Overzicht van de stafleden van de PThU Societas Doctorum Ecclesiae

Postacademisch programma PThU: ‘Societas Doctorum Ecclesiae’: Een onderzoeksgezelschap voor gepromoveerde theologen

Lijst van beschikbare stafleden met nadere informatie


Prof. dr. M. Barnard

Marcel Barnard houdt zich bezig met theologisch onderzoek naar liturgie, ritueel, kunst en cultuur, in de westerse wereld en in Afrika

Prof. dr. H.S. Benjamins

In zijn onderzoek houdt Rick Benjamins zich vooral bezig met postmoderne en post-theïstische theologie en haar verhouding tot de moderne of liberale theolgoie van de negentiende eeuw.

Prof. dr. T.A. Boer

Dr. R. Brouwer

Mogelijke onderzoeksthema's in samenwerking met Rein Brouwer zijn: (1) ontwikkelingen in/van het predikantschap in de Protestantse Kerk (mobiliteit, professionalisering, ambt en beroep, feminisering e.d.); (2) De betekenis van radicale, postmoderne theologie (Caputo, Kearney e.a.) voor de reflectie op (a) nieuwe (emerging) geloofsgemeenschappen en (b) 'God' in de (populaire) cultuur.

Dr. P.B. Hartog

In zijn onderzoek richt Bärry Hartog zich op het antieke Jodendom en zijn positie in de Grieks-Romeinse wereld. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar de Dode Zeerollen. Daarnaast houdt hij zich bezig met joodse schrijverscultuur en de tekstoverleving van het Oude Testament, Griekssprekend jodendom in de Hellenistische en Romeinse tijd en de joodse achtergronden van het Nieuwe Testament.

Dr. mr. K.W. de Jong

Klaas-Willem de Jong kan worden benaderd voor onderzoek op 1) de terreinen van kerkrecht en kerkelijke organisatie (bijvoorbeeld: historisch kerkrecht, verhouding tussen kerkrecht en wereldlijk recht, verhouding tussen kerkrecht en ecclesiologie, kerkrecht in een missionaire context), en 2) de klassieke gereformeerde liturgische formulieren (bijvoorbeeld: wordingsgeschiedenis, receptie, inhoud).

Dr. G.J. van Klinken

Gert van Klinken wil samenwerken binnen de volgende onderzoeksclusters: West-Europese religie in prehistorie, Romeinse tijd en kerstening (tot 1000 AD); Moderne Devotie, met aandacht voor de interactie met het schoolonderwijs (15e en 16e eeuw); Protestantse presentie in Palestina en Israël (1792-2000).

Dr. C.M. Klomp

Mirella Klomp verwelkomt gepromoveerde predikanten met onderzoeksinteresse op het praktisch-theologische veld van liturgisch ritueel, muziek & ritueel en moderne media, of een combinatie hiervan. Uitgangspunt in dit onderzoek ligt bij de empirisch-theologische bestudering van rituele, muzikale en vaak multimediale zingevings- en geloofspraktijken in kerk en bredere cultuur. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar betekenisgeving en toe-eigening van christelijk immaterieel erfgoed, door individuen en groepen/gemeenschappen.

Dr. M.C.A. Korpel

Marjo Korpel doet onderzoek naar: (1) de Bijbel in de oudoosterse context. Onderzoek door predikanten kan gedaan worden naar de uitleg van de Bijbel tegen de achtergrond van de multiculturele wereld van toen. Zoals de huidige wereld niet te begrijpen is op basis van slechts 1 boek, zo geldt dat ook voor de wereld van het oude Israël. In de vergelijking met de Umwelt wordt duidelijk waartegen bijbelschrijvers zich hebben afgezet, en waarin ze juist mee gingen in het oudoosterse denken van toen (voorbeeld: Adam-mythe uit Ugarit). (2) De betekenis van tekst-indeling -- zowel in oude manuscripten als ook in bijbelvertalingen -- voor exegese en preek. Dit onderzoek is tegenwoordig, door de zeer recente digitalisering van vele Hebreeuwse en Griekse bijbelhandschriften alsmede vele bijbelvertalingen, zeer goed vanaf de thuiscomputer uitvoerbaar. Marjo Korpel is hoofdredacteur van de internationale serie Pericope: Unit Delimitation as a Guide to Interpretation die een mooi platform biedt voor mogelijke gezamenlijke publicaties (zie: www.pericope.net). (3) bijbelboeken Ruth, Ester, Jesaja 40-55.

