Examencommissies

De examencommissie (EC) is een onafhankelijke commissie die de kwaliteit van de toetsing en de diploma's bewaakt en borgt. In dat kader stelt de EC regels vast voor het ordelijk afnemen van tentamens, beoordeelt ze vrijstellingsverzoeken, oordeelt ze over eventuele fraudemeldingen en stelt ze de uitslag van examens vast.

Verschillende examencommissies

Er zijn verschillende examencommissies voor de Joint Bachelor (PThU/VU) en de masteropleidingen (PThU). Als student wend je je, na overleg met de studieadviseur, tot de betreffende examencommissie voor bijvoorbeeld verzoeken om vrijstelling van examens of onderdelen daarvan, speciale verzoeken in het kader van je studieprogramma, of aanpassingen in verband met een functiebeperking.

Verzoeken zijn aan deadlines gebonden, die samenhangen met de vergaderdata van de examencommissies. Wanneer een verzoek te laat binnenkomt, wordt de behandeling in beginsel doorgeschoven naar een volgende vergadering. Voor meer informatie over contactgegevens, vergaderdata/deadlines, en dergelijke, zie hieronder.

Tegen een besluit van de Examencommissie is beroep mogelijk bij het College van Beroep voor de Examens.

Examencommissie masteropleidingen PThU

Er is één examencommissie voor de diverse (pre)masteropleidingen van de PThU. Het huishoudelijk reglement is opgenomen in de Regels en Richtlijnen.

Vergaderdata en deadlines verzoeken

De examencommissie vergadert op de volgende data (let op de deadlines voor het indienen van verzoeken):

 • Dinsdag 27 augustus 2024  (deadline verzoeken: 13 augustus 2024)
 • Donderdag 26 september 2024  (deadline verzoeken: 12 september 2024)
 • Donderdag 7 november 2024  (deadline verzoeken: 24 oktober 2024)
 • Donderdag 12 december 2024  (deadline verzoeken: 28 november 2024)
 • Donderdag 23 januari 2025  (deadline verzoeken: 9 januari 2025)
 • Donderdag 6 maart 2025  (deadline verzoeken: 20 februari 2025)
 • Donderdag 10 april 2025  (deadline verzoeken: 27 maart 2025)
 • Donderdag 15 mei 2025  (deadline verzoeken: 1 mei 2025)
 • Donderdag 26 juni 2025  (deadline verzoeken: 12 juni 2025)
 • Donderdag 28 augustus 2025  (deadline verzoeken: 14 augustus 2025)

Wil je een verzoek indienen?

Wil je een verzoek indienen, overleg dan eerst met je studieadviseur. Die kan belangrijke aanwijzigingen geven. Je dient zelf een verzoek in via dit formulier (internationale studenten gebruiken de Engelse versie). Houd bij het indienen je eigen gegevens bij de hand, zoals je studentnummer.  

Je kunt bij je verzoek een beperkt aantal documenten toevoegen. In sommige gevallen is het uploaden van informatie verplicht. Let op: alleen documenten in pdf-formaat worden geaccepteerd. Bundel informatie die bij elkaar hoort zo veel mogelijk in één bestand. Zorg dat tekst en afbeeldingen rechtop staan (direct leesbaar, niet gekanteld of ondersteboven).

Problemen met het webformulier? Neem even contact op met Peter van Egmond (ambtelijk secretaris), via examencommissie {a} pthu.nl.

Let op: wil je een verzoek indienen tot aanpassing vanwege een studiebeperking? Dan kan je niet zelf doen. Neem contact op met de studieadviseur, hij/zij zal het verzoek namens jou indienen.  

Invulling vrije ruimte: toestemming nodig of niet?

Wil je een mastercursus volgen aan een andere, erkende Nederlandse universiteit en de studiepunten daarvan opnemen in de vrije ruimte van je programma? Dat kan zonder vooraf toestemming te vragen aan de EC. (Maar let op: cursussen uit een hbo-master kun je niet inzetten in de vrije ruimte.) Na afloop dien je zelf (zonder uitstel) het originele tentamenbriefje of resultatenoverzicht, of een gewaarmerkte kopie daarvan, in bij Bureau Studentenzaken. Zij zorgen dan voor de administratieve verwerking. Uiteraard zijn cursussen die equivalent zijn aan of grotendeels overlappen met verplichte onderdelen uit je programma, niet toegestaan.

Mocht de instelling waar je het vak wilt gaan volgen om een toestemmingsverklaring vragen, dan kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris (via examencommissie {a} pthu.nl). 

Wil je in het buitenland een cursus volgen en de studiepunten daarvan opnemen in je vrije ruimte? Of een verplicht onderdeel van je examenprogramma ergens anders volgen? Dan heb je wel toestemming nodig. Gebruik het bovenstaande webformulier om een verzoek in te dienen.

 • Marjo Korpel (voorzitter)
 • Erica Meijers
 • Rob Compaijen
 • Bernhard Reitsma
 • Theo Witkamp (extern lid)
 • Peter van Egmond (ambtelijk secretaris)

Examencommissie bachelor Theologie (joint degree, PThU/VU)

Studenten van de Bachelor Theologie (Joint Degree, PThU/VU) in Amsterdam dienen hun verzoeken in bij de Examencommissie Theologie (joint degree). Het indienen van verzoeken loopt via webformulieren. Op deze pagina kun je ook de Regels en Richtlijnen vinden.

Leden Examencommissie bachelor Theologie (joint degree VU/PThU) 

 • Prof.dr. H. van den Belt (VU; voorzitter)
 • Dr. H.S. Benjamins (PThU; secretaris)
 • Dr. C.A.M. van den Berg (VU; lid)
 • Dr. F. Stark (PThU; lid)
 • S.M. Wolfert - de Vries MA (ambtelijk secretaris)

Examencommissie bachelor Theologie (RUG, met PThU-traject)

De PThU verzorgt een deeltraject binnen de Groningse bachelor, studenten die de opleiding inclusief dit traject met goed gevolg afleggen kunnen direct doorstromen naar de masteropleidingen. De bacheloropleiding zelf, en de bijbehorende examencommissie, valt onder de verantwoordelijkheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor meer informatie over de samenstelling van de examencommissie van deze opleiding en de procedures voor het indienen van verzoeken, zie de website van de RUG