Van U is de aarde (preview)

Cursus in het kort:
Cursus in het kort:
Docenten
Dr. E.A. Postma,
Dr. Mirella C.M. Klomp,
Dr. F. Stark,
Prof. dr. T. Tromp,
Dr. G.J. van Klinken
Datum
15 t/m 16 juni 2022 (Deel A - introductie)

Deze cursus is in ontwikkeling - allerlei details moeten nog verder worden uitgewerkt. De urgentie van een cursus over dit onderwerp is recent in een brief aan scriba en moderamen van de PKN onderstreept. Daarom presenteren we hier graag al in een preview de plannen en ideeën voor deze cursus. We hopen u hiermee vast enthousiast te maken en streven naar het openen van de aanmelding in december.

Theologie van de aarde

De natuur en de kosmos hebben in vrijwel alle perioden van de menselijke geschiedenis in religies een rol van betekenis gespeeld. In het christelijk geloof is dat niet anders: al eeuwenlang wordt gesproken in Bijbelse beelden (van de schepping van de aarde en al wat daar leeft, tot het visioen van nieuwe hemel en de nieuwe aarde) en theologische begrippen (rentmeesterschap, incarnatie), maar doet de natuur, de aarde ook praktisch mee (in de 18e eeuw kregen predikanten in opleiding tegelijkertijd ook een agrarische opleiding, en vandaag de dag zijn er kerkelijke gemeenschappen die agrarische grond in bezit hebben).

Nu wereldwijd met zorg gesproken wordt over klimaatproblemen en ecologische crisis, rijst de vraag of er niet nieuwe theologie nodig is om ons adequaat te kunnen verhouden tot de aarde. Die vraag – die in de kern draait om de grote vraag ‘wat deze crises (wel en niet) van ons vragen’ – krijgt in kerkelijke gemeenschappen verschillende antwoorden. Het gemeentelid dat voor werk de hele wereld over vliegt en die CO2-uitstoot op geen enkele manier in verband brengt met de vreze des Heren, zit in de kerkbank naast het gemeentelid dat besloten heeft vanwege haar ecologische voetafdruk geen vlees meer te eten.

Het gesprek hierover in de gemeente kan heel lastig zijn. Tegelijkertijd: je hoort bij elkaar, en juist vanwege de gedeelde ‘bedding’ biedt onbegrip ook kansen: een lokale gemeenschap is bij uitstek de plaats waar het gesprek over de grond waarop wij leven en werken gevoerd kan worden. Het zal nodig zijn om in de kerk elkaars taal te leren verstaan. Op de ene plaats zijn ‘groen’ en ‘duurzaam’ theologisch relevante begrippen, op de andere bieden noties als ‘de zonde’ en ‘het heil in Jezus Christus’ meer raakvlakken met het daar geleefde geloof. Alleen taal die lokaal gehoor vindt, vindt nieuwe toegangen tot een theologie die dichter op de aarde gebonden is.

Van U is de aarde biedt toerusting voor predikanten en hbo-theologen die theologisch willen reflecteren op de aarde, de grond, en het klimaat in de 21e eeuw, en het gesprek daarover in de gemeente geïnformeerd willen voeren. Er worden twee cursussen aangeboden, beide bedoeld voor predikanten en hbo-theologen.

In een (inleidende) tweedaagse doordenken we ‘het gelaat van de aarde’ die we bewonen en bewerken, met name met het oog op het liturgisch, homiletisch en diaconaal handelen van/in de eigen gemeente. In een (verdiepende) vervolgcursus gaan we op zoek naar theologie die directer aan de grond gebonden is: een theologie die lokaal en samen uitgevonden wordt, dus met oog voor wat er speelt op de plaats waar geleefd en gewerkt wordt.

Deze langdurende cursus begeleidt deelnemers die in de kerkelijke gemeenschap het gesprek willen voeren met anderen – kerkrentmeesters, diakenen, maar ook agrariërs en andere ondernemers die deel uitmaken van de gemeente – om kennis te vergroten en het denken over God, de kerk en de lokale grond waarop we leven en werken, te vernieuwen. Het uitgangspunt is hier dat de drijfveren en dilemma’s van (agrarische, maar ook andere) ondernemers een voorname sleutel vormen tot het verder ontwikkelen van een ‘theologie van de grond’, die op elke plaats op een eigen manier vorm krijgt.

Opzet

A            Theologie en de aarde – snuffelen aan oppervlakte (2 EC)

Een inleidende tweedaagse cursus voor predikanten en hbo-theologen waarin ‘het gelaat van de aarde’ die we bewonen en bewerken theologisch doordacht wordt, met het oog op het liturgisch, homiletisch en diaconaal handelen van de gemeente. Noties als machteloosheid, verlegenheid, schuld, schaamte, vergeving, wonder, verlangen, vormen het uitgangspunt voor deze cursus.

Datum: 15 en 16 juni 2022 (onder voorbehoud)

Aan bod komen:

 • Historisch perspectief: de rol van natuur in religie (Gert van Klinken)
 • Diaconaal perspectief: solidariteit met de mensen én de aarde (Thijs Tromp)
 • Empirisch-theologisch perspectief: boeren over de taal van de aarde (Mirella Klomp)
 • Liturgisch perspectief: vrucht van de aarde, werk van mensenhanden: gaven in de eredienst (Eward Postma)
 • Homiletisch perspectief: preken over de grond (Ciska Stark)

B            Theologie en de aarde - een spade dieper (vervolg, 4 EC)

Een langdurende cursus van zes afzonderlijke dagen op wisselende buitenlocaties waarin ‘aardse’ perspectieven op theologie en grond verder worden geëxploreerd en het gesprek in de lokale gemeente wordt gefaciliteerd en begeleid. De afzonderlijke dagen vinden plaats met tussenpozen van 4-6 weken waarin deelnemers in de lokale gemeente werken aan een theologie van de grond.

 • Dag 1:   4 of 5 juli 2022
 • Dag 2:   begin september 2022
 • Dag 3:   oktober 2022
 • Dag 4:   eind november 2022
 • Dag 5:   begin januari 2023
 • Dag 6:   eind februari 2023

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.