Prof. dr. F. de Lange

Frits de Lange kan worden benaderd voor samenwerking op de onderzoeksterreinen (1) theologische ethiek & zorgethiek, in het bijzonder de ouderenzorg en (2) de receptie van de theologie van Dietrich Bonhoeffer.

Prof. dr. M. Matthias

Markus Matthias nodigt uit tot samenwerking in één van de volgende drie onderzoekslijnen: (1) Lutheronderzoek (kernbegripen in Luthers theologie; receptiegeschiedenis van Luther en lutherse theologie in Nederland sinds 1800; de rechtvaardigingsleer van Andreas Osiander); (2) de Nadere Reformatie (wat gebeurde er precies in de gemeentes: wie was lid van de kerk, wie was slechts kerkganger, welke netwerken bestaan enz. enz.; in welk verband staan de theologische geschriften met de opkomst van de nieuwe filosofie , zoals van Descartes e.a.); en (3) de Ethische theologie in Nederland (een bundel over de stand van zaken t.o.v. het onderzoek over de verschillende vertegenwoordigers van de (vroege) Ethische theologie, de samenhang onderling, de argumentaties, de verbindingen naar Duitsland, de invloed van Schleiermacher).

Prof. dr. A.B. Merz

Annette Merz doet onderzoek op de volgende gebieden: Jezustradities (historische Jezus en Jezustradities in de evangelien, in het bijzonder parabels en wonderverhalen), Paulusbeelden in de vroege kerk (met name pastorale brieven, Acta Pauli, pseudepigrafie). Zij is geinteresseerd in diverse methodische benaderingen van teksten (historisch en literair) en methoden, die op het snijvlak van exegese en pastorale praktijk opereren. Zij zou bijzonder geinteresseerd zijn om met iemand samen te werken, die de kruisbestuivingen tussen wetenschappelijke exegese en bibliodrama wil bestuderen.

Marten van der Meulen schrijft graag een gezamenlijk artikel over The Passion, eindtijdfilms, civil society, sociaal kapitaal, dorpskerken, stadskerken, migrantenkerken, missionale kerken, pioniersplekken, alle kerken eigenlijk.

De betrokkenheid van de kerk/theologie bij hen die lijden in onze wereld. Ik werk zelf op dit moment aan een onderzoeksvoorstel over tafelgemeenschap als fundament voor diaconaat, waarbij het avondmaal als locus theologicus voor het diaconaat wordt beschouwd.  

Prof. dr. W.H.Th. Moehn

Het onderzoek van Wim Moehn is gericht op de prediking in de zestiende eeuw en in het bijzonder de prediking van Johannes Calvijn. Tevens werkt hij aan de wetenschappelijke ontsluiting van het theologisch oeuvre van Guido de Bres, opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 

Dr. T.T.J. Pleizier

Theo Pleizier nodigt gepromoveerde predikanten uit om samen te werken in een project op één van de praktisch-theologische gebieden van prediking, gemeentepastoraat en geestelijke verzorging in de krijgsmacht of een dwarsverbinding tussen deze terreinen. De focus in het onderzoek ligt bij de empirisch-theologische bestudering van geloofspraktijken, waarbij speciaal aandacht wordt gegeven aan de rol van gemeenschappen, de realisering van heil en de christelijke spiritualiteit. 

