College van bestuur

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de universiteit. Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden en het beheer van de universiteit. Het college van bestuur wordt benoemd door de raad van toezicht. De zittingstermijn van het bestuur is vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor maximaal een termijn van vier jaar. De raad van toezicht is benoemd door de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het college van bestuur wordt in haar taken bijgestaan door de manager bedrijfsvoering, de directeur onderwijs, directeur onderzoek en de raad van advies.

Rector en bestuursvoorzitter

Secretaris CvB 

Secretariaat