Klinische pastorale vorming

Cursus in het kort:
Dominicaner Klooster, Huissen
20 ECTS
Cursus in het kort:
Locatie
Dominicaner Klooster, Huissen
ECTS
20 ECTS
Docenten
Drs. G.F. Struijs,
M.E. Broos
Kosten
€ 9215
Max. aantal deelnemers
8
Datum
Datum nog niet bekend
Deadline inschrijving
14 februari 2022

Een training voor wie zich wil ontwikkelen in pastorale communicatie.

De trainingsgroep van 2022-2023 is inmiddels samengesteld. De trainingsgroep van 2023-2024 is (inclusief wachtlijst) op dit moment overtekend. De gegevens voor de training van 2024-2025 zijn nog niet bekend.
Indien u  op een wachtlijst  geplaatst wil worden, kunt u zich via de aanmeldknop inschrijven.

Professionaliteit versterken

Klinische Pastorale Vorming (KPV) beoogt de professionaliteit van de pastor te versterken. De training stimuleert je naar jezelf en naar anderen te kijken. Wie ben ik als pastor? Wat doe ik en waarom doe ik dat zo? Wat inspireert mij en waar liggen mijn mogelijkheden en mijn grenzen? In de blokken besteden we aandacht aan verschillende facetten van het beroep van pastor: pastoraat, geestelijke begeleiding, voorgaan in vieringen en leiding geven.

Theorie en praktijk, zelfreflectie en feedback

De kracht van het leerproces in de training Klinische Pastorale Vorming is de wisselwerking tussen theorie en praktijk, tussen individueel leren en leren in een groep. Zelfreflectie en feedback zijn daarbij belangrijk. Werkcolleges en het oefenen van praktijksituaties vergroten kennis en vaardigheden. In de training worden gevarieerde (verbale en non-verbale) werkvormen gebruikt. Spiritualiteit en geloofscommunicatie lopen als een rode draad door het programma. Met en aan elkaar wordt de eigen religieuze en levensbeschouwelijke identiteit verdiept. Diversiteit en oecumene is hierbij van waarde.

Informatie over de cursus

 • Opzet en inhoud

  De training is opgebouwd uit vier blokken van drie weken. Daaraan vooraf gaat een kennismakingsdag en de training wordt besloten met een tweedaagse. Samen is dat de dertiende week.

  Elk blok heeft een eigen beroepsaccent.

  In blok I ligt het accent op pastorale gespreksvoering. Literatuur, werkcolleges en practica zijn gericht op methodische pastorale gespreksvoering. We zullen ook werken aan bewustwording van de eigen non verbale communicatie. Daarnaast wordt in blok I aandacht besteed aan de eigen leervragen, en ontdekking van eigen leerstijl.  De biografiebespreking en de kernkwadranten zijn daarbij helpend.

  In blok II ligt het accent op voorgaan in de liturgie. Onder leiding van drs. Andries Govaart (www.anderszins.eu) zal er geoefend worden in Presentie en Presentatie. De literatuur en bespreking daarvan spitst zich toe op gebruik van bijbel, gebed en rituelen in het pastoraat. We zullen de bewustwording van eigen non verbale communicatie voortzetten door die te verbinden met de kernkwadranten.

  In blok III ligt het accent op de eigen levensbeschouwing, theologie en het geloofsgesprek. We verkennen en verdiepen de eigen levensbeschouwelijke en religieuze identiteit en onderzoeken vragen als “Op welke manier kunnen we een gesprek existentieel en theologisch verdiepen?” “Hoe kunnen we op een goede, eigen manier zorg dragen voor het verhaal van de pastorant?” “Welke positie binnen de eigen traditie neem ik hierbij in?” We lezen en bespreken uit Ganzevoort en Visser o.a. een hoofdstuk over coping en de theodicee. Daarnaast komen in deze weken ook de geschreven essays over de eigen theologie ter sprake en werken we met geloofs- en levensbeelden. 

  In dit blok nodigen we ook de werksetting uit: op een nog nader te bepalen middag zullen we van iedere trainee 2 tot 3 gasten ontvangen, die het werkkader vertegenwoordigen. Dat kunnen kerkenraadsleden zijn, directe collega geestelijk verzorgers, andere collega’s of leidinggevenden. Zij kunnen zien waar wij en hoe wij aan het werk zijn, waardoor het benutten van deze trainingservaringen in de werksetting ook meer gaat leven.

  In blok IV ligt het accent op leiding geven. Enkele hoofdstukken uit De weg van de groep worden vooraf gelezen. Daarnaast is er aandacht voor de allergie in onze kernkwadrant en het omgaan met conflicten. We zullen in het kader van de pastorale gespreksvoering het model van korte, bondige gespreksvoering van T. Lohse, bespreken en inoefenen. Ook hierin spelen leiding geven en omgaan met conflicten een rol. We maken hierbij ook gebruik van de theorie van Simon Walker.

  Blok V: In de tweedaagse aan het eind van de training zullen de eindwerkstukken worden gepresenteerd aan elkaar en sluiten we de training zowel persoonlijk als professioneel met elkaar af.

