Seminars van de PThU

Volg je een masteropleiding bij de PThU? Dan kun je in je vrije ruimte kiezen voor een van onze seminars (ook wel: minoren). Ben je masterstudent bij een andere universiteit, dan kun je als 'bijvakker' seminars volgen bij de PThU. Ook alumni, predikanten en andere geïnteresseerden kunnen één of meer cursussen uit het reguliere masteronderwijs van de PThU volgen als 'contractant'. 

Praktische informatie

Alle seminars worden aangeboden in semester 1. Je kunt seminars volgen in periode 1 ( september tot en met november) of periode 2 (november tot en met januari). 

 • Keuzevak als bijvakstudent

  Volg je een opleiding bij een andere universiteit dan de PThU? Dan kun je als 'bijvakker' seminars de PThU.

  • Je kunt kiezen uit onderstaand seminaraanbod. Dit zijn cursussen waarvoor inschrijving als bijvakker mogelijk is. 
  • De seminars uit het masteraanbod van de PThU kunnen alleen gevolgd worden door studenten die een masteropleiding elders (of aan de PThU) volgen.
  • Wil je kiezen uit het reguliere bachelor- en masteraanbod. Dan kan dat voor de cursussen waarvan is aangegeven dat inschrijving voor bijvakkers mogelijk is. Let ook op dat je aan de ingangseis voldoet.
  • In principe worden bachelorstudenten van elders alleen toegelaten tot bachelorcursussen van de PThU-VU joint degree. De vakken van de bachelor theologie met het PThU-traject van de RUG kunnen als bijvakstudent worden ingeschreven volgens de richtlijnen van de RUG.
  • In alle gevallen beoordeelt de studieadviseur of je aan de instroomeisen van de cursus voldoet.
  • Bijvakstudenten zijn zélf verantwoordelijk voor het desgewenst inbouwen van PThU-cursussen in een examenprogramma van een andere opleiding. 

  Wil je meer informatie? Maak dan een afspraak met een van de studieadviseurs van de PThU.

 • Keuzevak als contractant

  Als contractant neem je deel aan de colleges en aan de toetsing en heb je recht op dezelfde begeleiding als studenten. Als je de cursus afrondt, krijg je een certificaat van de PThU. Voorafgaand aan inschrijving kijken we of je het niveau van de betreffende cursus aankunt. Het gevraagde niveau verschilt per cursus. 

  Voor deelname aan een cursus betaal je een bedrag van € 100 per ECTS (studiepunt). Alumni van de PThU en van de instellingen die zijn opgegaan in de PThU krijgen jaarlijks de mogelijkheid één cursus tegen gereduceerd tarief te volgen.

  Wil je als contractant deelnemen aan bacheloronderwijs? Kijk dan voor informatie op de site van de VU of de RUG, de partners waarmee de PThU haar bacheloronderwijs invult.

  Eerst meer informatie? Maak dan een afspraak met de studieadviseurs van de PThU.

 • Educatieve minor VU Amsterdam

  Een heel aantrekkelijke invulling van de minorruimte is de educatieve module van de lerarenopleiding van de VU. Binnen deze educatieve module (30 ECTS) loop je stage op een middelbare school. Je verzorgt daar lessen godsdienst of levensbeschouwing. Verder volg je colleges aan de VU. Ook als je predikant wilt worden, kun je aan de educatieve minor veel hebben. 

  Lesbevoegdheid

  Heb je een Nederlandse wo-bachelor theologie als vooropleiding voor de PThU-master? (Dus geen premaster, hbo-opleiding of buitenlandse bachelor.) Dan heb je na afronding van de educatieve module onmiddellijk een volledige lesbevoegdheid (tweede graad) voor vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo. Verder ontstaat zo de mogelijkheid om na afronding van de PThU-master in een half jaar een lesbevoegdheid eerste graad te behalen, dus ook voor de bovenbouw van havo en vwo.

  Had je een andere vooropleiding voor de PThU-master? Dan heb je na afronding van de educatieve module formeel nog geen lesbevoegdheid tweede graad, maar kun je na de PThU-master ook in een half jaar een lesbevoegdheid eerste graad behalen.

  Vragen?

  Heb je belangstelling of heb je vragen, neem dan zo snel mogelijk contact op met studieadviseur Annemarie Goosens. 

