Prof.dr. T.A. Boer

Hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg
Groningen
Dogmatics / ethics

Nederlandstalige publicaties (wetenschappelijke en vakpublicaties)


2022

 • Stef Groenewoud, Theo Boer, Femke Atsma, Mina Arvin en Gert Westert, ‘Huisartsen en euthanasie: een onderzoek naar regiovariatie’. Huisarts en Wetenschap H&W 65, 3 (maart 2022), 17-20, https://doi.org/10.1007/s12445-022-1400-7
 • Theo Boer, ‘Abortus als heilige plicht: de Hervormde situatie-ethiek in de 1970er jaren’, in: Henk-Jan Prosman en Syp Wynia, De Linkse Kerk. Utrecht: Blauwburgwal 2022 (te verschijnen)

2021

 • Theo Boer, Stef Groenewoud en Wouter de Jonge (red.), Leven met euthanasie. Geliefden vertellen over hun ervaringen. Utrecht: KokBoekencentrum 2021 (240 pp.)
 • Theo Boer en Stef Groenewoud, ‘Nabeschouwing’, in: Theo Boer, Stef Groenewoud en Wouter de Jonge (red.), Leven met euthanasie. Geliefden vertellen over hun ervaringen. Utrecht: KokBoekencentrum 2021, 215-28.
 • Theo Boer, Eind goed. Een protestantse visie op euthanasie in Nederland. Essay voor de Protestantse Kerk in Nederland. Utrecht: KokBoekencentrum 2021.
 • Theo Boer, Elise van Hoek, Eline Gorter en Henk Jochemsen, ‘Evaluatie abortuswet roept vragen op’. Medisch Contact MC 76, 37 (16 september 2021), 34-6, https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/evaluatie-abortuswet-roept-vragen-op.htm.
 • Theo Boer en Stef Groenewoud, ‘Onderzoek de regiovariatie in euthanasie met open vizier’. Medisch Contact MC 76, 41 (14 oktober 2021) 18-21, https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/onderzoek-de-regiovariatie-in-euthanasie-met-open-vizier.htm.
 • Theo Boer, ‘Hoe euthanasie Nederland veranderde’, in: Timothy Devos, Euthanasie, een ander verhaal. Ervaringen en reflecties van zorgverleners. Antwerpen: Pelckmans 2021, 43-67.
 • Theo Boer en Lieke Werkman (red.), Theologie als wijsheidswetenschap. Reflecties bij het afscheid van prof. dr. Frits de Lange als hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen. Utrecht: KokBoekencentrum 2021, 60 pp.
 • Theo Boer, ‘Voltooid leven: een Britse atheïst over het Nederlandse wetsvoorstel’, Filosofie en praktijk 42, 4 (december 2021), 4-6

Meegewerkt aan:

 • Gezondheidsraad, Testbewijzen voor SARS-CoV-2: ethische en juridische voorwaarden. Den Haag: Gezondheidsraad, 2021, https://bit.ly/3KlaGDL.
 • Gezondheidsraad, Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2021, https://bit.ly/36CAa1k.
 • Protestantse Kerk in Nederland, Voor kerkenraden: Overwegingen voor mogelijkheden gevaccineerden, 3 mei 2021, https://bit.ly/3EIs6ce.  
 • Gezondheidsraad, Advies vaccinatie van adolescenten tegen COVID-19. Den Haag: Gezondheidsraad, 2021, https://bit.ly/3LejmNh.
 • Gezondheidsraad, Advies COVID-19-vaccinatie van jonge kinderen met verhoogd medisch risico. Den Haag: Gezondheidsraad, 2021, https://bit.ly/3xNfm2r.
 • Gezondheidsraad, Advies vaccinatie van kinderen 5-11 jaar tegen COVID-19. Den Haag: Gezondheidsraad, 2021, https://bit.ly/36GFiS.

