Seminars van de PThU

Volg je een masteropleiding bij de PThU? Dan kun je in je vrije ruimte kiezen voor een van onze seminars (ook wel: minoren). Ben je masterstudent bij een andere universiteit, dan kun je als 'bijvakker' seminars volgen bij de PThU. Ook alumni, predikanten en andere geïnteresseerden kunnen één of meer cursussen uit het reguliere masteronderwijs van de PThU volgen als 'contractant'. 

Seminars 2022-2023

Alle seminars worden aangeboden in semester 1. Je kunt seminars volgen in periode 1 ( september tot en met november) of periode 2 (november tot en met januari). 

 • Keuzevak als bijvakstudent

  Volg je een opleiding bij een andere universiteit dan de PThU? Dan kun je als 'bijvakker' seminars de PThU.

  • Je kunt kiezen uit onderstaand seminaraanbod. Dit zijn cursussen waarvoor inschrijving als bijvakker mogelijk is. 
  • De seminars uit het masteraanbod van de PThU kunnen alleen gevolgd worden door studenten die een masteropleiding elders (of aan de PThU) volgen.
  • Wil je kiezen uit het reguliere bachelor- en masteraanbod. Dan kan dat voor de cursussen waarvan is aangegeven dat inschrijving voor bijvakkers mogelijk is. Let ook op dat je aan de ingangseis voldoet.
  • In principe worden bachelorstudenten van elders alleen toegelaten tot bachelorcursussen van de PThU-VU joint degree. De vakken van de bachelor theologie met het PThU-traject van de RUG kunnen als bijvakstudent worden ingeschreven volgens de richtlijnen van de RUG.
  • In alle gevallen beoordeelt de studieadviseur of je aan de instroomeisen van de cursus voldoet.
  • Bijvakstudenten zijn zélf verantwoordelijk voor het desgewenst inbouwen van PThU-cursussen in een examenprogramma van een andere opleiding. 

  Wil je meer informatie? Maak dan een afspraak met een van de studieadviseurs van de PThU.

 • Keuzevak als contractant

  Als contractant neem je deel aan de colleges en aan de toetsing en heb je recht op dezelfde begeleiding als studenten. Als je de cursus afrondt, krijg je een certificaat van de PThU. Voorafgaand aan inschrijving kijken we of je het niveau van de betreffende cursus aankunt. Het gevraagde niveau verschilt per cursus. 

  Voor deelname aan een cursus betaal je een bedrag van € 100 per ECTS (studiepunt). Alumni van de PThU en van de instellingen die zijn opgegaan in de PThU krijgen jaarlijks de mogelijkheid één cursus tegen gereduceerd tarief te volgen.

  Wil je als contractant deelnemen aan bacheloronderwijs? Kijk dan voor informatie op de site van de VU of de RUG, de partners waarmee de PThU haar bacheloronderwijs invult.

  Eerst meer informatie? Maak dan een afspraak met de studieadviseurs van de PThU.

 • Educatieve minor VU Amsterdam

  Een heel aantrekkelijke invulling van de minorruimte is de educatieve module van de lerarenopleiding van de VU. Binnen deze educatieve module (30 ECTS) loop je stage op een middelbare school. Je verzorgt daar lessen godsdienst of levensbeschouwing. Verder volg je colleges aan de VU. Ook als je predikant wilt worden, kun je aan de educatieve minor veel hebben. 

  Lesbevoegdheid

  Heb je een Nederlandse wo-bachelor theologie als vooropleiding voor de PThU-master? (Dus geen premaster, hbo-opleiding of buitenlandse bachelor.) Dan heb je na afronding van de educatieve module onmiddellijk een volledige lesbevoegdheid (tweede graad) voor vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo. Verder ontstaat zo de mogelijkheid om na afronding van de PThU-master in een half jaar een lesbevoegdheid eerste graad te behalen, dus ook voor de bovenbouw van havo en vwo.

  Had je een andere vooropleiding voor de PThU-master? Dan heb je na afronding van de educatieve module formeel nog geen lesbevoegdheid tweede graad, maar kun je na de PThU-master ook in een half jaar een lesbevoegdheid eerste graad behalen.

  Vragen?

  Heb je belangstelling of heb je vragen, neem dan zo snel mogelijk contact op met studieadviseur Annemarie Goosens. 

