Home/Over de PThU/Organisatie/Medewerkers/Theo Boer/Nederlandstalige publicaties (wetenschappelijke en vakpublicaties)

Medewerkers

Prof.dr. T.A. Boer

Prof.dr. T.A. Boer

Universitair docent ethiek, medische ethiek
Locatie:Groningen
Afdeling:ET Beliefs

Nederlandstalige publicaties (wetenschappelijke en vakpublicaties)

2018

 • T.A. Boer, S.M.H. Einerhand, J.N. de Haas‐de Vries en M.N. van Rijswijk, Komt een test bij de dokter. Lindeboom Reeks deel 20. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2018
 • Theo Boer, ‘Ethische kanttekeningen bij voltooid leven’, in: Joris Vercammen (red.), Vragen bij de laatste levensfase. Amersfoort: Raad van Kerken 2018, 22-7L 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 • Theo Boer en Dick Mul, Goede zorg. Christelijk geïnspireerde ethiek van geval tot geval. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2012 (144 pp.).
 • Theo Boer, 'Waarom de geestelijk verzorger in de Krijgsmacht de theorie van de rechtvaardige oorlog zo bitter hard nodig heeft', in: J.P. van Bruggen (e.a.), Naar eer en geweten. Geestelijke verzorging en de morele vorming van militairen. 2012.
 • Theo Boer, Gerrit de Kruijf en Frans Vosman, ‘De weg naar herstel van de sociale vrede’, in: Rien Rouw, Pieter Vos en Johan Roeland (red.), Op rancuneuze gronden. Onbehagen en populisme in de Lage Landen. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2012, 48-63.

2011

2010

2009

2008

 • Theo Boer, ‘Moreel beraad en moreel beleid in de kerk’, Praktische Theologie 35, 2 (2008), 56-68.
 • Theo A. Boer, ‘Pastores, zorgvoorzieningen en christelijke ethiek’, Pastorale Perspectieven. Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores 138 (2008, 1), 37-45.
 • Theo Boer, ‘Ik denk dus geloof ik. Een essay over God, geloof en empirie’, in: Wil van den Bercken (red.),Tussen professie en confessie: wat geloven theologen? Budel: Damon 2008, 25-38.
 • Theo A. Boer, ‘Bestaat er een christelijke ethiek?’ De Civitate 58, 2 (2008), 6-7.
 • Theo Boer, ‘Trouw blijven: is het ergens goed voor? Een grensverkenning van instrumenteel denken over trouw’, in: Gerrit de Kruijf en Petruschka Schaafsma (red.), Meer dan een optelsom. Kanttekeningen bij de waarde van het gezin. Kampen: Kok, 2008, 53-70.
 • Theo Boer, ‘Euthanasie en protestantisme’, op website www.protestant.nl

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

1999

 • Boer, Th.A., ‘Als het niet meer hoeft: een protestants-christelijke bijdrage over de grenzen aan en van het medisch handelen.’ In: W.L.H. Smelt en V.G.H.J. Kirkels (red.), Grenzen aan het medisch handelen. Nijmegen: Valkhof Pers, 1999, 44-57.
 • Boer, Th.A. (red.), Niet alle tijd is geld. De andere dimensie van tijdmanagement. Zeist: CVZ 1999.

1998

 • Boer, Th.A. (red.), ‘Versterving’? Niet toedienen van voeding en vocht in de laatste levensfase: ethiek, le­vensbeschouwing en management. Zeist: CVZ, 1998.

1997

 • Boer, Th.A., Zorgen met visie. Zorgverlening vanuit christelijk perspectief. Vijfde, geheel herziene druk. Kampen: Kok, 1997.
 • Boer, Th.A., 'De eigenheid van christelijke zorginstellingen'Christen Democratische Verkenningen, oktober 1997, 543-7.
 • Boer, Th.A., R. Seldenrijk en J. Stolk (red.), Zinvolle Zorgverlening. Wat maakt zorgen voor mensen met een verstan­delijke handicap zinvol? Amersfoort: Ver­eniging 's Heeren Loo, 1997.

1996

1995

 • Boer, Th.A. (red.), Zelf beschikken? Wensen van pati­ënten: mogelijkheden en grenzen. Kampen: Kok 1995.

1994

1993

 • Boer, Th.A., De status van het pre-embryo, Cahiers bio-wetenschappen en maatschap­pij, 16, 3 (juni 1993), 33-41.

1992

 • Boer, Th.A., ‘Opheffing van anonimiteit van donors bij kunstmatige inseminatie; een morele beoordeling van de tegen­argumenten’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 136, 28 (1992), 1332-1335.
 • Boer, Th.A. (e.a.), Zorgen met visie. Zorgverlening vanuit christelijk perspectief, Kampen: Kok 1992.
 • Boer, Th.A. (red.), Mensen in wording. Theologische, ethische en pastorale overwegingen bij nieuwe voortplantingstechnieken en prenataal onderzoek. Rapport van de commis­sie ‘Biomedische Ethiek’ van het Deputaatschap en de Raad voor de Zaken van Kerk en Theologie van de Neder­landse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Neder­land, Utrecht 1991 (With a summary in English; mit Deutscher Zusammenfassung).

1991

 • Boer, Th.A. (red.), De christelijke instelling in het jaar 2000. Utrecht: CVZ 1991 (40 pp.).

1990

 • Boer, Th.A. (red.), Mensvisies in de gezondheidszorg. Utrecht: CVZ 1990 (50 pp.).

1989

 • Boer, Th.A., Het slecht nieuws gesprek. Morele zorgvuldigheidskriteria bij het brengen van slecht nieuws in de gezondheidszorg, Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, 1989 (Doctoraalscriptie) (150 pp.).
 • Boer, Th.A. (red.), Christelijke identiteit in een pluralistische samenleving. Utrecht: CVZ 1989 (40 pp.).

1988

 • Göran Collste, Zin in werk? Een bijdrage uit Zweden aan de discussie over een nieuw arbeidsethos. Vertaald en bewerkt door Theo Boer en Henk Tieleman. Amsterdam: DISK 1988. Oorspr. titel: Arbete och livsmening. Berlings, Arlöv, 1985.
 • Boer, Th.A. (red.), Ethiek in de instelling: theorie en praktijk. Utrecht: CVZ 1988 (84 pp.).
 • Boer, Th.A. (red.), Ethiek in de zorg: te managen? Utrecht: CVZ 1988 (71 pp.).