Seminars van de PThU

 Volg je een masteropleiding bij de PThU? Dan kun je in je vrije ruimte kiezen voor een van onze seminars (ook wel: minoren). Ben je masterstudent bij een andere universiteit, dan kun je als 'bijvakker' seminars volgen bij de PThU. Ook alumni, predikanten en andere geïnteresseerden kunnen één of meer cursussen uit het reguliere masteronderwijs van de PThU volgen als 'contractant'. 

Praktische informatie

Alle seminars worden aangeboden in semester 1. Je kunt seminars volgen in periode 1 ( september tot en met november) of periode 2 (november tot en met januari). 

 • Keuzevak als bijvakstudent

  Volg je een opleiding bij een andere universiteit dan de PThU? Dan kun je als 'bijvakker' seminars de PThU.

  • Je kunt kiezen uit onderstaand seminaraanbod. Dit zijn cursussen waarvoor inschrijving als bijvakker mogelijk is. 
  • De seminars uit het masteraanbod van de PThU kunnen alleen gevolgd worden door studenten die een masteropleiding elders (of aan de PThU) volgen.
  • Wil je kiezen uit het reguliere bachelor- en masteraanbod. Dan kan dat voor de cursussen waarvan is aangegeven dat inschrijving voor bijvakkers mogelijk is. Let ook op dat je aan de ingangseis voldoet.
  • In principe worden bachelorstudenten van elders alleen toegelaten tot bachelorcursussen van de PThU-VU joint degree. De vakken van de bachelor theologie met het PThU-traject van de RUG kunnen als bijvakstudent worden ingeschreven volgens de richtlijnen van de RUG.
  • In alle gevallen beoordeelt de studieadviseur of je aan de instroomeisen van de cursus voldoet.
  • Bijvakstudenten zijn zélf verantwoordelijk voor het desgewenst inbouwen van PThU-cursussen in een examenprogramma van een andere opleiding. 

  Wil je meer informatie? Maak dan een afspraak met een van de studieadviseurs van de PThU.

 • Keuzevak als contractant

  Als contractant neem je deel aan de colleges en aan de toetsing en heb je recht op dezelfde begeleiding als studenten. Als je de cursus afrondt, krijg je een certificaat van de PThU. Voorafgaand aan inschrijving kijken we of je het niveau van de betreffende cursus aankunt. Het gevraagde niveau verschilt per cursus. 

  Voor deelname aan een cursus betaal je een bedrag van € 100 per ECTS (studiepunt). Alumni van de PThU en van de instellingen die zijn opgegaan in de PThU krijgen jaarlijks de mogelijkheid één cursus tegen gereduceerd tarief te volgen.

  Wil je als contractant deelnemen aan bacheloronderwijs? Kijk dan voor informatie op de site van de VU of de RUG, de partners waarmee de PThU haar bacheloronderwijs invult.

  Eerst meer informatie? Maak dan een afspraak met de studieadviseurs van de PThU.

 • Educatieve minor VU Amsterdam

  Een heel aantrekkelijke invulling van de minorruimte is de educatieve module van de lerarenopleiding van de VU. Binnen deze educatieve module (30 ECTS) loop je stage op een middelbare school. Je verzorgt daar lessen godsdienst of levensbeschouwing. Verder volg je colleges aan de VU. Ook als je predikant wilt worden, kun je aan de educatieve minor veel hebben. 

  Lesbevoegdheid

  Heb je een Nederlandse wo-bachelor theologie als vooropleiding voor de PThU-master? (Dus geen premaster, hbo-opleiding of buitenlandse bachelor.) Dan heb je na afronding van de educatieve module onmiddellijk een volledige lesbevoegdheid (tweede graad) voor vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo. Verder ontstaat zo de mogelijkheid om na afronding van de PThU-master in een half jaar een lesbevoegdheid eerste graad te behalen, dus ook voor de bovenbouw van havo en vwo.

  Had je een andere vooropleiding voor de PThU-master? Dan heb je na afronding van de educatieve module formeel nog geen lesbevoegdheid tweede graad, maar kun je na de PThU-master ook in een half jaar een lesbevoegdheid eerste graad behalen.