  Aanmelden 

  Om per september te kunnen starten met de educatieve module moet je je vóór 1 mei hebben aangemeld via Studielink.

 • Seminars Vrije Universiteit

  Ook de Vrije Universiteit biedt verschillende seminars aan op het gebied van theologie en religiewetenschappen.

Seminars periode 1 (sep-nov)

 • Big Crises and Theology: Historical Perspectives

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: vrijdag 
  Locatie: Groningen

  Beschrijving

  Deze cursus bestudeert theologische reacties op grote historische crises in staat en samenleving. We concentreren ons in het bijzonder op twee afleveringen: de ene vond plaats in de late oudheid en de andere in de vroegmoderne tijd.

  De plundering van Rome in 410 belichaamt een historische ontwikkeling die leidde tot de val van het Romeinse Rijk. Het evenement sloot tijdgenoten af en gaf aanleiding tot theologische discussies en reflecties. We lezen teksten van Augustinus (vooral de eerste boeken van The City of God), Orosius en Salvian van Marseille.

  Vele eeuwen later, in 1672, kwam de Republiek van verschillende kanten militair onder vuur te liggen (Engeland, Frankrijk, de bisschoppen van Keulen en Münster), terwijl ze ook leed onder diepe interne verdeeldheid. Dit zogenaamde 'Rampjaar' wordt in 2022 in Nederland herdacht. In deze cursus analyseren we theologische reacties op de gebeurtenissen die het land in een diepe crisis hebben gestort. We zullen ook vragen wat de theologische standpunten van het verleden zouden kunnen betekenen in de crises van vandaag.

 • 'Out of the box theologiseren' – Lutherse theologie en postmoderne uitdagingen

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: Woensdag 
  Locatie: Groningen

  Beschrijving

  Deze cursus biedt een overzicht van centrale concepten in de lutherse theologie en gaat in op hun relevantie voor onze hedendaagse theologie en maatschappij. De cursus bestaat uit nauwkeurige bestudering van teksten van Luther, thematische colleges en groepsbesprekingen. Er is aandacht voor de vroege Luther en vrijheid, de interpretatie van geloof (als een gave die vrijheid brengt), de leer van de rechtvaardiging, de lutherse catechismussen, het probleem van gezag, enz. Wat zal blijken is dat Luthers theologie tegen de achtergrond van het middeleeuwse denken een echte gamechanger was. Verder komen de latere ontwikkelingen in de lutherse theologie aan de orde, net als de mogelijkheid om deze theologie nieuw leven in te blazen in onze genadeloze burnout-maatschappij.

Seminars periode 2 (nov-jan)

 • Christian Social Service in Europe

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: vrijdag
  Locatie: Groningen 

  Beschrijving

  Dit seminar gaat over diaconaal werk in Europa, om christelijk geïnspireerd handelen met het oog op sociale gerechtigheid en inclusie voor alle mensen, speciaal voor hen die zich in uiterst kwetsbare sociale posities bevinden. Uitgangspunt van het seminar is dat christelijk diaconaat bedoeld is om ruimte te scheppen voor bevrijding, waardigheid, welbevinden zodat het bijdraagt aan de bloei van het leven.

  Diaconaal werk, wat in Europa vaak Christian Social Work wordt genoemd, komt voort uit kerken en religieus geïnspireerde individuen. In veel landen heeft de diaconale praktijk zich in de laatste decennia ontwikkeld tot (semi-) zelfstandige maatschappelijke organisaties, die deels of volledig worden gefinancierd door charitatieve fondsen en overheden. Hun waarden en principes blijven herkenbaar als diaconaal, zoals het bevorderen van menselijke waardigheid en het initiëren en ondersteunen van activiteiten en projecten die bijdragen aan sociale gerechtigheid en inclusie. In de verschillende Europese landen bestaan er opmerkelijke verschillen in de vorm, werkwijze, financiering en in de relatie tot andere maatschappelijke organisaties en overheden.