 • Belasting

  Zwaartepunten in de belasting:

  • Voorafgaande aan blok I is er veel literatuur te lezen en materiaalinbreng te verzorgen.
  • Ter voorbereiding op blok III is er extra denk- en schrijfwerk.
  • Tussen blok IV en V is er veel te schrijven!
 • Literatuur

  • Ark, J. van en H. de Roest (2004), De weg van de groep. Leidinggeven aan groepen in gemeente en parochie, Zoetermeer: Meinema
  • Ganzevoort, R en J. Visser (2007), Zorg voor het verhaal. Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding, Zoetermeer: Meinema
  • Knippenberg, Tjeu van (2005), Existentiële zielzorg, Tussen naam en identiteit, Zoetermeer: Meinema
  • Lang G. en H.T. van der Molen (2009), Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening, Barneveld: Nelissen
  • Leede, Bert en Cisca Stark, Ontvouwen, Protestantse prediking in de praktijk, Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer, 2017
  • Lohse, T.H. (2005), Het bondige gesprek: Praktische hulp bij advisering en pastoraat, Heerenveen: Uitgeverij Protestantse Pers  (niet meer in de boekhandel te verkrijgen, wel zo nodig bij mij. )
  • Walker, Simon P., (2019)  Leiding geven vanuit wie je bent, (als e-boek verkrijgbaar). Of in het Engels: The Undefended leader (2011)
 • Docenten

  De training van 2020 -2021 wordt geleid door de supervisoren/trainers drs. Trudy Struijs (PThU)  en drs. Melanie Broos (TST).

   

  Melanie BroosDocent aan de Tilburg School of  Catholic Theology | M.E.Broos@tilburguniversity.edu | 06 2535 5171


  Gastdocenten

  • Drs. Andries Govaart, Lent. Hij zal de bibliodrama verzorgen tijdens de hele training  en geeft in blok II de workshop Presentie en presentatie in de liturgie.
  • Nadine van Hierden MA. Docent beroepsvorming vanuit agogische vakken bij Centrum voor Beroepsvorming en Spiritualiteit van de PThU in Amsterdam. Zij zal in blok III en IV drie dagdelen met de groep werken aan leiderschap.
  • Drs. Paul van Dijk, predikant in Alphen aan den Rijn, zal een workshop Aikido geven in blok IV met het oog op omgaan met kritiek en conflict.
  •  En misschien nodigen wij nog anderen uit, maar dat zal gaandeweg pas ingepland en afgesproken worden.
 • Data 2022-2023

  Kennismakingsdag:

  7 juni 2022

  KPV Blok I              

  • 5 –  7 sept. 2022
  • 12 – 14 sept.
  • 19 – 21 sept.

  KPV Blok II              

  • 7 –  9 nov. 2022
  • 14 – 16 nov.
  • 21 – 23 nov.

  KPV Blok III

  • 9 -   11 jan. 2023
  • 16 – 18 jan.
  • 23 – 25 jan.                                

   KPV Blok IV

  • 6 - 8 maart 2023
  • 13 – 15 maart
  • 20– 22 maart                                             

  Afsluitende tweedaagse: 

  15 en 16 mei 2023

 • Data 2023-2024

  Data KPV training 2023 – 2024

  Kennismakingsdag   

  6 juni 2023

  KPV Blok 1     

  11 – 13 september 2023
  18 – 20 september
  25 – 27 september

  KPV Blok 2      

  06 – 08 november
  13 – 15 november
  20 – 22 november

  KPV Blok 3 

  08 – 10 januari 2024
  15 – 17 januari
  22 – 24 januari

  KPV Blok 4      

  04 – 06 maart 
  11 – 13 maart 
  18 – 20 maart               

  Afsluitende Tweedaagse                 

  21 en 22 mei 2024

 • Aanmelding en toelatingseisen

  Wie belangstelling heeft voor deelname aan een KPV training kan zich aanmelden via de groene aanmeldknop bovenaan de cursuspagina. Voor meer informatie kunt u mailen naar cursusbureau@pthu.nl. De trainer van de KPV opleiding Utrecht, drs. G.F. Struijs, neemt dan met u contact op voor de eerste afstemming van vraag en aanbod. 

  Om toegelaten te kunnen worden dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • een voltooide academische of daaraan gelijkgestelde HBO opleiding;
  • minimaal drie jaar werkervaring;
  • u bent tijdens de KPV training ook uitvoerend en actief werkzaam op een eigen werkplek.

  Over toelating tot de training wordt pas beslist nadat er twee drempelgesprekken hebben plaatsgevonden. Er is een gesprek met de trainer waarin vraag en aanbod worden afgestemd op elkaar en er is een gesprek waarin het gaat om een inschatting van draagkracht en draaglast van de aspirant deelnemer op dat moment. Als op grond van deze gesprekken de kandidaat toelaatbaar wordt geacht, ontvangt deze een bewijs van inschrijving. Vanaf dat moment geldt de annuleringsregeling.

 • Kosten en annuleringsvoorwaarden

  Kosten

  De kosten van de KPV training bedragen € 9.215. Dit is inclusief de administratieve kosten en het verblijf, exclusief verplichte literatuur. Voorafgaand aan het eerste cursusblok zal de rekening naar u worden toegestuurd, tenzij hierover andere afspraken met u zijn gemaakt.

  Mocht blijken dat na het voeren van de drempelgesprekken de kandidaat door de trainer niet toelaatbaar wordt geacht voor de training, dan worden alleen kosten berekend over de procedure, te weten: € 50,00.

  Annulering

  Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden bij de coördinator van KPV opleiding PThU, drs. G.F. Struijs.

  Bij annulering worden kosten in rekening gebracht. Deze bedragen:

  • tot 90 dagen voor de start van de training, dat is de kennismakingsdag, 10% van het totale cursusgeld
  • tot 60 dagen voor de start van de training, dat is de kennismakingsdag, 50 % van het totale cursusgeld
  • vanaf 30 dagen voor de start van de training, dat is de kennismakingsdag, 100 % van het totale cursusgeld.

  Na de start van de KPV training wordt geen cursusgeld gerestitueerd.

  Wij behouden ons het recht voor de cursus te annuleren bij minder dan vijf deelnemers. In dat geval zullen wij de kandidaten zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zijn wij bereid gezamenlijk te zoeken naar een alternatief.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.