Home/Over de PThU/Organisatie/Commissies/Examencommissies

Examencommissies

De examencommissie (EC) is een onafhankelijke commissie die de kwaliteit van de toetsing en de diploma's bewaakt en borgt. In dat kader stelt de EC regels vast voor het ordelijk afnemen van tentamens, beoordeelt ze vrijstellingsverzoeken, oordeelt ze over eventuele fraudegevallen en stelt ze de uitslag van examens vast.

Er zijn verschillende examencommissies voor de Joint Bachelor (PThU/VU) en de masteropleidingen (PThU). Als student wend je je, na overleg met de studieadviseur, tot de betreffende examencommissie voor bijvoorbeeld verzoeken om vrijstelling van examens of onderdelen daarvan, speciale verzoeken in het kader van je studieprogramma, of aanpassingen in verband met een functiebeperking.

N.B. Verzoeken zijn aan deadlines gebonden, die samenhangen met de vergaderdata van de examencommissies. Wanneer een verzoek te laat binnenkomt, kan de behandeling worden doorgeschoven naar een volgende vergadering. Voor meer informatie over contactgegevens, vergaderdata/deadlines, en dergelijke, zie hieronder.

Tegen een besluit van de Examencommissie is beroep mogelijk bij het College van Beroep voor de Examens.

Examencommissie bachelor Theologie (Joint Degree, PThU/VU)

Studenten van de Bachelor Theologie (Joint Degree, PThU/VU) in Amsterdam, dienen hun verzoeken in bij de Examencommissie Theologie (joint degree). Indienen verloopt via het digitale formulier op VU-net, ook te vinden via serviceplein > advies en contact > examencommissie.

Leden Examencommissie Bachelor Theologie (Joint Degree VU/PThU) 

Prof.dr. W.T. van Peursen (VU; voorzitter)

Dr. M.L. Folmer (VU)

Dr. M.C.M. Klomp (PThU)

Dr. H.S. Benjamins (PThU)

Mr. M. J.W. Gorens (ambtelijk secretaris)

Examencommissie Bachelor Theologie (RUG, met PThU-traject)

De PThU verzorgt een deeltraject binnen de Groningse bachelor, studenten die de opleiding inclusief dit traject met goed gevolg afleggen kunnen direct doorstromen naar de masteropleidingen. De bacheloropleiding zelf, en de bijbehorende examencommissie, valt onder de verantwoordelijkheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor meer informatie over de samenstelling van de examencommissie van deze opleiding en de procedures voor het indienen van verzoeken, zie de website van de RUG

Examencommissie Masteropleidingen PThU

Er is één examencommissie voor de diverse (pre-)masteropleidingen van de PThU.

Vergaderdata (inclusief deadlines verzoeken)

Datum

Di. 27-08-2019

Di. 24-09-2019

Do. 24-10-2019

Di. 03-12-2019

Di. 21-01-2020

Di. 03-03-2020

Di. 07-04-2020

Di. 19-05-2020

Di. 23-06-2020

Di. 25-08-2020

Deadline verzoeken

Di. 13-08-2019

Di. 10-09-2019

Do. 10-10-2019

Di. 19-11-2019

Di. 07-01-2020

Di. 18-02-2020

Di. 24-03-2020

Di. 06-05-2020

Di. 09-06-2020

Di. 11-08-2020

Contact

Ambtelijk secretaris: dr. P.J. (Peter) van Egmond

E-mail: examencommissie @ pthu.nl (alleen voor verzoeken voor de premaster- of masteropleidingen)

Het huishoudelijk reglement is opgenomen in de Regels en Richtlijnen.

Wil je een verzoek indienen?

Wil je een verzoek indienen, overleg dan eerst met je studieadviseur. Die kan belangrijke aanwijzigingen geven. Je dient zelf een verzoek in via dit formulier. Houd bij het indienen je eigen gegevens bij de hand, zoals je studentnummer.

Let op: wil je een verzoek indienen tot aanpassing vanwege een studiebeperking? Dan doe je dit niet zelf, maar kan alleen de studieadviseur dit doen. 

  • Wil je vrijstelling voor een cursus? Dan heb je de naam en vakcode daarvan nodig.
  • Wil je vrijstelling op basis van eerdere studieresultaten? Dan heb je een gewaarmerkt bewijs van die eerdere studieresultaten nodig. Dit moet je inleveren of laten zien bij het Bureau Studentenadministratie.
  • Wil je vrijstelling op grond van een nog te volgen vak bij een andere universiteit? Dan hebben we een beschrijving van dat vak nodig.

Je kunt bij je verzoek maximaal vier documenten toevoegen in pdf-, rft- of doc(x)-format.

  • Wil je een mastercursus volgen aan een andere, erkende Nederlandse universiteit? En wil je de studiepunten daarvan opnemen in de vrije ruimte van je programma? Dan hoef je niet vooraf toestemming te vragen. Na afloop dien je zelf, zonder uitstel, het originele tentamenbriefje of gewaarmerkte kopie daarvan in bij Bureau Studentenzaken. Zij zorgen dan voor de administratieve verwerking. Mocht de instelling waar je het vak wilt gaan volgen om een toestemmingsverklaring vragen, dan kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris (zie hieronder). 
  • Wil je in het buitenland een cursus volgen binnen je vrije ruimte? Of een verplicht onderdeel van je examenprogramma ergens anders volgen? Gebruik dan het formulier om eerst toestemming te vragen bij de examencommissie.

Extern lid

(tijdelijk vacant)