Henk de Roest nodigt gepromoveerde theologen uit om samen met hem een wetenschappelijk artikel te schrijven over empirisch-praktisch-theologisch onderzoek naar de praktijken van christelijke geloofsgemeenschappen. Bij voorkeur dient daartoe met de onderzochte geloofsgemeenschappen (en/of hun voorgangers) te worden samengewerkt. 

Prof. dr. R. Roukema

Riemer Roukema staat open voor samenwerking op onderzoek naar de uitleg van de bijbel in de eerste eeuwen van het christendom, de gnostiek en de christologie van het Nieuwe Testament.

Dr. P. Sanders

Paul Sanders doet onderzoek naar 1) gebeden en psalmen in het Oude Testament en 2) de overlevering van de tekst van het Oude Testament.

Dr. E.P. Schaafsma

Dr. E.P. Schaafsma, docent ethiek Amsterdam Petruschka Schaafsma doet onderzoek naar de betekenis van familierelaties. Ze komt graag in contact met mensen die ook met dit thema aan de slag willen en daarnaast een methodische interesse hebben in de eigen bijdrage van de theologie aan de reflectie op dit thema. Ze verwelkomt bijdragen vanuit een diversiteit aan invalshoeken: bijbel, hedendaagse en antieke literatuur, dialoog met sociale wetenschappen en met name antropologie, en natuurlijke met andere, niet-theologische ethische benaderingen. 

Prof. dr. K. Spronk

Wat betreft het Oude Testament ligt het zwaartepunt van het onderzoek in de exegese van historische teksten (met name Rechters) en in de theologie van het Oude Testament. Bij de contextuele exegese gaat het vooral om het onderzoek naar het feitelijk gebruik van de Bijbel in verschillende hedendaagse situaties en naar de verhouding tussen de wetenschappelijke benadering van de Bijbel en de intuïtieve benadering door de "gewone" lezer.

Dr. F. Stark

Ciska Stark biedt de mogelijkheid om samen te werken aan onderzoek naar vormen van prediking op pioniersplekken (homiletiek) en onderzoek naar effectiviteit van modellen van (theologisch) onderwijs (onderwijskunde). oeps, te snel gedrukt: in plaats van pioniersplekken mag er staan: in missionaire situaties.

Dr. G.M.G. Teugels

Het onderzoek van Lieve Teugels gaat over midrash, antieke (en Middeleeuwse) rabbijns-Joodse commentaren op de Hebreeuwse bijbel. Alle aspecten zijn interessant: literair, tekstkritisch en historisch. Daarnaast staat zij open voor onderzoek in de andere geschriften van de rabbijnse literatuur (Talmoed, Misjna, Tosefta).

Prof. dr. B. van den Toren

Prof. dr. P.H. Vos

Prof dr. M. Wisse

Maarten Wisse nodigt gepromoveerden uit om samen te werken op de volgende onderzoeksgebieden: (1) Methodologie van systematische theologie, met name onderwerpen rond christocentrisme, waarheid, wet en evangelie; (2) Bijbelgebruik in de systematische theologie, in het bijzonder het Evangelie van Johannes; (3) Theologie van het Avondmaal, allerlei dimensies, eventueel gekoppeld aan praktisch-theologisch onderzoek; (4) Geschiedenis van de gereformeerde scholastiek. 

Prof. dr. H.E. Zorgdrager

Heleen Zorgdrager verwelkomt onderzoekssamenwerking op het gebied van 1) theologie, gender, seksualiteit, en 2) publieke, politieke theologie m.n. ook in relatie tot de toekomst van Europa en vragen van nationalisme. Haar eigen onderzoek betreft momenteel een project over religieuze betekenissen in levensverhalen van transgender personen, en een project over de opkomst van het theopolitieke vertoog rond 'traditionele waarden' (familie, volk, vaderland) in Oost en West.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.