Universiteitsraad

De universiteit beschikt over een medezeggenschapsorgaan. Dit orgaan is de universiteitsraad, waarin zowel personeelsleden van de universiteit als studenten zitting hebben. De benoeming van de leden van de universiteitsraad vindt plaats op basis van verkiezing. De personeelsgeleding bestaat uit vijf personen, afkomstig uit zowel het wetenschappelijk als ondersteunend personeel van de universiteit. De studentengeleding bestaat eveneens uit vijf personen, afkomstig uit de ingeschreven voltijd- en deeltijdstudenten.

Als medezeggenschapsorgaan heeft de universiteitsraad het recht om advies uit te brengen, het recht van instemming en het initiatiefrecht. In de Regeling voor de Universiteitsraad is bepaald in welke situaties de universiteitsraad van welke recht gebruik kan maken. In elk geval heeft de universiteitsraad bevoegdheden in de procedure van vaststelling van de begroting, jaarrekening en het jaarverslag van de universiteit. Hetzelfde geldt voor de beleidsplannen van de PThU en de regeling voor onderwijs- en examenprogramma’s. 

Voor vragen en het inbrengen van onderwerpen, mail: voorzitteruniversiteitsraad@pthu.nl