Raad van advies

De raad van advies oefent de taak uit van klankbord voor het college van bestuur en representeert daarbij de maatschappelijke en kerkelijke context waarin de PThU opereert. De raad brengt in het overleg met het college van bestuur een buitenperspectief naar binnen. De leden van de raad van advies treden tevens op als ambassadeurs van de PThU in de breedte van kerk en samenleving.

Waar het gaat om de afstemming tussen het afnemend beroepenveld en de opleiding vormt de raad van advies de werkveldadviescommissie. De raad van advies is bevoegd het college van bestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven. Tenminste twee maal per jaar voeren de raad van advies en het college van bestuur overleg met elkaar. De raad van toezicht benoemt de leden van de raad van advies. De raad bestaat uit maximaal negen leden. De leden van de raad van advies zijn afkomstig uit de breedte van de Protestantse Kerk in Nederland. De samenstelling is bovendien zodanig dat relevante externe maatschappelijke velden vertegenwoordigd zijn in de raad.

Samenstelling raad van advies

 • Ds. C.M.A. (Kees) van Ekris
  Predikant te Zeist, studieleider Areopagus
 • Ds. W.M. (Wim) de Bruin
  Krijgsmachtpredikant bij dienst Geestelijke Verzorging van Defensie
 • Ds. J. (Jantine) Veenhof
  Predikant te Wageningen, redactielid Woord & Dienst
 • Ds. G.M. van Meijeren
  Predikant te Zeist
 • Ds. G. (Gertine) Blom
  Predikant te Sauwert
 • Mevrouw V. (Vincenza) la Porta
  Directeur kerkelijk bureau Protestantse Kerk Amsterdam
 • Vacature