2020

 • Yorick Breemes en Theo Boer, ‘Voor wat hoort wat? Hedendaagse pleidooien voor een consequentiemodel bij orgaandonaties en hun argumenten’. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 30,1 (2020), 2-9
 • Theo Boer, Ethische kanttekeningen bij pleidooien voor ‘kindereuthanasie’. Rede, uitgesproken bij het afscheid als bijzonder hoogleraar op de Lindeboomleerstoel. Kampen: Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken, 2020, 16 pp.
 • Theo Boer, Elise van Hoek en Dick Mul (red.), Geboren, niet gemaakt. Reflecties op het levensbegin. Lindeboom Reeks deel 21. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief 2020.
 • Theo Boer, ‘Waarom de “koffie-euthanasie” weinig met patiëntenautonomie te maken heeft. Een ethisch commentaar op de uitspraak van de Hoge Raad’, Radix 46, 3 (2020), 229-38.
 • Theo Boer, ‘Ethische aspecten van voltooid leven’, in Henk Post en Bert van Veluw (red.), Twaalf artikelen over voltooid leven. Utrecht: KokBoekencentrum 2020, 90-100.
 • Theo Boer, ‘Euthanasie en wilsbekwaamheid: enkele ethische kanttekeningen’, in IDDG/ In Dienst der Genezing, 49,1 (maart 2020), 4-8.
 • Theo Boer, Ad de Bruijne, Anton ten Klooster en Hans Schaeffer, Pastoraat en corona. Ethische richtlijnen. Groningen/ Tilburg/ Kampen: PThU, TST en TUKampen, 2020. www.pastoraatencorona.nl.

2019

 • Theo Boer, ‘Euthanasie bij psychiatrische patiënten: observaties vanuit een protestants-christelijk perspectief’. Psyche en geloof 30,2 (mei 2019), 115-9.
 • Theo Boer, ‘Religie, euthanasie bij psychiatrische patiënten: De christelijke tegenstem’. Psyche en geloof 30,2 (mei 2019), 132-3.
 • Theo Boer, ‘Invoelbaarheid is ook niet alles. Commentaar op Willem Lemmens “Euthanasie en psychisch lijden: empathie voorbij elk taboe?”,’ in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte ANTW 111, 2 (april 2019), 235-40.
 • Theo Boer, ‘Euthanasie en het Nederlandse protestantisme’, Collationes. Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal 49,2 (2019), 161-8.
 • Theo Boer, Ronald Bolwijn, Maaike Graafland, Wim Graafland en Annemarieke van der Woude, ‘Predikanten in de PKN en hun ervaringen met euthanasie’, Kerk en Theologie 70, 2 (april 2019), 151-72.
 • Inez de Beaufort, Theo Boer, Marieke Hollestelle en Marleen Janssen, Pre-implantatie Genetische Diagnostiek om dragerschap te voorkomen. Een generatie verder of een generatie te ver? Essay in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid. Den Haag: Ministerie van VWS, 2019, 105 pp.
 • Theo Boer en Bas Hofstee, ‘Tweespalt in de familie door euthanasie’. Medisch Contact MC 74, 50 (12 december 2019), 34-6.
 • Theo Boer, ‘Iedere protestant is toch tegen euthanasie?’, Filosofie en praktijk 40, 4 (december 2019), 24-33.

2018

 • T.A. Boer, S.M.H. Einerhand, J.N. de Haas‐de Vries en M.N. van Rijswijk, Komt een test bij de dokter. Lindeboom Reeks deel 20. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2018
 • Theo Boer, ‘Ethische kanttekeningen bij voltooid leven’, in: Joris Vercammen (red.), Vragen bij de laatste levensfase. Amersfoort: Raad van Kerken 2018, 22-7L 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 • Theo Boer en Dick Mul, Goede zorg. Christelijk geïnspireerde ethiek van geval tot geval. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2012 (144 pp.).
 • Theo Boer, 'Waarom de geestelijk verzorger in de Krijgsmacht de theorie van de rechtvaardige oorlog zo bitter hard nodig heeft', in: J.P. van Bruggen (e.a.), Naar eer en geweten. Geestelijke verzorging en de morele vorming van militairen. 2012.
 • Theo Boer, Gerrit de Kruijf en Frans Vosman, ‘De weg naar herstel van de sociale vrede’, in: Rien Rouw, Pieter Vos en Johan Roeland (red.), Op rancuneuze gronden. Onbehagen en populisme in de Lage Landen. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2012, 48-63.

