: Reflections from a Guest”, Transformation 30/1 (January 2013), pp. 1-16.

 “The relationship between Christ and the Spirit in a Christian Theology of Religions”, Missiology 40/3 (July 2012): 263-280.

“Leven in de Geest van Christus: Het eigene van de christelijke spiritualiteit te midden van de godsdiensten” [“ Living in the Spirit of Christ: The Particularity of Christian Spirituality among the Religions”], Geestkracht: Bulletin voor Charismatische Theologie 69 (Spring 2012), pp. 2-14.

“Y a-t-il un noyau supraculturel de l’Evangile humainement accessible ?”, Hokhma 99 (2011), pp. 41-66.

“La Contextualité de l’Evangile et de la doctrine chrétienne”, Hokhma 98 (2010), pp. 57-70.

“De gemeente als het begin van de oogst” [“The Church as the Firstfruits of the New Creation”], Geestkracht: Bulletin voor Charismatische Theologie 66 (2010), pp. 13-21.

“Challenges and Possibilities of Inter-religious and Cross-cultural Apologetic Persuasion”, Evangelical Quarterly 82/1 (January 2010), pp. 42-64. ISSN 0014-3367 [http://wenku.baidu.com/view/8b1327d97f1922791688e80c.html]

“Une confession de foi contextualisée pour des chrétiens Pygmées Aka. Former des disciples dans la forêt équatoriale.”, Perspectives Missionnaires 58 (2009/2), pp. 18-32.

“Growing disciples in the Rainforest: A Contextualized Confession for Pygmy Christians”, Evangelical Review of Theology 33/4 (October 2009), pp. 306-315. ISSN 0144-8153 [http://media.web.britannica.com/ebsco/pdf/038/43862038.pdf]

“Kunnen we christelijk geloof aannemelijk maken? Over noodzaak en aanstoot van de apologetiek in een postmoderne wereld” [“Can we Show the Reasonableness of the Christian Faith? On the necessity and Scandal of Apologetics in a Postmodern World”], Kerk en Theologie 60/3 (Juli 2009), p. 239-255. ISSN 0165-2346

“De geloofsbelijdenis van de Pygmeeën. Leerlingen van Jezus in het regenwoud” [“Growing disciples in the Rainforest: A Contextualized Confession for Pygmy Christians”], Soteria 24/4 (December 2007), pp. 6-15.

“Gods bedoeling met de schepping als sleutel tot de universaliteit en de culturele variatie van de christelijke ethiek: een bijdrage vanuit Afrika” [“God’s Purpose for Creation as the Key to Understanding the Universality and Cultural Variety of Christian Ethics”], Soteria 21/3 (2004), pp. 28-37.

 “The Political Significance of Jesus: Christian Involvement for the Democratisation of Africa”, Africa Journal of Theology 26/1 2007, pp. 65-88.

“The Christian God and Human Authority: A Theological Inquiry with Reference to Africa’s Principal World-Views”, Africa Journal of Evangelical Theology 23.2 (2004), pp. 161-186.

“Secularisation in Africa: A Challenge for the Churches”, Africa Journal of Evangelical Theology, 22/1 (2003), pp. 3-30.

“God’s Purpose for Creation as the Key to Understanding the Universality and Cultural Variety of Christian Ethics”, Missiology 30 (2002), pp. 215-233.

“The Christian God and Human Authority: A Theological Inquiry with Reference to Africa’s Principal World-Views”, Exchange 30 (2001), pp. 235-255. [http://booksandjournals.brillonline.com/content/10.1163/157254301x00156;jsessionid=fmc4jb70g0b05.x-brill-live-01]

“Kwame Bediako’s Christology in its African Evangelical Context”, Exchange 26 (1997), pp. 218-232. [http://booksandjournals.brillonline.com/content/10.1163/157254397x00412]

“A New Direction in Christian Apologetics: An Exploration with Reference to Postmodernism”, European Journal of Theology 2 (1993), pp. 49-64.

 

A selection of other articles

‘De doordenking van ons geloof’, [‘Thinking about God’] A bimonthly series of articles on doctrinal question in Idea, magazine of the Dutch Evangelical Alliance, from December 2006.

‘Een intercultureel gesprek’, Kontekstueel 27/4 (maart 2013), pp 21-23.

‘Woord Vooraf’ [‘Preface’], in: Benno van den Toren, Miranda Klaver (eds.). All Over the World, the Spirit is Moving, Geestkracht: Bulletin voor Charismatische Theologie, 70 (Fall 2012), pp. 5-6.