  Dit seminar gaat in op deze verschillen en ook op de overeenkomsten in de diaconale praktijk in Europa. De volgende thema’s komen aan bod:

  1. theologische uitgangspunten van diaconaat
  2. de positie van diaconaal werk in de samenleving
  3. de ethiek van de diaconale praktijk, met speciale aandacht voor de rol van macht in de zorgrelaties
 • Ethics of dignity

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: woensdag
  Locatie: Groningen 

  Beschrijving

  In deze cursus starten we met een historische, conceptuele en theologische verkenning van het begrip menselijke waardigheid. We analyseren verschillende betekenissen en gebruiken, zoals:

  •  waardigheid als verdienste
  • waardigheid als onvervreemdbaar recht
  • waardigheid als het vermogen tot zelfbeschikking en autonomie
  • waardigheid als menselijke bloei

  We zullen deze opvattingen in verband brengen met theologische opvattingen over menselijke waardigheid.

  Langs twee lijnen werken we deze theoretische verkenning uit:

  1. langs de lijn van de relatie tussen waardigheid en mensenrechten, inclusief het debat over de historische en systematische onderbouwing van beide concepten in de christelijke traditie
  2. langs de lijn van de rol die de waardigheid van de mens speelt bij beslissingen en debatten rond het levenseinde, te beginnen bij de debatten over euthanasie in Nederland, inclusief theologische standpunten binnen dit debat

  In een derde stap brengen we de verschillende elementen van deze cursus bij elkaar en spannen we ons in om een ‘politics of care’ te formuleren. Alle studenten kunnen vanuit hun eigen context bijdragen aan een theologisch verantwoorde rechtvaardiging van de zorg voor de waardigheid van kwetsbare mensen en aan de wijze waarop deze vorm kan krijgen in verschillende, religieus meervoudige, politieke contexten.

  Docenten

 • Saved, but not Safe: Gender and Christian religion in context

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: Nog niet bekend
  Locatie: Groningen

  Beschrijving

  In deze cursus, gegeven door docenten uit Nederland en Kenia, bespreken we een aantal kernthema's in de feministische theologie, hun verankering in en hun implicaties voor het gewone (geloofs)leven van christelijke individuen en gemeenschappen. Beginnend met een van de centrale discussies in de feministische theologische antropologie, met name de conceptualisering van het lichaam, gaan we in op de discussies over het (menselijke) bestaan als relationeel en afhankelijk van anderen, en over de menselijke waardigheid. Alternatieve conceptualiseringen van 'wo/man' vanuit westerse en Afrikaanse perspectieven zullen worden bestudeerd, zoals de fundamentele relationaliteit van het menselijk bestaan, en 'wo/man' naar het beeld van God, en besproken voor hun implicaties voor het (geloofs)leven van individuen en collectieven. Deze vragen zullen worden onderzocht en gerelateerd aan de sociale realiteit van huiselijk geweld en armoede in verschillende culturele contexten.

  Docenten

 • Theology of Interreligious Encounter and Witness

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: vrijdag
  Locatie: Groningen

  Beschrijving

  In deze cursus verkennen we recente theologische ontwikkelingen in de theologie van de religies voor zover ze betrekking hebben op de mogelijkheden en praxis van interculturele ontmoeting, leren, getuigenis en samenleven.

  Speciale aandacht zal worden gegeven aan de vraag naar de beslissende betekenis van Gods openbaring in Christus, de rol van de Geest, een spiritualiteit van vetrouwen en openheid, en 'profetische dialoog. We bestuderen een aantal uitdagingen die samenhangen met de interreligieuze ontmoeting en kijken daarbij naar specifieke religies, in het bijzonder Islam.

  We bespreken ook de betekenis van een aantal nieuwe verschijnselen zoals 'dual religious belonging' en zogenaamde insider bewegingen voor interreligieuze ontmoeting en getuigenis. Een laatste aandachtsveld is gerelateerd aan de uitdagingen van politiek en sociaal samenleven in religieus pluralistische maatschappijen.

  Docent

Kosten en voorwaarden

Wil je een seminar volgen? Dat kan in de volgende gevallen gratis:

 1. Je bent een masterstudent aan de PThU en voldoet aan de ingangseisen.
 2. Je bent een masterstudent van een instelling, je betaalt daar collegegeld en je voldoet aan de ingangseisen. Je hebt voor inschrijving dan wel een bewijs betaald collegegeld nodig.

Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Dan kun je als contractant deelnemen aan de seminar. Je betaalt dan een contractantentarief van € 100 per ECTS. Ook in dit geval moet je wel voldoen aan de ingangseisen van de cursus.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.