2011

2010

2009

2008

 • Theo Boer, ‘Moreel beraad en moreel beleid in de kerk’, Praktische Theologie 35, 2 (2008), 56-68.
 • Theo A. Boer, ‘Pastores, zorgvoorzieningen en christelijke ethiek’, Pastorale Perspectieven. Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores 138 (2008, 1), 37-45.
 • Theo Boer, ‘Ik denk dus geloof ik. Een essay over God, geloof en empirie’, in: Wil van den Bercken (red.),Tussen professie en confessie: wat geloven theologen? Budel: Damon 2008, 25-38.
 • Theo A. Boer, ‘Bestaat er een christelijke ethiek?’ De Civitate 58, 2 (2008), 6-7.
 • Theo Boer, ‘Trouw blijven: is het ergens goed voor? Een grensverkenning van instrumenteel denken over trouw’, in: Gerrit de Kruijf en Petruschka Schaafsma (red.), Meer dan een optelsom. Kanttekeningen bij de waarde van het gezin. Kampen: Kok, 2008, 53-70.
 • Theo Boer, ‘Euthanasie en protestantisme’, op website www.protestant.nl

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

1999

 • Boer, Th.A., ‘Als het niet meer hoeft: een protestants-christelijke bijdrage over de grenzen aan en van het medisch handelen.’ In: W.L.H. Smelt en V.G.H.J. Kirkels (red.), Grenzen aan het medisch handelen. Nijmegen: Valkhof Pers, 1999, 44-57.
 • Boer, Th.A. (red.), Niet alle tijd is geld. De andere dimensie van tijdmanagement. Zeist: CVZ 1999.

1998

 • Boer, Th.A. (red.), ‘Versterving’? Niet toedienen van voeding en vocht in de laatste levensfase: ethiek, le­vensbeschouwing en management. Zeist: CVZ, 1998.

1997

 • Boer, Th.A., Zorgen met visie. Zorgverlening vanuit christelijk perspectief. Vijfde, geheel herziene druk. Kampen: Kok, 1997.
 • Boer, Th.A., 'De eigenheid van christelijke zorginstellingen'Christen Democratische Verkenningen, oktober 1997, 543-7.
 • Boer, Th.A., R. Seldenrijk en J. Stolk (red.), Zinvolle Zorgverlening. Wat maakt zorgen voor mensen met een verstan­delijke handicap zinvol? Amersfoort: Ver­eniging 's Heeren Loo, 1997.

1996

1995

 • Boer, Th.A. (red.), Zelf beschikken? Wensen van pati­ënten: mogelijkheden en grenzen. Kampen: Kok 1995.

1994

1993

 • Boer, Th.A., De status van het pre-embryo, Cahiers bio-wetenschappen en maatschap­pij, 16, 3 (juni 1993), 33-41.

1992

 • Boer, Th.A., ‘Opheffing van anonimiteit van donors bij kunstmatige inseminatie; een morele beoordeling van de tegen­argumenten’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 136, 28 (1992), 1332-1335.
 • Boer, Th.A. (e.a.), Zorgen met visie. Zorgverlening vanuit christelijk perspectief, Kampen: Kok 1992.
 • Boer, Th.A. (red.), Mensen in wording. Theologische, ethische en pastorale overwegingen bij nieuwe voortplantingstechnieken en prenataal onderzoek. Rapport van de commis­sie ‘Biomedische Ethiek’ van het Deputaatschap en de Raad voor de Zaken van Kerk en Theologie van de Neder­landse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Neder­land, Utrecht 1991 (With a summary in English; mit Deutscher Zusammenfassung).

1991

 • Boer, Th.A. (red.), De christelijke instelling in het jaar 2000. Utrecht: CVZ 1991 (40 pp.).

1990

 • Boer, Th.A. (red.), Mensvisies in de gezondheidszorg. Utrecht: CVZ 1990 (50 pp.).

1989

 • Boer, Th.A., Het slecht nieuws gesprek. Morele zorgvuldigheidskriteria bij het brengen van slecht nieuws in de gezondheidszorg, Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, 1989 (Doctoraalscriptie) (150 pp.).
 • Boer, Th.A. (red.), Christelijke identiteit in een pluralistische samenleving. Utrecht: CVZ 1989 (40 pp.).

1988

 • Göran Collste, Zin in werk? Een bijdrage uit Zweden aan de discussie over een nieuw arbeidsethos. Vertaald en bewerkt door Theo Boer en Henk Tieleman. Amsterdam: DISK 1988. Oorspr. titel: Arbete och livsmening. Berlings, Arlöv, 1985.
 • Boer, Th.A. (red.), Ethiek in de instelling: theorie en praktijk. Utrecht: CVZ 1988 (84 pp.).
 • Boer, Th.A. (red.), Ethiek in de zorg: te managen? Utrecht: CVZ 1988 (71 pp.).

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.