  Vragen?

  Heb je belangstelling of heb je vragen, neem dan zo snel mogelijk contact op met studieadviseur Annemarie Goosens. 

  Aanmelden 

  Om per september te kunnen starten met de educatieve module moet je je vóór 1 mei hebben aangemeld via Studielink.

 • Seminars Vrije Universiteit

  Ook de Vrije Universiteit biedt verschillende seminars aan op het gebied van theologie en religiewetenschappen.

Seminars periode 1

 • Multidisciplinary Spiritual Care

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: woensdag
  Locatie: wisselend in Amsterdam en Groningen (met live verbinding tussen de locaties)

  Beschrijving

  Dit seminar heet zowel christelijke studenten als studenten met andere levensbeschouwelijke (inclusief niet-religieuze) achtergronden welkom. Deelnemers zitten in de master van een van de volgende studies:

  • theologie
  • geestelijke verzorging
  • gezondheidswetenschappen
  • pedagogiek
  • psychologie
  • sociologie
  • criminologie
  • antropologie

  Mensen met een ernstige aandoening, of mensen die als militair in het leger hebben gediend, hebben zingevingsvragen. Houdt mijn vrouw nog steeds van me nu ik dementie heb? Zal de samenleving mij accepteren, nu ik uit detentie kom en mijn straf erop zit?

  Vaak zijn deze vragen nauw verweven met de relaties met belangrijke anderen. Deze relaties zijn niet alleen bronnen van kracht, maar kunnen ook deel zijn van de geestelijke / existentiële worsteling. Voor gelovigen gaat het hierbij ook om hun relatie met God en met de geloofsgemeenschap.

  Christelijke theologie is een van de bronnen die ideeën, beelden en taal aanreikt om te reflecteren op dergelijke existentiële vragen en thema's. In dit seminar, ontwikkelen studenten praktische en wetenschappelijke skills die nodig zijn om spirituele zorg te verlenen aan mensen die worstelen met de zojuist gestelde vragen. Spirituele zorg wordt in deze cursus op multidisciplinaire wijze benaderd en elke student zal leren om het op basaal niveau te verlenen.

  Studenten theologie, inclusief studenten geestelijke verzorging, zullen leren om het op een gevorderd niveau te verlenen. De cursus helpt studenten om hun competenties in het verlenen van spirituele zorg te verbeteren en om (toekomstige) collega's les te geven over spirituele zorg, een les die gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs en het eigen kwalitatieve onderzoek. In de meeste bijeenkomsten reflecteren we ook op de betekenis van het eigen geloof, spiritualiteit en/of sta-in-het-leven.

  Docenten

 • The Adventures of Lady Wisdom

  The Adventures of Lady Wisdom. Hokhma/Sophia in Jewish and Christian Traditions

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: vrijdag 
  Locatie: Amsterdam

  Sophia Icons Kyiv type 13:58

  Beschrijving

  Het seminar geeft een overzicht van de figuur van de gepersonifieerde Wijsheid zoals zij/hij wordt gepresenteerd in de Hebreeuwse Bijbel (Job, Spreuken) en in de interpretatie in Tweede tempelteksten (apocriefen van het Oude Testament, Dode Zeerollen), Joods-Hellenistische literatuur (Philo), Nieuwe Testament, kerkvaders, protestantse mystiek en moderne denkers (Thomas Merton en anderen), evenals orthodoxe iconen.

  Elke week wordt er aandacht besteed aan één literaire traditie (bijvoorbeeld Hebreeuwse Bijbel, Philo, rabbijnse literatuur, Merton enzovoort), evenals (één week) over iconen. Bij de bespreking van de interpretatietradities wordt expliciete aandacht besteed aan gender-vraagstukken. De teksten en iconen, in hun religieuze en cultuurhistorische achtergrond, worden door verschillende experts geïntroduceerd in gefilmde cursussen die de studenten elke week voor de bijeenkomst moeten bekijken en nadien opnieuw kunnen bekijken.

