Academische integriteit

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) onderschrijft de nationale regelingen voor academische integriteit.

Deze regelingen zijn gepubliceerd door de VSNU (vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten) in De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Principes van goed wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

De kernwaarden van deze regelingen zijn: zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, eerlijkheid, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid en respect. Door deze gedragscode te onderschrijven, verplicht de PThU zich tot het ontwikkelen van beleid om aantasting te voorkomen van de kernwaarden waarop de code is gebaseerd. Dit preventiebeleid richt zich op de twee belangrijkste groepen binnen de academische gemeenschap:

  • Studenten: bachelorstudenten, masterstudenten en promoverende studenten
  • Personeel: alle onderzoekers en ondersteunend personeel

Rekening houden met en inachtneming van de waarden van integriteit in de academische praktijk staan centraal in de voorwaarden van de universiteit en hebben betrekking op iedereen. 

Studenten en academische integriteit

Bacheloropleiding

Bij de start van de bachelorfase worden studenten geïnformeerd over de aard van academische integriteit in het algemeen en over respect voor het intellectueel eigendom van anderen en de ongepastheid van plagiaat in het bijzonder. Het is belangrijk om in bacheloronderwijs keer op keer aandacht te besteden aan integriteit in de academische praktijk. We besteden bijzondere aandacht aan complexe en gevoelige praktijken en dilemma's wat betreft de vorming van concepten en ideeën, presentatie van wat is geleerd, hoe om te gaan met het beschrijven van onderzoeksdata en de correcte manier om te citeren en aan te halen.

Masteropleiding

De mastertrajecten gebruiken een aanpak vergelijkbaar met, maar intensiever dan de bacheloropleiding. Er is expliciet aandacht voor:

  • plagiaat en correct omgaan met intellectueel eigendom
  • dataverzameling en data-opslag, surveys, enzovoort
  • methodologische zaken, zoals omgaan met afwijkende meetpunten, non-responses in onderzoeken, enzovoort
  • het scheppen van een cultuur van oprechtheid, waarin kritische vragen, het volgen van andere onderzoekers en toetsen van elkaars werk wordt aangemoedigd

Graduate School

Hiernaast krijgen promotiestudenten van de Graduate School algemene cursussen in academische integriteit en disciplinaire programma's, waarin voorbeelden uit de discipline zelf worden behandeld. Binnen de Graduate School bevorderen wij een klimaat van actieve academische discussie en sociale controle. 

Personeel en academische integriteit

Alle PThU-personeel is gebonden aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Deze bevat definities van overtredingen en richtlijnen voor omgaan met verdenkingen. Professoren nemen actief verantwoordelijkheid voor een eerlijk, open en kritisch onderzoeksklimaat bij PThU door het onderzoekspersoneel te wijzen op de code en regels. 

Regelingen ter bescherming van academische integriteit

Het College van Bestuur van de PThU heeft besloten om de voorschriften voor de bescherming van academische integriteit van de Vrije Universiteit Amsterdam ook van toepassing te verklaren voor de PThU. Deze voorschriften regelen een Ombudsman Academische Integriteit. Deze ombudsman is de eerste persoon die te benaderen is met vragen over, dilemma's omtrent en (veronderstelde) schending van academische integriteit in onderwijs, onderzoek en sociale diensten binnen de PThU. Contact met de ombudsman is in principe vertrouwelijk. Wanneer hij oordeelt dat er redenen zijn voor een verdenking van schending van academische integriteit, kan hij een onderzoek starten. Op basis van zo'n onderzoek kan hij het College van Bestuur adviseren om maatregelen te nemen.

Ombudsman academische integriteit

De Ombudsman academische integriteit voor de PThU is prof. dr. A.P. Hollander (e-mail: aphollander@fbw.vu.nl).

Regelingen