  Aanmelden 

  Om per september te kunnen starten met de educatieve module moet je je vóór 1 mei hebben aangemeld via Studielink.

Seminars periode 1

 • Multidisciplinary Spiritual Care

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: woensdag
  Locatie: wisselend in Amsterdam en Groningen (met live verbinding tussen de locaties)

  Beschrijving

  Het doel van dit seminar is om multidisciplinair spirituele/pastorale zorg te leren verlenen. Tijdens de cursus bespreken we de rol van wetenschappelijk bewijs bij het verlenen van spirituele zorg aan kerkleden, militairen, patiënten of gevangenen. Studenten theologie worden aangemoedigd om een vriend of vriendin mee te nemen die dit vak als onderdeel van zijn of haar masterprogramma wil doen. Geleidelijk aan zullen studenten hun eigen les ontwikkelen, bijvoorbeeld om als toekomstige predikant een nieuwe groep oudsten te onderwijzen. Of een les waarin een student geneeskunde samen met een student theologie een les voor huisartsen geeft.

  De vaardigheidstraining wordt apart gegeven aan experts (studenten in de theologie) en generalisten (overige studenten). Het seminar vindt plaats in de eerste periode op woensdag (8 september tot en met 3 november). De ene week in Groningen met een videoverbinding met Amsterdamse studenten, en de andere week in Amsterdam met videoverbinding met Groningse studenten. Gastdocenten zijn: dr. M. van Elk (filosoof & psycholoog), neurowetenschappen van religie (Universiteit Leiden); prof. dr. ir. dr. M. J. Gijsberts (geneesheer ouderengeneeskunde), geestelijke verzorging (VU Brussel); dr. B. van Veen (gevangenisprediker & Nieuwtestamentische geleerde); dr. B. Cusveller (filosoof & verpleegkundige), VIAA Hogeschool.

  Docenten

 • The Adventures of Lady Wisdom

  The Adventures of Lady Wisdom. Hokhma/Sophia in Jewish and Christian Traditions

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: vrijdag (vooral online)

  Sophia Icons Kyiv type 13:58

  Beschrijving

  Vrouwe Wijsheid is overal! Welnu, soms is ze geen echte vrouw, maar de personificatie van het concept wijsheid als een sprekende en denkende persoon lijkt van alle tijden te zijn.

  Reeds vóór het ontstaan van de Hebreeuwse bijbel werd Wijsheid in het Oude Nabije Oosten voorgesteld als een godin. In het bijbelboek Spreuken wordt wijsheid gepresenteerd als een vrouw die op de hoeken van de straten roept, haar huis bouwt, maar ook als een primordiaal kind, spelend voor God vóór de schepping. In de Tweede Tempel-literatuur, waaronder de Dode-Zeerollen en de geschriften van Philo van Alexandrië, kunnen we de interpretatie van Wijsheid in verschillende richtingen volgen: ze wordt geïdentificeerd met de Logos, maar ook met de Tora. Rabbijnse en patristische interpretaties nemen sommige van deze interpretaties over ontwikkelen ze verder, vaak op opmerkelijk vergelijkbare manieren. Doorheen de middeleeuwen en tot in de moderne tijd, blijft Sophia, Wijsheid, in verschillende vormen opduiken als een centrale figuur in kunst en beeld, soms gepresenteerd als Maria, maar ook als Christus. Ze figureert in (religieuze) bewegingen zo divers als kabbala, protestantse mystiek, Russische sofiologie, westerse esoterie, en moderne feministische bewegingen.

  Deze cursus biedt een verkenning van de avonturen van Wijsheid in een unieke mix van christelijke en joodse inhoud en interactie, westers en oosters christendom, tekstueel en iconografisch materiaal, oude en moderne bronnen, en Joodse Studies, vrouwenstudies en andere disciplines van de theologische encyclopedie.

  Docenten

 • Reenchantment and Ethics

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: vrijdag (vooral online)

  Beschrijving

  Een van de meest dominante verhalen in onze cultuur is dat de wereld een onttoverde plek is. In vroeger tijden, zo gaat het verhaal, beschouwden we de wereld als een plaats gevuld met religieuze en spirituele krachten, als gevuld met betekenis en waarde - maar we weten nu dat de wereld eigenlijk een lege plaats is die volledig kan worden beschreven in wetenschappelijke termen.