  Tijdens de contacturen bespreken studenten en docenten het gefilmde college, stellen en beantwoorden ze vragen, bespreken de bronteksten en aanvullend materiaal. Daarnaast werken de studenten aan individuele opdrachten en onderzoek. Het seminar wordt door PThU-masterstudenten afgerond met een individeel onderzoekspaper.

  Docenten

 • Reenchantment and Ethics

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: vrijdag
  Locatie: Amsterdam

  Beschrijving

  De opkomst van de moderne wetenschappen is samengegaan met de gedachte dat de wereld uiteindelijk een lege en stille plek is. Volgens deze visie hebben de wetenschappen de wereld onttoverd: terwijl we dachten dat de wereld 'magische' krachten zoals God(en) en geesten bevatte, dat de wereld vol waarden en betekenis is, weten we nu wel beter. De fysieke wereld kan beschreven worden in termen van natuurwetten die geen morele betekenis hebben. Alle betekenis wordt door mensen op de wereld geprojecteerd en is daarom contingent.

  Dit onttoverings-narratief wordt de laatste jaren echter steeds vaker bekritiseerd. Vanuit de filosofie en de theologie wordt er gewezen op de grenzen dat narratief met verwijzing naar de notie 'herbetovering'. De cursus 'Reenchantment and Ethics' onderzoekt deze kritiek en haar relevantie voor de ethiek. De cursus bestaat uit twee delen. In het eerste deel analyseren we de fenomenen onttovering en herbetovering en we doen dat door de geschiedenis en de kracht en zwakte te onderzoeken van de gedachte dat de wereld een onttoverde plek is. We zullen bovendien een aantal belangrijke, recente teksten bestuderen die het idee van herbetovering verdedigen en bekritiseren.

  In het tweede deel van de cursus onderzoeken we de implicaties van het debat over onttovering en herbetovering voor de ethiek. Het startpunt vorm het idee dat betovering een cruciaal element is in de moraal: moraal kan niet bestaan zonder de niet-geprojecteerde ervaring van 'het worden geroepen'. Deze gedachte staat centraal in het klassieke boek The Ethical Demand van de Deense filosoof en theoloog Knud Eljer Logstrup. Dit boek verscheen oorspronkelijk in 1956 maar is in 2020 opnieuw vertaald en gepubliceerd bij Oxofrd University Press. Het blijft een originele bijdrage aan de ethiek en theologie en het is met name interessant en uitdagend om het te lezen tegen de achtergrond van het recente debat over herbetovering.

  Docenten

 • Liberal theology in Modernity and Postmodernity

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: vrijdag 
  Locatie: Amsterdam

  Beschrijving

  De liberale theologie ontstaat aan het begin van de negentiende eeuw en nam afstand van het orthodoxe supranaturalisme en biblicisme, maar benadrukte het belang van religie. Aan het begin van de twintigste eeuw werd ze scherp bekritiseerd door de dialectische theologie, waardoor ze werd gedwongen zichzelf opnieuw te bepalen. In de loop van de twintigste eeuw werd de liberale theologie door bevrijdingstheologen bekritiseerd als een burgerlijke theologie en kwam ze onder scherpe kritiek te staan van postmoderne zijde. Niettemin ontwikkelde zich een liberale theologie die het christendom bemiddelde met de (post) moderne cultuur.

  In deze cursus staat de vraag centraal wat liberale theologie is. We besteden aandacht aan haar kopstukken, Schleiermacher, Troeltsch en Tillich. We richten ons vervolgens op de liberale theologie – een moderne theologie – in een postmoderne context en kijken vooral naar het werk van Richard Kearney, John Caputo en Catherine Keller. Hun werk veronderstelt de liberale theologie, incorporeert een postmodern gezichtspunt, maar blijft religieus. Zij ontwikkelen een theologie van ‘God na God’ vanuit verschillende achtergronden en op verschillende manieren, die niettemin overeenstemming vertoont.

  Docenten

 • Covenant and Baptism

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: woensdag 
  Locatie: Amsterdam

  Beschrijving

  De doop en het avondmaal van de Heer zijn de oudste en meest fundamentele praktijken van de christelijke kerk. In de doop wordt het leven van de persoon die de doop ontvangt verbonden met de drie-enige God. In het gereformeerd protestantisme is de doop nauw verbonden met de notie van het verbond. De doop markeert de opname in het verbond dat God schenkt. De relatie tussen God en de gelovige is daarom asymetrisch.

