Prof.dr. T.A. Boer

Universitair docent ethiek, medische ethiek

Nederlandstalige publicaties (wetenschappelijke en vakpublicaties)

2018

 • T.A. Boer, S.M.H. Einerhand, J.N. de Haas‐de Vries en M.N. van Rijswijk, Komt een test bij de dokter. Lindeboom Reeks deel 20. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2018
 • Theo Boer, ‘Ethische kanttekeningen bij voltooid leven’, in: Joris Vercammen (red.), Vragen bij de laatste levensfase. Amersfoort: Raad van Kerken 2018, 22-7L 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 • Theo Boer en Dick Mul, Goede zorg. Christelijk geïnspireerde ethiek van geval tot geval. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2012 (144 pp.).
 • Theo Boer, 'Waarom de geestelijk verzorger in de Krijgsmacht de theorie van de rechtvaardige oorlog zo bitter hard nodig heeft', in: J.P. van Bruggen (e.a.), Naar eer en geweten. Geestelijke verzorging en de morele vorming van militairen. 2012.
 • Theo Boer, Gerrit de Kruijf en Frans Vosman, ‘De weg naar herstel van de sociale vrede’, in: Rien Rouw, Pieter Vos en Johan Roeland (red.), Op rancuneuze gronden. Onbehagen en populisme in de Lage Landen. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2012, 48-63.

2011

2010

2009

2008

 • Theo Boer, ‘Moreel beraad en moreel beleid in de kerk’, Praktische Theologie 35, 2 (2008), 56-68.
 • Theo A. Boer, ‘Pastores, zorgvoorzieningen en christelijke ethiek’, Pastorale Perspectieven. Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores 138 (2008, 1), 37-45.
 • Theo Boer, ‘Ik denk dus geloof ik. Een essay over God, geloof en empirie’, in: Wil van den Bercken (red.),Tussen professie en confessie: wat geloven theologen? Budel: Damon 2008, 25-38.
 • Theo A. Boer, ‘Bestaat er een christelijke ethiek?’ De Civitate 58, 2 (2008), 6-7.
 • Theo Boer, ‘Trouw blijven: is het ergens goed voor? Een grensverkenning van instrumenteel denken over trouw’, in: Gerrit de Kruijf en Petruschka Schaafsma (red.), Meer dan een optelsom. Kanttekeningen bij de waarde van het gezin. Kampen: Kok, 2008, 53-70.
 • Theo Boer, ‘Euthanasie en protestantisme’, op website www.protestant.nl

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

1999

 • Boer, Th.A., ‘Als het niet meer hoeft: een protestants-christelijke bijdrage over de grenzen aan en van het medisch handelen.’ In: W.L.H. Smelt en V.G.H.J. Kirkels (red.), Grenzen aan het medisch handelen. Nijmegen: Valkhof Pers, 1999, 44-57.
 • Boer, Th.A. (red.), Niet alle tijd is geld. De andere dimensie van tijdmanagement. Zeist: CVZ 1999.

1998

 • Boer, Th.A. (red.), ‘Versterving’? Niet toedienen van voeding en vocht in de laatste levensfase: ethiek, le­vensbeschouwing en management. Zeist: CVZ, 1998.

1997

 • Boer, Th.A., Zorgen met visie. Zorgverlening vanuit christelijk perspectief. Vijfde, geheel herziene druk. Kampen: Kok, 1997.
 • Boer, Th.A., 'De eigenheid van christelijke zorginstellingen'Christen Democratische Verkenningen, oktober 1997, 543-7.
 • Boer, Th.A., R. Seldenrijk en J. Stolk (red.), Zinvolle Zorgverlening. Wat maakt zorgen voor mensen met een verstan­delijke handicap zinvol? Amersfoort: Ver­eniging 's Heeren Loo, 1997.

1996

1995

 • Boer, Th.A. (red.), Zelf beschikken? Wensen van pati­ënten: mogelijkheden en grenzen. Kampen: Kok 1995.

1994

1993

 • Boer, Th.A., De status van het pre-embryo, Cahiers bio-wetenschappen en maatschap­pij, 16, 3 (juni 1993), 33-41.

1992

 • Boer, Th.A., ‘Opheffing van anonimiteit van donors bij kunstmatige inseminatie; een morele beoordeling van de tegen­argumenten’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 136, 28 (1992), 1332-1335.
 • Boer, Th.A. (e.a.), Zorgen met visie. Zorgverlening vanuit christelijk perspectief, Kampen: Kok 1992.
 • Boer, Th.A. (red.), Mensen in wording. Theologische, ethische en pastorale overwegingen bij nieuwe voortplantingstechnieken en prenataal onderzoek. Rapport van de commis­sie ‘Biomedische Ethiek’ van het Deputaatschap en de Raad voor de Zaken van Kerk en Theologie van de Neder­landse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Neder­land, Utrecht 1991 (With a summary in English; mit Deutscher Zusammenfassung).

1991

 • Boer, Th.A. (red.), De christelijke instelling in het jaar 2000. Utrecht: CVZ 1991 (40 pp.).

1990

 • Boer, Th.A. (red.), Mensvisies in de gezondheidszorg. Utrecht: CVZ 1990 (50 pp.).

1989

 • Boer, Th.A., Het slecht nieuws gesprek. Morele zorgvuldigheidskriteria bij het brengen van slecht nieuws in de gezondheidszorg, Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, 1989 (Doctoraalscriptie) (150 pp.).
 • Boer, Th.A. (red.), Christelijke identiteit in een pluralistische samenleving. Utrecht: CVZ 1989 (40 pp.).

1988

 • Göran Collste, Zin in werk? Een bijdrage uit Zweden aan de discussie over een nieuw arbeidsethos. Vertaald en bewerkt door Theo Boer en Henk Tieleman. Amsterdam: DISK 1988. Oorspr. titel: Arbete och livsmening. Berlings, Arlöv, 1985.
 • Boer, Th.A. (red.), Ethiek in de instelling: theorie en praktijk. Utrecht: CVZ 1988 (84 pp.).
 • Boer, Th.A. (red.), Ethiek in de zorg: te managen? Utrecht: CVZ 1988 (71 pp.).

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.