Home/Over de PThU/Organisatie/Raad van toezicht

Raad van toezicht

De Raad van toezicht benoemt de leden van het college van bestuur en houdt toezicht op het dagelijks bestuur van de universiteit. De raad bestaat uit vijf leden. Voor elk van de zetels in de raad is een profiel vastgesteld. De leden worden benoemd door de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. De zittingstermijn van de leden is vier jaar. Leden kunnen eenmaal worden herbenoemd. De raad legt verantwoording af aan de generale synode.

Leden van de Raad van toezicht

Mr. J.P. Donner - voorzitter

Mevr. ir. H.A.C. Branderhorst – vicevoorzitter

De heer mr. G. Endedijk

De heer prof. dr. M. Kaptein

De heer dr. A. van Nieuwpoort

De raad heeft een auditcommissie ingesteld, die bestaat uit de leden Endedijk en Kaptein. De auditcommissie heeft tot taak de bespreking van de financiële informatieverschaffing door de universiteit in de raad van toezicht voor te bereiden.