  Vanaf het begin is het verbond erg belangrijk geweest voor de grondslagen van de praktijk van de kinderdoop. Tegenwoordig wordt de praktijk van het dopen van kinderen in twijfel getrokken, omdat zij als autonome individuen niet de mogelijkheid hebben om hun eigen beslissingen te nemen. Wat betekent dit voor de perceptie van de doop en de theologie van de doop in een tijd waarin autonomie van het onderwerp voorop staat en het idee dat men deel uitmaakt van een gemeenschap veel minder een rol speelt? Een andere vraag, die tot op de dag van vandaag wordt besproken, is wat er gebeurt als iemand wordt gedoopt. Hoe wordt verlossing bemiddeld in het ritueel? Aan de hand van centrale teksten door de eeuwen heen wordt een dwarsdoorsnede van de gereformeerde theologie aangeboden.

  Docenten

 • Communities with Impact

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: woensdag en vrijdag
  Locatie: Groningen

  Beschrijving

  In deze cursus maken we kennis met onderzoek naar de sociale vorm en het functioneren van christelijke gemeenschappen in de oudheid en de huidige, grotendeels seculiere, tijd. We willen begrijpen hoe christelijke kernovertuigingen, waarden, hoofdverhalen en culturele invloeden de identiteit en gemeenschappelijke praktijken van deze gemeenschappen vormen, hoe ze hun geloof uitdrukken, hoe ze omgaan met de omringende wereld en hoe ze zich ontwikkelen om met uitdagingen van binnenuit en zonder.

  Als voorbeelden zullen groepen uit twee fasen van de christelijke geschiedenis worden bestudeerd: ten eerste de vroegste (te worden) christelijke gemeenschappen gevormd door Paulus en zijn medewerkers in de eerste eeuw CE, ten tweede, christelijke gemeenschappen in Nederland van de late 20e en vroege 21e eeuw eeuw. Beide situaties worden gekenmerkt door het feit dat de gemeenschappen kunnen worden omschreven als minderheidsgroepen in een samenleving waar andere geloofs- en waardesystemen domineren. Hoe vestigden de eerste joods-christelijke groepen hun identiteit en praktijken ten opzichte van de joodse en Grieks-Romeinse meerderheidsstandpunten en wisten ze ongelovigen aan te trekken? Hoe bepalen hedendaagse christelijke gemeenschappen hun identiteit en praktijken en gaan ze om met de uitdagingen van de postchristelijke samenleving?

  Docenten

 • Cross-Cultural Communication of the Gospel

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: woensdag en vrijdag
  Locatie: Groningen

  Beschrijving

  Deze cursus zal een groter bewustzijn creëren voor de culturele afstand die vaak bestaat tussen lokale uitingen van het christelijk geloof en de verscheidenheid aan gemeenschappen en netwerken die het omringen en waarin haar leden zich ook kunnen bewegen. Het zal modellen van contextualisering introduceren en kritisch evalueren die de christelijke boodschap en praxis in deze verschillende contexten helpen wortelen, en modellen voor de verkondiging van het evangelie in een multiculturele wereld die gemeenschappen in staat stelt zowel culturele diversiteit binnen zichzelf en haar contexten te omarmen, maar toch een uitdrukking blijft van de “ene, heilige, katholieke en apostolische kerk”. Cursussessies omvatten theorieën over communicatie, theologieën van cultuur, de rol van de gemeenschap in communicatie en de communicatieve kracht van praktijken.