 ‘Nawoord over de dienst van de bevrijding’ [Concluding Reflection on the Ministry of Deliverance’], Geestkracht 68 (Fall 2011), special ‘Bevrijdingspastoraat’, pp. 73-75.

 ‘De Drie-enige God maakt het veschil’, Reformatorisch Dagblad, 28/10/2010

overgenomen uit Crux

‘Predikantschap als tweede carrière’ [“Ordained Ministry as a Second Career”], Woord en Dienst 57/15, 15 augustus 2008, pp. 26-27.

“Geslachtsgemeenschap voor het huwelijk: Een gepasseerd station?” [“Intercourse before Marriage: Have we Moved beyond this Issue?], Kontekstueel (2007), pp. 21-25.

“De toekomst van het evangelicale protestantisme in Afrika” [“The Future of Evangelical Protestantism in Africa”], in: Henri Bontebal e.a. (ed.), Het einde van het protestantisme, Uitgave ter gelegenheid van het IXe lustrum van he dispuut Ichtus sub voce ‘In hoc Signo Vinces’ te Rotterdam uitgaande van de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (Rotterdam: Dispuut Ichthus, n.y. [2004]), pp. 81-87.

“L’Engagement chrétien pour la démocratisation en Afrique”[Christian commitment to Democratisation in Africa], in : Nupanga Weanzana (ed.), Le Chrétien et la politique : Actes du Colloque Interdisciplinaire 06-10 janvier 2004, Bangui : FATEB, 2004, pp. 9-36.

 “Christus in Afrika: Lessen uit Afrika in contextueel spreken over Christus”, Kontekstueel mei 2001 (15/5), pp. 9-15 [“Christ in Africa: Lessons in Contextual Language about Jesus”].

“Christelijk Afrika tussen traditionele godsdienst en secularisatie: Over de betekenis van levensbeschouwingen” [“Christian Africa between Traditional Religion and Secularisation: on the Significance of Worldviews”], Beweging 61 (1997), pp. 131-134.

“Een apologie voor de christelijke apologetiek” [“An Apology for Christian Apologetics”], in: Jaarboekje ’94-’95 (Utrecht: G.T.S.V. Voetius, 1995), pp. 22-33.

 

Main interviews

‘Soms lijkt het te mooi om waar te zijn’, interview met Gert-Jan Schaap voor Visie, Pasen 2011, online: http://www.eo.nl/tijdschriften/visie/12176930/page/_Soms_lijkt_het_te_mooi_om_waar_te_zijn_/articles/article.esp?article=12424277

Radio interview met Andries Knevel, Andries Radio, Radio 5, 4 september 2010, 11.15-12.00. http://www.eo.nl/programma/andriesradio/2010-2011/page/-/episode.esp?broadcast=11671158&programs=5516030.

‘In kleine kring bidden om genezing’, interview, Nederlands Dagblad 10 september 2010, p. 2.

‘De Geest werkt altijd vernieuwend’, interview, Reformatorisch Dagblad, 31 december 2009

‘Van den Toren Bijzonder hoogleraar VU, Reformatorisch Dagblad, 1/12/2009

‘Benno van den Toren hoogleraar VU’, bericht, Nederlands Dagblad 30 november 2009

K. van Noppen & T. van der Leer, “Interview met Benno van den Toren: ‘De realiteit van Christus is altijd sterker dan mijn twijfel’, Soteria 23/1 (2006), pp. 41-50.

“Nederlandse evangelicalen kunnen leren van Anglikaanse geestverwanten” [“Dutch evangelicals can learn from anglicans”], radio interview 17/9/2005. http://www.eo.nl/portals/programs/episode.jsp?portal=4177509&program=4667097&season=6393534&episode=6455038

 

Reviews

Keith Warrington, Pentecostal Theology: A Theology of Encounter (London/New York: T. & T. Clark, 2008), in: Journal of Reformed Theology 6 (2012), pp. 79-80.

Tharcisse Gatwa, & Georgine Tsala-Clémençon, eds. Dictionnaire des personnalités célèbres du monde négro-africain (Yaoundé: CLE, 2004), in: Booknotes for Africa 21.16.

Dorcas Akintunde, Tharcisse Gatwa, Patrice Mbo, Fabien Ouamba, Jean Samuel Zoe-Obianga, Introduction à la Théologie Sytématique. Volume 2: Ethique (Yaoundé: CLE, 2003), in: Booknotes for Africa 20.06.

Marcelin S. Sousou, Fabien Ouamba, and Daniel Zo’o Zo’o, Introduction à la théologie systématique. Volume 1: Dogmatique (Yaoundé: CLE, 2002), in: Booknotes for Africa 17.34.

