Home/Over de PThU/Organisatie/Commissies/Examencommissies

Examencommissies

De examencommissie (EC) is een onafhankelijke commissie die de kwaliteit van de toetsing en de diploma's bewaakt en borgt. In dat kader stelt de EC regels vast voor het ordelijk afnemen van tentamens, beoordeelt ze vrijstellingsverzoeken, oordeelt ze over eventuele fraudegevallen en stelt ze de uitslag van examens vast.

Er zijn verschillende examencommissies voor de Joint Bachelor (PThU/VU) en de masteropleidingen (PThU). Als student wend je je, na overleg met de studentendecaan, tot de betreffende examencommissie voor bijvoorbeeld verzoeken om vrijstelling van examens of onderdelen daarvan, speciale verzoeken in het kader van je studieprogramma, of aanpassingen in verband met een functiebeperking.

N.B. Verzoeken zijn aan deadlines gebonden, die samenhangen met de vergaderdata van de examencommissies. Wanneer een verzoek te laat binnenkomt, kan de behandeling worden doorgeschoven naar een volgende vergadering. Voor meer informatie over contactgegevens, vergaderdata/deadlines, en dergelijke, zie hieronder.

Tegen een besluit van de Examencommissie is beroep mogelijk bij het College van Beroep voor de Examens.

Examencommissie bachelor Theologie (Joint Degree, PThU/VU)

Studenten van de Bachelor Theologie (Joint Degree, PThU/VU) in Amsterdam, dienen hun verzoeken in bij de Examencommissie Theologie (joint degree). Indienen verloopt via het digitale formulier op VU-net, ook te vinden via serviceplein > advies en contact > examencommissie.

Leden Examencommissie Bachelor Theologie (Joint Degree VU/PThU)

Prof.dr. Peursen, W.T. van (Wido) Voorzitter
Hoogleraar Faculteit der Godgeleerdheid VU; Texts & Tradition
Voorzitter Examencie Ba Theologie joint degree
Dr. M.L. Folmer
Universitair docent Faculteit der Godgeleerdheid VU; Text and traditions
mr. M. J.W. Gorens (ambtelijk secretaris)
Medewerker onderwijsbureau
Prof.dr. R.H. Reeling Brouwer
Bijzonder Hoogleraar; Universitair Hoofddocent PThU
Secretaris Examencie Ba Theologie joint degree
Dr. A. de Kok (Jos)
Universitair Docent PThU; Educatie & Catechetiek

Examencommissie Bachelor Theologie (RUG, met PThU-traject)

De PThU verzorgt een deeltraject binnen de Groningse bachelor, studenten die de opleiding inclusief dit traject met goed gevolg afleggen kunnen direct doorstromen naar de masteropleidingen. De bacheloropleiding zelf, en de bijbehorende examencommissie, valt onder de verantwoordelijkheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor meer informatie over de samenstelling van de examencommissie van deze opleiding en de procedures voor het indienen van verzoeken, zie: http://www.rug.nl/ggw/organization/office-services/study-matters/board-of-examiners

Examencommissie Masteropleidingen PThU

Er is één examencommissie voor de diverse (pre-)masteropleidingen van de PThU.

Vergaderdata (inclusief deadlines verzoeken)

Datum

Di. 27-08-2019

Di. 24-09-2019

Do. 24-10-2019

Di. 03-12-2019

Di. 21-01-2020

Di. 03-03-2020

Di. 07-04-2020

Di. 19-05-2020

Di. 23-06-2020

Di. 25-08-2020

Deadline verzoeken

Di. 13-08-2019

Di. 10-09-2019

Do. 10-10-2019

Di. 19-11-2019

Di. 07-01-2020

Di. 18-02-2020

Di. 24-03-2020

Di. 06-05-2020

Di. 09-06-2020

Di. 11-08-2020

Contact

Ambtelijk secretaris: dr. Peter van Egmond

E-mail: examencommissie@pthu.nl (alleen voor verzoeken m.b.t. de premaster- of masteropleidingen)

Het huishoudelijk reglement is opgenomen in de Regels en Richtlijnen.

Wil je een verzoek indienen?

Overleg eerst met je studentendecaan. Vermeld bij je verzoek duidelijk om welke opleiding het gaat (incl. aanvangsjaar, voltijd/deeltijd) en, indien van toepassing, om welke cursus(sen), inclusief vakcode. Stuur relevante informatie mee als attachment, bijvoorbeeld een kopie van een diploma of een cursusbeschrijving (in pdf-formaat, zo veel mogelijk gecombineerd in een bestand).

Wil je een mastercursus volgen aan een andere, erkende Nederlandse universiteit en de studiepunten daarvan opnemen in de vrije ruimte van je programma? Dan hoef je niet vooraf toestemming te vragen. (Mocht de instelling waar je het vak wilt gaan volgen om een toestemmingsverklaring vragen, dan kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris.) Na afloop dien je zelf, zonder uitstel, het originele tentamenbriefje of gewaarmerkte kopie daarvan in bij Bureau Studentenzaken. Zij zorgen dan voor de administratieve verwerking.

Wil je in het buitenland een cursus volgen t.b.v je vrije ruimte, of een verplicht onderdeel van je examenprogramma elders volgen? Dan moet je eerst toestemming vragen bij de examencommissie.

Extern lid

(tijdelijk vacant)