 • Understanding Bible and Christian Tradition

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: woensdag en vrijdag
  Locatie: Groningen

  Beschrijving

  In de cursus richten we ons op enkele van de stapstenen in de christelijke traditie van reflectie op de interpretatie en het begrip van het christelijk geloof in zijn historische vorm. De geschiedenis van de interpretatie begint in de Bijbel zelf. Bij het lezen van (Bijbelse) teksten gaat het om het overbruggen van historische en culturele afstanden tussen teksten en lezers waarin nieuwe inzichten over het christelijk geloof worden opgedaan en uitgedrukt. We bestuderen de theoretische (methodologische, filosofische en theologische) beslissingen en implicaties in de theorieën van interpretatie en begrip van Philo van Alexandrië, Augustinus, Luther, Schleiermacher, Barth/Bultmann en Kwok Pui-lan (als vertegenwoordiger van de recente traditie in feministische , postkoloniale en multireligieuze interpretatie). We onderzoeken de uitdagingen waar hun theorieën een antwoord op gaven in hun eigen historische, culturele en intellectuele context en vragen naar de blijvende relevantie van hun bijdragen. Deze worden getoetst in de praktijk van intercultureel bijbellezen in de klas en vergeleken met gedocumenteerde resultaten van en reflecties op intercultureel bijbellezen elders.

  Docenten

Seminars periode 2

 • Christian Social Service in Europe

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: vrijdag
  Locatie: Amsterdam

  Beschrijving

  Dit seminar gaat over diaconaal werk in Europa, om christelijk geïnspireerd handelen met het oog op sociale gerechtigheid en inclusie voor alle mensen, speciaal voor hen die zich in uiterst kwetsbare sociale posities bevinden. Uitgangspunt van het seminar is dat christelijk diaconaat bedoeld is om ruimte te scheppen voor bevrijding, waardigheid, welbevinden zodat het bijdraagt aan de bloei van het leven.

  Diaconaal werk, wat in Europa vaak Christian Social Work wordt genoemd, komt voort uit kerken en religieus geïnspireerde individuen. In veel landen heeft de diaconale praktijk zich in de laatste decennia ontwikkeld tot (semi-) zelfstandige maatschappelijke organisaties, die deels of volledig worden gefinancierd door charitatieve fondsen en overheden. Hun waarden en principes blijven herkenbaar als diaconaal, zoals het bevorderen van menselijke waardigheid en het initiëren en ondersteunen van activiteiten en projecten die bijdragen aan sociale gerechtigheid en inclusie. In de verschillende Europese landen bestaan er opmerkelijke verschillen in de vorm, werkwijze, financiering en in de relatie tot andere maatschappelijke organisaties en overheden.

  Dit seminar gaat in op deze verschillen en ook op de overeenkomsten in de diaconale praktijk in Europa. De volgende thema’s komen aan bod:

  1. theologische uitgangspunten van diaconaat
  2. de positie van diaconaal werk in de samenleving
  3. de ethiek van de diaconale praktijk, met speciale aandacht voor de rol van macht in de zorgrelaties
 • The Hebrew Bible in its ancient Near Eastern context

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: vrijdag
  Locatie: Amsterdam

  Beschrijving

  De Bijbel maakt deel uit van een veel breder geheel aan literatuur uit het oude Nabije Oosten, zoals blijkt uit veel bijbelse verwijzingen naar gewoonten, wetten, religieuze voorstellingen, enzovoort, die in de context van de Bijbel voorkwamen. Uiteraard heeft de toename van onze kennis van het denken in het oude Nabije Oosten gevolgen voor de bijbelexegese en de manier waarop de Bijbel gebruikt kan worden in de systematische theologie, de verkondiging, enzovoort.

  Binnen deze cursus krijgen studenten inzicht in belangrijke theologische thema’s in de Bijbel die ook een grote rol spelen in niet-bijbelse teksten uit het oude Nabije Oosten (bijvoorbeeld schepping, voorzienigheid, het kwaad en de Duivel, moraal, verbond, gebed, ziekte en genezing). De meeste aandacht gaat uit naar de overeenkomsten en de verschillen en naar de theologische consequenties voor de bijbelse en systematische theologie.

  Studenten schrijven een eindpaper waarin ze een passage of een thema uit de Hebreeuwse Bijbel vergelijken met relevante niet-bijbelse teksten uit het oude Nabije Oosten. Kennis van bijbels Hebreeuws is aanbevolen. Gekozen kan worden voor een basisinleiding in het Ugaritisch. De analyse van niet-bijbelse teksten vindt plaats op basis van Engelse vertalingen.