Éloi Messi Metogo, Dieu, peut-il mourir en Afrique? Essai sur l’indifférence religieuse et l’incroyance en Afrique noire (Paris/Yaoundé: Karthala/UCAC, 1997), in: Booknotes for Africa 10.29.

Jean Masamba Ma Mpolo, Le Saint Esprit interroge les esprits: Essai de relecture et pistes psychopastorales de la spiritualité en Afrique: Cas de la République Démocratique du Congo (Yaoundé: CLE, 2002), in: Booknotes for Africa 16.30.

Ryan van Eijk, & Jan van Lin, eds. Africans Reconstructing Africa (Nijmegen/Heerlen: Theologische Faculteit KU-Nijmegen, 1997), in: Booknotes for Africa 07.11.

Aylward Shorter & Edwin Onyancha, Secularism in Africa: A Case Study—Nairobi City (Nairobi: Paulines Publications Africa, 1997), in: Booknotes for Africa 05.37.

André Manaranche, Le Monothéisme chrétien (Paris: CERF, 1985), in: Booknotes for Africa 05.18.

Paul D. Avis, Faith in the Fires of Criticism: Christianity in Modern Thought (London: Darton, Longman & Todd, 1995) in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 51/4 (oktober 1997), p. 343.

David Peterson, Possessed by God: A New Testament Theology of Sanctification and Holiness, New Studies in Biblical Theology 1, Leicester: Apollos (IVP), 1995; in: Soteria 14/2 (juni 1997), pp. 62-63.

H. C. van der Meulen,  Die wondt en heelt, doodt en levend maakt: Een struktuuranalyse van de theologie van Helmut Thielicke (Hoogezand, Netherlands : Hagen, 1992), in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 49/3 (juli 1995), pp. 249-250.

 

Other publications

With Berdine van den Toren, Groeien naar een christelijk huwelijk (Werkboek en Handleiding) (Amersfoort: IZB, n.y.), 45 + 16 pp. [Growing towards a Christian Marriage (Workbook and Instruction Manual)].

 

Plenary lectures at academic conferences

‘Teaching Systematics in a Missionary Context’, 23 March 2011 at the conference on ‘Theological Education and Mission’ organised by the European Conference of Reformed Churches and the Kampen Theological University, 22-24 March 2011.

‘Kenmerken van een christelijke apologetiek in een multiculturele wereld’ [‘Characteristics of Christian Apologetics in a Multicultural world’, lecture at de conference ‘Uitgesproken hoop’ at the Reformed Theological University, Kampen, The Netherlands, 23 April 2010.

‘L’importance de la théologie pour la reconstruction de l’éthique évangélique en Afrique’ for the conference ‘L'Avenir de la théologie évangélique en Afrique francophone » Bangui (Central African Republic), 17-21 May 2009.

‘La Contextualité de l’Evangile et de la doctrine chrétienne’, Colloque de Association Francophone Européenne de Théologiens Evangéliques (AFETE), 1 & 2 Septembre 2008, Nogent-sur-Marne (France).

‘Est-ce qu’il y a un noyau supraculturel de l’Evangile qui est humainement accessible ?’, Colloque de Association Francophone Européenne de Théologiens Evangéliques (AFETE), 1 & 2 Septembre 2008, Nogent-sur-Marne

‘Is There a Humanly Accessible Supra-Cultural Core of the Gospel Message Available?’ presented at the consultation of the ‘Contextualisation’ Study Group of the Theological Commission of the World Evangelical Allicance, Oxford, March 2008.

 

A selection of papers read at academic conferences and meetings

‘The Relationship between Christ and the Spirit in a Christian Theology of Religions’, paper read at the conference of the Society for the Study of Theology on ‘The Trinity’, 30 March - April 2009.

‘God’s purpose for Creation as the Key to Understanding the Universality and Cultural variety of Christian ethics’, paper read at the Sixth International Symposium for Reformational Philosophy on ‘Cultures and Christianity A.D. 2000’, Hoeven, The Netherlands, 21-25 August 2000.

‘Christ and Cultures: The Christian Ethics of Multiculturalism’, paper read at the Sixth International Symposium for Reformational Philosophy on ‘Ethics: Person, Practices and Society’ Hoeven, The Netherlands, August 2005.

‘Toward a Trinitarian Theology of Religions’ paper presented at the bi-annual conference of the Fellowship of European Evangelical Students on ‘Reconciliation’, Prague, July 2006.

‘A Natural Religion of the Revealed God: A Theological Understanding of Islam and its Value for Apologetic Dialogue’, Centre for Muslim Christian Studies, Oxford May 2008.