  Als theoloog, stevig gepositioneerd in de hedendaagse samenleving, zul je bekend zijn met dit verhaal. Hoe kun je reageren? Is er nog plaats voor ervaringen van betovering in onze kijk op de wereld? Zo ja, welke ervaringen? En wat is hun belang voor de ethiek?

  In deze cursus zullen we met deze fundamentele kwesties worstelen door ons bezig te houden met de zeer recente filosofisch-theologische kritiek op het onttoveringsverhaal; een kritiek die draait om het fascinerende begrip ‘reenchantment’. We zullen teksten lezen van vooraanstaande internationale filosofen en theologen zoals Charles Taylor en John Cottingham om het idee van het opnieuw betoveren van de wereld kritisch te begrijpen. In het bijzonder besteden we uitgebreid aandacht aan het invloedrijke boek 'The Ethical Demand' van de Deense filosoof-theoloog Knud Eljer Løgstrup.

  Dus als je geïnteresseerd bent om na te denken over fundamentele onderwerpen zoals hier beschreven, overweeg dan om deel te nemen aan dit seminar!

  Docenten

 • Liberal theology in Modernity and Postmodernity

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: vrijdag (vooral online)

  Beschrijving

  De liberale theologie heeft haar wortels in het begin van de negentiende eeuw. Ze bekritiseerde het orthodoxe bovennatuurlijke en het bijbelse, maar onderstreepte het belang van religie. Aan het begin van de twintigste eeuw werd ze scherp bekritiseerd door dialectische theologen, die haar dwongen zichzelf te herdefiniëren. In de loop van de twintigste eeuw werd de liberale theologie door de bevrijdingstheologie bekritiseerd als burgerlijk en werd ze slachtoffer van scherpe kritiek van postmoderne kant. Toch ontwikkelde zich een liberale theologische traditie die tussen het christendom en de (post)moderne cultuur probeert te bemiddelen.

  In deze cursus zullen we vragen wat liberale theologie is. We zullen aandacht besteden aan haar grote geleerden, Schleiermacher, Troeltsch en Tillich. Vervolgens richten we ons op liberale theologie – een moderne manier van theologie doen – in een postmoderne context. We vestigen onze aandacht op het werk van Richard Kearney, John Caputo en Catherine Keller, wier theologie een liberale theologie veronderstelt, maar die toch een postmodern standpunt innemen en nog steeds een religieus perspectief handhaven. Ze ontwikkelden een theologie van ‘God naar God’ vanuit verschillende achtergronden en op verschillende manieren, maar lijken in meerdere opzichten overeen te komen.

  Docenten

 • Covenant and Baptism

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: woensdag (vooral online)

  Beschrijving

  De doop en het avondmaal zijn de oudste en meest fundamentele praktijken van de christelijke kerk. Bij de doop is je leven verbonden met de drie-enige God. In het gereformeerd protestantisme is de doop nauw verbonden met de notie van het verbond. De doop markeert de opname in het verbond dat God schenkt. Vanaf het begin is het verbond erg belangrijk geweest voor de fundamenten van de praktijk van de kinderdoop.

  Tegenwoordig wordt de praktijk van het dopen van kinderen in twijfel getrokken, omdat jonge kinderen als autonome individuen niet de mogelijkheid hebben om hun eigen beslissingen te nemen. Hoe moet de notie van het verbond – zoals verwoord in het Oude en Nieuwe Testament – vertaald worden naar een christelijk leven hier en nu? Wat betekent de problematisering van de kinderdoop voor de perceptie van de doop en de theologie van de doop in een tijd waarin autonomie van het onderwerp voorop staat en de notie dat iemand deel uitmaakt van een gemeenschap veel minder een rol speelt? Een andere vraag, die tot op de dag van vandaag wordt besproken, is wat er gebeurt als iemand wordt gedoopt. Hoe wordt redding bemiddeld in het ritueel?

  Aan de hand van centrale teksten en relevante secundaire literatuur biedt dit seminar een dwarsdoorsnede van de gereformeerde theologie door de eeuwen heen vanaf het tijdperk van de Reformatie tot de eenentwintigste eeuw.

