Prof.dr. R.H. Reeling Brouwer

Bijzonder Hoogleraar; Universitair Hoofddocent
Amsterdam, Groningen
New Testament / historical theology

Curriculum vitae

 • 01.01.1953 Geboren te ’s Gravenhage als zoon van Pieter Benjamin Johan Reeling Brouwer en Sophia Louisa Carrière
 • 1953 Gedoopt in de Remonstrantse Gemeente te ’s Gravenhage
 • 1971 Diploma Gymnasium alfa, Zaanlands Lyceum, Zaandam
 • 1974 Kandidaatsexamen aan de Faculteit der Godgeleerdheid, UvA
 • 1975 Openbare belijdenis des geloofs in de Hervormde Gemeente te Oostzaan
 • 1975-76 Student-voorzitter van de faculteitsraad Faculteit der Godgeleerdheid UvA
 • 1976-78 Secretaris van de Nederlandse Christen-Studenten Vereniging
 • 1980-81 Student-assistent Christelijke Ethiek (bij prof. W.E. Verdonk)
 • 1980 Kerkelijk examen (scriptie over de maagdelijke geboorte)
 • 1981 Doctoraal examen (cum laude). Scriptie (dogmatiek, gelegitimeerd bij wijsbegeerte): Is het marxisme een messianisme? Theologie in gesprek met Louis Althusser en Walter Benjamin. Beschouwingen sic et non, Zeist: Eltheto
 • 1982-97 Predikant bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam voor de ‘Arkgemeente’, Amsterdam-Slotervaart (vanaf 1987 Samen op Weg)
 • 1985 (Met Franz-Joseph Hirs) Publicatie van: De verlossing van ons lichaam. Tegen natuurlijke theologie, ’s Gravenhage: Boekencentrum
 • 1988 Promotie (cum laude) aan de UvA. Promotor: prof. dr. N.T. Bakker. Diss.: Over kerkelijke dogmatiek en marxistische filosofie. Karl Barth vergelijkenderwijs gelezen, ’s Gravenhage: Boekencentrum
 • 1991-97 Assessor in het moderamen van de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Amsterdam
 • 1994-2009 ‘Ständiger Mitarbeiter’ van het Zeitschrift für dialektische Theologie
 • 1996 Benoeming door de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland tot Universitair Docent Dogmageschiedenis en Symboliek aan de Theologische Universiteit Kampen (per 01.02.1997); aansluitend hiertoe door de Generale Synode der NHK beroepen tot predikant voor buitengewone werkzaamheden t.b.v. de Kerk in haar geheel
 • 15.05.2000 Geboorte van Pieter Benjamin Johan, zoon met Dieuwke Maria Parlevliet
 • 1998-2002 Voorzitter van de Commissie Onderwijs van de Universiteit – lid stuurgroep strategische heroriëntatie – Opleidingscoördinator, en als zodanig adviseur van het Rectorium
 • 1999-2003 Adviseur van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland vanwege de ThUK
 • 2003-2006 Lid Examencommissie
 • 2005-2007 Coördinator verbetering en ontwikkeling afstandsopleidingen ThUK-LOI
 • 01-01-2007 
  • Universitair Hoofddocent Protestantse Theologische Universiteit
  • Directeur Onderwijs (voor 0.5 fte. van de aanstelling)
 • 01-01-2012  Bijzonder hoogleraar op de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor de theologische hermeneutiek van de Bijbel, verbonden aan de PThU (vestiging Amsterdam)

Onderwijs

 • 1985v.v. Verzorgen van studieweken op het Theologisch Seminarium Hydepark
 • 1987 Gastcollege Humboldt-Universität, Berlijn
 • 1991 Gastcolleges Universitaire Faculteit voor Protestantse Theologie, Brussel
 • 1991v.v. Colleges Kerkelijke Opleiding Universiteit van Amsterdam
 • 1999 Colleges Rijksuniversiteit Groningen
 • 2001 Colleges Kerkelijke Opleiding Universiteit Leiden

Binnen de huidige opleidingen

 • Bachelor:  Cursus Theologiegeschiedenis en Dogmatiek; verdiepingscursus Dogmatiek (Barth’s Godsleer); integratiecursus (KG/ST) ‘Bedding in de reformatie’ (over Luthers Die Freiheit eines Christenmenschen)
 • Verkort ba:  Cursussen Theologische Encyclopedie; Theologiegeschiedenis (Bonaventura’s Breviloquium); Reformatiegeschiedenis (Calvijn)
 • Verdiepingsma: incidentele bijdrage aan cursus hermeneutiek (2003); periodiek mastercolleges (Calvijn 2x, Spinoza en de gereformeerde theologie, met dr. A. vd Kooi: de leer van de Heilige Geest); begeleiding studenten met afstudeerrichting theologiegeschiedenis
 • Predikantsma: Belijdenisgeschriften, Symboliek, Theologische Thema’s in de stage, Ambtstheologie, mentoraat/werkstukbegeleiding
 • Postacademisch: Participatie in de meerjarige cyclus ‘Upgrading dogmatiek’ (o.a. 2009 over G. Agamben, 2011 over S. Žižek)
 • Promovendi: Ruime ervaring in begeleiding en in de beoordeling van dissertaties.

