Home/Over de PThU/Organisatie/Regelingen en rechtspositie

Studentenstatuut en Onderwijs- en Examenregeling

Studiegids

Jaarlijks is er een up-to-date Studiegids voor studenten beschikbaar. Deze gids bevat uitgebreide informatie over de studie en wat erbij komt kijken als je aan de PThU studeert. Alles op een overzichtelijke en toegankelijke manier bij elkaar. Bekijk de Studiegids 2018 - 2019.

Studentenstatuut

In het studentenstatuut staat precies verwoord wat je mag verwachten van de universiteit en wat de universiteit van jou verwacht. Het statuut geeft een overzicht van de rechten en plichten van studenten en van de universitaire voorzieningen. Het statuut bestaat uit twee delen: het instellingsdeel en het opleidingsdeel. Het algemene instellingsdeel is voor alle studenten van alle opleidingen gelijk (versie 2019-2020: Nederlands, English). Het opleidingsdeel is per opleiding te vinden in het Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Onderwijs- en Examenregeling

In de onderwijs- en examenregeling staan alle regels, afspraken en overige gegevens die gelden voor jouw studie: het curriculum, de toelatingseisen, tentaminering, studiebegeleiding, enzovoort. Elk jaar wordt het deze regeling voor iedere opleiding afzonderlijk opnieuw vastgesteld:

OERen studiejaar 2019-2020

OERen studiejaar 2018-2019

De OERen studiejaar 2017-2018

Regels en richtlijnen (masteropleidingen)

In de Regels en richtlijnen van de Examencommissie masteropleidingen staan specifieke regels en richtlijnen met betrekking tot de toetsing uitgewerkt. De Regeling Fraude is eveneens door deze examencommissie vastgesteld en nauw met de Regels en Richtlijnen verbonden. 

Klachten, bezwaar en beroep

Ondanks dat de PThU haar best doet om allerlei regelingen goed toe te passen en goed met elkaar om te gaan, kan het voorkomen dat dit toch niet gebeurt. Voor die situatie bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen, of bezwaar of beroep aan te tekenen, zie hiervoor de volgende regelingen:

Ongewenst gedrag

De PThU vindt een respectvolle omgang tussen medewerkers onderling, studenten onderling, tussen medewerker en student en met derden van groot belang. Om een werksfeer te hebben waarin medewerkers en studenten optimaal kunnen presteren, zijn er maatregelen getroffen die bijdragen tot voorkoming en/of beperking van ongewenste omgangsvormen. Ook is er een vertrouwenspersoon. Bij haar kun je terecht voor problemen op het gebied van ongewenste intimiteiten of toenaderingen. Informatie hierover vind je in de Klachtenregeling ongewenst gedrag. Alle informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Bekijk ook de overige regelingen, reglementen, gedragscodes en statuten van de PThU.