Home/Over de PThU/Organisatie/Medewerkers/Korpel

Medewerkers

Dr. M.C.A.  Korpel

Dr. M.C.A. Korpel

Universitair Hoofddocent Oude Testament
Locatie:Groningen, Amsterdam
Afdeling:OT Sources

Marjo Korpel is Associate Professor in Old Testament Studies at Amsterdam and Groningen. For more information, see the menu on the left. (voor meer informatie, zie het menu links).

                                                                                                      

Op 24 mei 2016 boekpresentatie van Adam, Eva en de Duivel: Kanaanitische Mythen en de Bijbel, Vught: Skandalon (geschreven met Johannes C. de Moor). Voor meer info zie de website van uitgeverij Skandalon.

Op 3 juli 2014 zond het TV-programma Een Vandaag een item uit n.a.v. de verschijning van de oorspronkelijke Engelse uitgave Adam, Eve and the Devil: A New Beginning, Sheffield: Sheffield Phoenix Press 2014; tweede uitgebreide uitgave 2015. In het boek wordt de vondst beschreven van een mythe over Adam in het oude Kanaän. http://www.eenvandaag.nl/binnenland/5249/zoektocht_naar_het_ware_verhaal_van_adam_en_eva?autoplay=1

                                                                                                     

RS 92.2016:40-43 (Ugaritic tablet, about 1250 BCE / 1250 v.Chr.):

Colophon of a text written by a scribe on the death of his master Attanu:

"[The scribe is Ilimilku, the Shuba]nite, student of Attanu, the diviner, chief of priests, [and scri]be of Babel. But the one who recited this was he himself. [He wrote the words of the text in the hous]e of his master, but there was nobody (anymore) who taught him [(how) to put these words] into writing."

("[De schrijver is Ilimilku, de Sjuba]niet, leerling van Attanu, de voorspeller, hogepriester, [en schrijv]er van het Babylonisch. Maar degene die de woorden hardop voorlas was hijzelf. [Hij schreef de woorden van de tekst in het hui]s van zijn leermeester, maar er was niemand (meer) die hem nog leerde [(hoe) de woorden] op te schrijven."

Colofon aan het eind van een tekst geschreven door de schrijver Ilimilku, wiens leermeester Attanu, die altijd de teksten reciteerde terwijl Ilimilku schreef, inmiddels is overleden, en over wiens dood de schrijver in deze tekst schrijft). 


Ps. 119:99 (Codex Aleppo, 930 CE / 930 na Chr.):

"I have more understanding than all my teachers: for thy testimonies are my meditation."


("Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.")


Matt. 13:52 (Codex Sinaiticus, 5th Cent. CE / 5e eeuw na Chr.):

"Everyone who studies the Scriptures and becomes a student in the kingdom of heaven is like someone who brings out new and old treasures from the storeroom." 


("Hij zeide tot hen: Daarom is iedere schriftgeleerde, die een discipel geworden is van het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt.")