Raad van toezicht

De Raad van toezicht benoemt de leden van het college van bestuur en houdt toezicht op het dagelijks bestuur van de universiteit. De raad bestaat uit vijf leden. Voor elk van de zetels in de raad is een profiel vastgesteld. De leden worden benoemd door de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. De zittingstermijn van de leden is vier jaar. Leden kunnen eenmaal worden herbenoemd. De raad legt verantwoording af aan de generale synode.

Leden van de Raad van toezicht

  • De heer mr. G. Endedijk - interim voorzitter
  • Mevrouw ir. H.A.C. Branderhorst
  • De heer prof. dr. J.J. Graafland
  • De heer dr. A. van Nieuwpoort

De raad heeft een auditcommissie ingesteld, die bestaat uit de leden Endedijk en Branderhorst. De auditcommissie heeft tot taak de bespreking van de financiële informatieverschaffing door de universiteit in de raad van toezicht voor te bereiden.

De raad heeft een kwaliteitscommissie ingesteld, die bestaat uit de leden Van Nieuwpoort en Graafland. De kwaliteitscommissie heeft tot taak de bespreking van de informatie betreffende het onderwijs in de vergadering van de raad van toezicht voor te bereiden.

Vacature lid Raad van toezicht

Voor Raad van Toezicht (RvT) zoeken we een lid met een maatschappelijk profiel. Als lid van de Raad van Toezicht neemt de kandidaat zitting in de auditcommissie. De werving en selectie van deze vacature wordt verzorgd door Hoek Consultants.