  Docenten

 • Translating the Bible: Exegetical, Historical and Practical Perspectives

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: woensdag
  Locatie: Groningen

  Beschrijving 'Vertalen van de Bijbel: Exegetische, Historische en Praktische Perspectieven'

  Het vertalen van de Bijbel kan worden opgevat als een kunst, een vak en een manier van leven. Dit vertalen gebeurt meer of minder bewust en op allerlei niveaus. De Bijbel speelt immers een actieve rol in het leven en werk van zowel individuen als hele geloofsgemeenschappen. Vanuit dit actuele perspectief hebben we twee terreinen geselecteerd om te onderzoeken wat dit vertaalproces inhoudt.

  • Het eerste deel van de cursus behandelt de exegese en hermeneutiek. Welke problemen doen zich voor wanneer we de oorspronkelijke passages uit de Bijbel willen weergeven in een hedendaagse taal? Dit onderdeel wordt verzorgd door prof.dr. Annette Merz.
  • Het tweede deel van de cursus is kerkhistorisch. Kunnen kernbegrippen in de Bijbel vertaald worden naar christelijk handelen in de hedendaagse kerk en democratische maatschappij? Aan de hand van de Stone Lectures van de gereformeerde theoloog Abraham wordt dit onderdeel verzorgd door dr. Gert van Klinken.

  De studenten volgen de beide onderdelen van het seminar. Ze leggen daarover een schriftelijk tentamen (meetellend voor 40%). Daarnaast houden ze over een deelonderwerp een presentatie (meetellend voor 20%) en schrijven ze een paper op het gebied van hetzij Oud Testament, Nieuw Testament of Kerkgeschiedenis (meetellend voor 40%).

  Gedeelte Bijbelwetenschappen: Vertalen van de Bijbel, een kunst en een ambacht

  De geschiedenis, theorie en praktijk van het vertalen van de Bijbel zullen vanuit verschillende invalshoeken worden behandeld, door het bestuderen en bespreken van geselecteerde hoofdstukken uit de boeken Wilt en Noss en wat extra lectuur (verstrekt in een reader) en door het bespreken van door studenten zelf vertaalde teksten die met diverse Bijbelvertalingen vergeleken zullen worden.

  Studenten houden een logboek bij met eigen vertalingen van bijbelpassages in het Engels of Nederlands met behulp van verschillende vertaaltheorieën en vertaling voor verschillende doelgroepen en contexten (bijvoorbeeld gemeentelijke dienst, zondagsschool, algemeen publiek, exegetisch paper).

  Aan het einde van de cursus zijn studenten in staat hun eigen vertalingen te vergelijken met geselecteerde gepubliceerde vertalingen. Deze vergelijking vormt het uitgangspunt voor een beredeneerde reflectie op de hermeneutische, exegetische en praktische vraagstukken die van belang zijn voor het vertaalproces in het algemeen en voor de gekozen perikopen in het bijzonder.

  Gedeelte Kerkgeschiedenis: Abraham Kuypers programma om de Bijbel te vertalen naar christelijk handelen

  Abraham Kuyper’s programma om de Bijbel te vertalen naar christelijk handelen. Het lezen en uitleggen van de Bijbel vormt een hoofdonderwerp in de kerkgeschiedenis. Het primaire doel is het Hebreeuwse en Griekse origineel zo goed mogelijk te begrijpen in de originele context. Daarnaast gaat het om het toepassen van de Bijbeltekst in hedendaagse context. Hoe kunnen woorden die zo lang geleden opgeschreven zijn, inspireren en tot handelen aanzetten in het heden? Deze vraag vormt het uitgangspunt voor een reeks lezingen door de Nederlandse gereformeerde theoloog Abraham Kuyper, gehouden in Princeton University (USA) in 1898. Kuyper is een calvinist, actief betrokken is bij actuele ontwikkelingen in kerk, wetenschap en politiek. Als zodanig is hij zich er goed van bewust dat het vertalen van de boodschap van de Bijbel een uitdaging vormt. Niettemin is hij overtuigd van de mogelijkheid, of zelfs de noodzaak, om de modern samenleving te transformeren aan de hand van centrale noties uit de Bijbel en de protestantse uitleg daarvan. Exegese van de grondtekst dient volgens Kuyper gevolgd te worden een programma om de Bijbel te vertalen naar christelijk handelen.

