Tegemoetkoming studiekosten

Soms kunt u beroep doen op fondsen, subsidies en vergoedingen als tegemoetkoming in uw studiekosten. We zetten een paar mogelijkheden voor predikanten/kerkelijk werkers op een rijtje:
Bekijk de overige mogelijkheden

 • Boekenfonds masterstudenten, predikanten, promovendi (1 september)

  Naam fonds: Stichting Fonds legaat 'Ad Pias Causas'

  Postadres: Prof. Dr F.L. Moll, Reelaan 29, 3735 KK te Bosch en Duin

  E-mail: fransmoll50@gmail.com

  Administrateur & bestuurder: prof.dr. F.L. Moll

  Doelstelling: Door de heer Pieter Boelen, Ridder, Baronet en Heer van Puttershoek is per 1 januari 1646 testamentair vastgelegd dat uit een daartoe vermaakt legaat moet worden ingesteld een Fonds, welk Fonds notarieel per 23 november 1992 is omgevormd tot de sichting: Fonds Legaat Ad Pias Causas.

  Het fonds heeft als doelstelling: het bevorderen dat universitair opgeleide predikanten blijvend beschikbaar zullen zijn om voor te gaan in reguliere gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland of van de Remonstrantse Broederschap.

  Tevens stimuleert de Stichting theologische studenten die de masteropleiding volgen d.m.v. het toekennen van boekentoelagen en het ondersteunen van studiereizen.

  Bijdragen: Studenten in de theologie, die een Master Gemeentepredikant volgen aan de Protestantse Theologische Universiteit dan wel aan het Remonstrants Seminarium, kunnen tot drie maal een boekentoelage à € 400,- aanvragen. Ook kan door hen steun worden gevraagd voor relevante studie in het buitenland.

  Predikanten, werkzaam binnen de genoemde kerkgenootschappen, kunnen in aanmerking komen voor steun bij nascholing of buitenlandse studies. Ook kunnen zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de drukkosten van een dissertatie.

  Tegemoetkoming in de kosten van een promotieonderzoek aan de PThU behoort eveneens tot de mogelijkheden.

  Toelagen worden in principe niet met terugwerkende kracht toegekend.

  Aanvraagprocedure: Aanvragen voor toelagen dienen in alle gevallen elektronisch te worden gedaan.

  Aanvragen voor boekentoelagen en relevante studie in het buitenland door studenten dienen vóór 1 september voorafgaande aan het studiejaar waarop ze betrekking hebben, te worden ingediend bij de administrateur en vergezeld te gaan van een aanbevelingsbrief van de opleidings- en/of onderwijscoördinator van de opleiding.

  Aanvragen voor steun ten behoeve van nascholing en/of buitenlandse studie door predikanten dienen vergezeld te gaan van een aanbevelingsbrief van de gemeente, en kunnen doorlopend worden ingediend. Deze worden per geval behandeld.

  Aanvragen ten behoeve van een promotieonderzoek dienen vergezeld te gaan van een aanbevelingsbrief van de promotor. Deze worden per geval behandeld.

  Gebied: Landelijk

 • Financiële steun voor predikanten en kerkelijk werkers (hele jaar)

  Naam: Stichting Aanpakken

  De Stichting Aanpakken geeft financiële steun aan dienstdoende predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk in Nederland. De steun heeft betrekking op voortgaande vorming en toerusting, alsmede op bijzondere persoonlijke lasten.

  Meer informatie via de website van de stichting: www.stichtingaanpakken.nl

 • Financiële steun (uitwissel)studenten, nascholers, late roeping (hele jaar)

  Naam fonds: Vicariefonds van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht

  Postadres: Vicariefonds, t.a.v. het secretariaat

  Springweg 25, 3511 VJ Utrecht

  Doelstelling: Het verlenen van financiële steun aan theologiestudenten die deelnemen in/aan een internationaal uitwisselingsprogramma. Studenten die geen studiefinanciering ontvangen (late roepingen) komen eveneens in aanmerking voor een bijdrage.

  Gelijksoortige steun kan verleend worden aan predikanten en pastoraal werkers die een nascholing volgen (Klinisch Pastorale Vorming etc.). Tot slot kan een bijdrage verleend worden in de kosten rond de publicatie van een dissertatie op theologisch gebied.

  Beperkingen: In de regel worden toelages eenmalig verstrekt.

  Bijdrage: Tot een maximum van € 1.000 per jaar.

  Aanvraagprocedure: Aanvragen moeten worden ingediend op bovenstaand adres. Studenten dienen een financieel overzicht (begroting) en een referentie van de hoogleraar bij te voegen.

  Gebied: Landelijk

 • Fonds aankomend predikanten uit Den Haag (1 februari / 1 augustus)

  Naam fonds: Stichting Juynboll

  Postadres: Kerkelijk Bureau Hervormde Gemeente 's-Gravenhage

  Parkstraat 32, 2514 JK Haag

  Telefoon: (070) 3858707

  Secretariaat: helgavermaas@ziggo.nl

  Doelstelling: Het doel van de Stichting is het ondersteunen van (Nederlands Hervormde) studenten in de Godgeleerdheid die predikant willen worden.

  Beperkingen: In de eerste plaats komen studenten uit de omgeving van Den Haag, in het bijzonder kinderen van Haagse predikanten, voor steun in aanmerking.

  Bijdrage: Ca. € 250 (aan vijf tot tien studenten per jaar)

  Aanvraagprocedure: Aanvragen (in viervoud) dienen schriftelijk te worden opgestuurd naar het hier bovenstaand adres vóór 1 februari of vóór 1 augustus van ieder jaar. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een attestatie van betrokken kerkelijk hoogleraar.

  Gebied: Landelijk

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.