Co-promotorschap bij

 • Lucien van Liere, Geweld, genade en oordeel. Een beschouwing van de verhouding tussen subject en object in de christologie van Karl Barth, vergeleken met de kritische theorie van Theodor W. Adorno en de politieke theorie van Hannah Arendt (2006). Promotor G.W. Neven
 • Jingyi Ji, Encounters between Chinese Culture and Christianity. A hermeneutical Perspective (2007). Promotor V. Küster
 • Coen Constandse, Het gebod van de hoop. Een brijdrage aan het debat over eschatologie en ethiek vanuit het werk van F.W. Marquardt (2009). Promotor L.J. van den Brom

Op het ogenblik mede-begeleiding van

 • drs. A.W. Baan, ‘Het getuigeniskarakter van het christelijk spreken’ (promotor G.W. Neven)
 • drs. A. Kooi, ‘Diaconaat doordacht; een vergelijking tussen de geschriften van Karl Barth, Dorothee Sölle en Jim Wallis met het oog op een praktisch-theologische doordenking van het diaconaat zoals dat binnen hun systematisch denken gesitueerd is.’ (promotor H. Noordegraaf)

Internationale contacten

 • Vanaf 1973 Deelname aan tal van conferenties en lidmaatschap van gremia van de World Student Christian Federation, de Christliche Friedenskonferenz, het Centre oecuménique des Liaisons Internationales e.a.
 • Vanaf 1986 Deelname aan internationale ontmoetingen van Barth-onderzoekers
 • Vanaf 1997 Deelname aan de contacten van de ThUK c.q. van de leerstoelgroep dogmatiek aan de ThUK resp. de PThU met Cambridge, Princeton, Debrecen en Berlijn
 • Vanaf 1999 Deelname aan het International Reformed Theological Institute
 • 2005 en 2006 Advieswerk bij het Theologisch Seminarium van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (upgrading tot bacheloropleiding)
 • 2008-  Lid organisatiecomité jaarlijkse Barth-Tagungen ‘Driebergen’;
 • 2009-       
  •  Verantwortlicher Herausgeber Zeitschrift für dialektische Theologie
  • Verantwoordelijk voor PThU in samenwerkingsverband Karl Barth Database en Karl Barth Scolarly Network
  • Verantwoordelijk voor PThU in samenwerkingsverband met Princeton Theological Seminary

Nevenactiviteiten

 • 1973-1993 Als oprichter, secretaris e.d. actief in ‘Christenen voor het Socialisme’
 • 1980-2002 Lid theologische deelredactie Hervormd Nederland
 • 1980-1996 Secretaris van de Nederlandse afdeling van de Christelijke Vredesconferentie
 • 1990-1996 Lid van de sectie Internationale Zaken van de Raad van Kerken in Nederland
 • 1992-1993 Column voor IKON-radio
 • 1997-  Sinds de benoeming in Kampen ongeveer 15 maal per jaar voorgaan in de eredienst en het verzorgen van enkele leerhuizen, gespreid over het land
 • 2001- Bestuurslid Stichting Breukelman
 • 2002-  Lid redactie Om het levende Woord, bijbels-theologische en dogmatische serie
 • 2005-  Bestuurslid St. Kerk en Buurt Amsterdam-Noord
 • 2007-2009 Lid werkgroep nationale herdenking Calvijn 2009

Publicaties

De lijst met publicaties bij de sollicitatie voor het ud-schap in 1996 bevatte 3 boeken, 7 (mede-)uitgegeven bundels, 37 artikelen en hoofdstukken in boeken, 23 bijbelstudies, 23 theologisch-politieke bijdragen, 6 In Memoriam’s en 39 recensies.

Vanaf 1997-2010 noemen de wetenschappelijke verslagen van de ThUK en de PThU, naast de wetenschappelijke publicaties en de vakpublicaties, 38 populariserende publicaties, 30 recensies en 32 maal ongepubliceerde onderzoeksoutput (zoals bijdragen aan symposia e.d.).

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.