  De eerste van de lezingen in Princeton beschrijft het calvinisme al een manier om in het leven te staan, gebaseerd op bijbelse noties van de verhouding tussen God en mens. Dit wordt uitgewerkt in lezingen over calvinisme en religie (aan de Bijbel ontleende kernbegrippen: zonde en verlossing, priesterschap van gelovigen), calvinisme en politiek (kernbegrip: soevereiniteit van God), calvinisme en de wetenschap (kernbegrip: voorzienigheid), de kunst (kernbegrip: schepping) en een vooruitblik naar de toekomst (kernbegrip: verbond).

  Hoewel sommige critici menen dat Kuyper met deze vertaalslag het onmogelijke probeert, vormen zijn gedachten nog steeds een bron van inspiratie binnen het internationale protestantisme. Voorbeelden zijn het werk van James Bratt (USA) en de Duitse theoloog en predikant Hans-Georg Ulrichs, die over de relevantie van Kuyper gepubliceerd heeft in 2019. Ulrichs zal met de studenten in gesprek gaan via een Zoom-verbinding. De tekst van Kuyper’s Lectures on Calvinism valt zowel te vinden via het Internet als in verschillende recente internationale edities.

  Iedere student houdt een logboek bij waarin de voorstellen van Kuyper in de Stone Lectures worden samengevat, gerelateerd aan grondbegrippen uit de Bijbel, en kritisch besproken op hun toepasbaarheid in de hedendaagse kerk en samenleving..

  Docenten

 • Ethics of dignity

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: woensdag
  Locatie: Groningen en Amsterdam

  Beschrijving

  In deze cursus starten we met een historische, conceptuele en theologische verkenning van het begrip menselijke waardigheid. We analyseren verschillende betekenissen en gebruiken, zoals:

  •  waardigheid als verdienste
  • waardigheid als onvervreemdbaar recht
  • waardigheid als het vermogen tot zelfbeschikking en autonomie
  • waardigheid als menselijke bloei

  We zullen deze opvattingen in verband brengen met theologische opvattingen over menselijke waardigheid.

  Langs twee lijnen werken we deze theoretische verkenning uit:

  1. langs de lijn van de relatie tussen waardigheid en mensenrechten, inclusief het debat over de historische en systematische onderbouwing van beide concepten in de christelijke traditie
  2. langs de lijn van de rol die de waardigheid van de mens speelt bij beslissingen en debatten rond het levenseinde, te beginnen bij de debatten over euthanasie in Nederland, inclusief theologische standpunten binnen dit debat

  In een derde stap brengen we de verschillende elementen van deze cursus bij elkaar en spannen we ons in om een ‘politics of care’ te formuleren. Alle studenten kunnen vanuit hun eigen context bijdragen aan een theologisch verantwoorde rechtvaardiging van de zorg voor de waardigheid van kwetsbare mensen en aan de wijze waarop deze vorm kan krijgen in verschillende, religieus meervoudige, politieke contexten.

  Docenten

 • New Ecclesial Communities

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: vrijdag
  Locatie: Groningen

  Beschrijving

  We bestuderen en bediscussiëren verschillende perspectieven op 'missie', gebaseerd op het werk van Moynagh en Hoekendijk.

  In het eerste deel van de cursus doen we aan 'close reading' van de teksten van deze theologen in hun verschillende historische contexten.

  Het tweede deel van de cursus heeft een sterke empirische component. We bestuderen nieuwe, zich ontwikkelende vormen van kerk. Geïnformeerd door verschillende perspectieven op missie, diakonia en ecclesiologie bezoeken de studenten een new ecclesial community (bijvoorbeeld een pioniersplek, diaconale presentieplek, kerkplant), houden interviews en doen observaties.

  Het veldwerk en de theoretische perspectieven worden geëvalueerd en besproken in de colleges.