  Docenten

Seminars periode 2

 • Christian Social Service in Europe

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: vrijdag
  Locatie: wisselend Amsterdam en Groningen

  Beschrijving

  In dit seminar richten we ons op de identiteit van Diakonia (Christelijke Sociale Dienst) als een praktijk die bedoeld is om "een ruimte te creëren voor nieuwe ademhaling, voor bevrijding, voor waardigheid en voor comfort" (Ecumenical Handbook on Diakonia, 2021). Het seminar omvat de volgende onderwerpen:

  1. theologische grondslagen en visies op Diakonia in Europa,
  2. de positie van diaconaal werk in de samenleving (inclusief veldwerk) en
  3. de ethiek van diaconale praktijken met de nadruk op de dynamiek van macht binnen relaties van zorg.

  Het seminar maakt deel uit van de track Ethics of Dignity, maar is ook goed te combineren met het seminar over Geestelijke Verzorging. Internationale studenten zijn van harte welkom, aangezien alle deelnemers worden uitgenodigd om vanuit hun eigen context en ervaring te reflecteren op Europese diaconale praktijken.

 • The Hebrew Bible in its ancient Near Eastern context

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: vrijdag

  Beschrijving

  Elke lezer van de Bijbel zal al snel merken dat dit boek deel uitmaakt van de brede literatuur van het oude Nabije Oosten. Dit blijkt uit vele Bijbelse verwijzingen naar gebruiken, wetten, religieuze concepten enzovoort, die gebruikelijk waren in de context van de Bijbel. Natuurlijk heeft onze groeiende kennis van het oude Nabije Oosten gevolgen voor de bijbelexegese en de manier waarop de Bijbel gebruikt kan worden in systematische theologie, prediking, enzovoort. In deze cursus krijg je inzicht in belangrijke theologische thema's in de Bijbel (bijvoorbeeld schepping, voorzienigheid, kwaad en de duivel, moraal, verbond, gebed, ziekte en genezing) die ook een belangrijke rol speelden in niet-Bijbelse teksten uit het oude Nabije Oosten. Vooral de overeenkomsten en verschillen zullen worden geanalyseerd, evenals de theologische consequenties voor bijbelse en systematische theologie. Als student schrijf je een paper waarin je een passage of een thema uit de Hebreeuwse Bijbel vergelijkt met relevante niet-Bijbelse teksten uit het oude Nabije Oosten. Kennis van Bijbels Hebreeuws is aan te bevelen. Een basisinleiding tot de Oegaritische taal, die niet veel verschilt van het Hebreeuws, is optioneel. De analyse van niet-Bijbelse teksten gebeurt op basis van Engelse vertalingen.

  Docenten

 • Translating the Bible: Exegetical, Historical and Practical Perspectives

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: woensdag

  Beschrijving

  Het vertalen van de Bijbel is een kunst, een ambacht en een levensstijl die bewust of onbewust op vele niveaus wordt beoefend telkens wanneer individuen of geloofsgemeenschappen de Bijbel in hun leven en werk in overweging nemen. Vanuit dit overkoepelende perspectief en deze basiservaring kiezen we twee velden voor een diepgaande studie van de diverse dimensies die erbij betrokken zijn. De cursus bestaat uit twee delen:

  • een exegetisch en hermeneutisch deel, gewijd aan problemen bij het vertalen van individuele Bijbelteksten uit hun oorspronkelijke taal in moderne talen (onderwezen door Annette Merz)
  • een kerkhistorisch deel, gewijd aan Abraham Kuypers visie op het vertalen van de Bijbel in christelijke actie in een moderne, democratische context (gegeven door Gert van Klinken)

  Naast de hoofddocenten kunnen we profiteren van deskundige kennis van gastsprekers (professionele bijbelvertalers en prof. Hans-Georg Ulrichs, een expert op het gebied van Kuyper) en zullen we de zichtbare sporen van Kuyper's ideeën in het stedelijke landschap van Groningen verkennen op een seminar-excursie.

  Docenten

 • Ethics of dignity

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: woensdag

  Meer informatie volgt

  Docenten

 • Church planting and Sustainable Christian Communities

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: nnb

  Meer informatie volgt

 • Theology of Interreligious Encounter and Witness

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: nnb

  Meer informatie volgt

  Docent

 • The Spirit as guide: Pneumatology and Spirituality

  Praktische informatie

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Collegedag: nnb

  Meer informatie volgt

  Docent

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.