 • Theology of Interreligious Encounter and Witness

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: vrijdag
  Locatie: Groningen

  Beschrijving

  In deze cursus verkennen we recente theologische ontwikkelingen in de theologie van de religies voor zover ze betrekking hebben op de mogelijkheden en praxis van interculturele ontmoeting, leren, getuigenis en samenleven.

  Speciale aandacht zal worden gegeven aan de vraag naar de beslissende betekenis van Gods openbaring in Christus, de rol van de Geest, een spiritualiteit van vetrouwen en openheid, en 'profetische dialoog. We bestuderen een aantal uitdagingen die samenhangen met de interreligieuze ontmoeting en kijken daarbij naar specifieke religies, in het bijzonder Islam.

  We bespreken ook de betekenis van een aantal nieuwe verschijnselen zoals 'dual religious belonging' en zogenaamde insider bewegingen voor interreligieuze ontmoeting en getuigenis. Een laatste aandachtsveld is gerelateerd aan de uitdagingen van politiek en sociaal samenleven in religieus pluralistische maatschappijen.

  Docent

 • The Spirit as guide: Pneumatology and Spirituality

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: woensdag
  Locatie: Groningen

  Beschrijving

  In de studie van spirituele praktijken spelen twee dimensies een rol.

  • Antropologisch gaat het over menselijke interacties, individuele ervaringen en culturele uitdrukkingsvorming.
  • Theologisch gaat het bij spirituele praktijken om de Heilige Geest en de presentie van de Geest in deze culturele uitdrukkingsvormen en menselijke interacties.

  In deze cursus bestuderen we beide dimensies van spirituele praktijken. De eerste lijn in de cursus bestaat uit de reconstructie van de pneumatologische dimensie in drie recente theologiën uit diverse culturele achtergronden om het verband tussen culturen en de tegenwoordigheid van Gods Geest te bestuderen. De tweede lijn bestaat uit de empirische bestudering van spirituele praktijken volgens participerende en vergelijkende methodieken. Deze praktijken worden biografisch en cultureel geselecteerd.

  De cursus is gericht op het doen van onderzoek en we willen ontdekken:

  1. hoe recente theologiën van de Geest interacteren met spirituele praktijken
  2. hoe dit bijdraagt aan een beter verstaan van de samenhang tussen pneumatologie en cultuur door concrete praktijken te bestuderen

  In de colleges creëren we een setting van een ‘schrijf-workshop’ met methodische bijdragen over onderzoek-doen en schrijfvaardigheid en theologische inhouden over pneumatologie en spiritualiteit.

  Docent

 • Bijbelvertalen na de NBV21

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Nederlands
  Collegedag: woensdag
  Locatie: Amsterdam

  Beschrijving

  De Bijbelvertaling staat zeker na alle aandacht voor de NBV21 weer flink in de belangstelling. In de discussie spelen verschillen in de vertaalopvatting een belangrijke rol. De daarbij gehanteerde principes zijn niet altijd helder en dus ook moeilijk tegen elkaar af te wegen. In de cursus wordt daar op basis van een aantal recente Nederlandse vertalingen en hun geschiedenis nader op ingegaan. Vervolgens zullen de studenten ook zelf deelgenoot gemaakt worden van de vertaalpraktijk, met aandacht voor de vaststelling van de brontekst en voor de keuzes die gemaakt worden op weg naar de doeltekst.

  Door de bespreking van het gebruik van verschillende vertaalopvattingen en een aantal specifieke vertaalproblemen zal aan de studenten duidelijk gemaakt worden met welke complicaties men hierbij te maken krijgt. Uiteindelijk zullen ze zelf intensief gaan werken aan een door hen zelf te kiezen onderdeel van het Bijbelvertalen. In de cursus zullen ook een aantal gastdocenten – onder andere van het NBG - aan het woord gelaten worden om de studenten deelgenoot te maken van hun ervaringen. De coördinerende docenten zullen daarbij waken voor het behoud van het wetenschappelijke buitenperspectief en zo duidelijk maken hoe belangrijk dit is voor een goede discussie.

  Docent

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.