Prof.dr. R.H. Reeling Brouwer

Bijzonder Hoogleraar; Universitair Hoofddocent
Amsterdam, Groningen
New Testament / historical theology

Curriculum vitae Rinse Herman Reeling Brouwer

01.01.1953      Geboren te ’s Gravenhage als zoon van Pieter Benjamin Johan Reeling Brouwer en Sophia Louisa Carrière

1953                Gedoopt in de Remonstrantse Gemeente te ’s Gravenhage

1971                Diploma Gymnasium alfa, Zaanlands Lyceum, Zaandam

1974                Kandidaatsexamen aan de Faculteit der Godgeleerdheid, UvA

1975                Openbare belijdenis des geloofs in de Hervormde Gemeente te Oostzaan

1975-76           Student-voorzitter van de faculteitsraad Faculteit der Godgeleerdheid UvA

1976-78           Secretaris van de Nederlandse Christen-Studenten Vereniging

1980-81           Student-assistent Christelijke Ethiek (bij prof. W.E. Verdonk)

1980                Kerkelijk examen (scriptie over de maagdelijke geboorte)

1981                Doctoraal examen (cum laude). Scriptie (dogmatiek, gelegitimeerd bij wijsbegeerte): Is het marxisme een messianisme? Theologie in gesprek met Louis Althusser en Walter Benjamin. Beschouwingen sic et non, Zeist: Eltheto

1982-97           Predikant bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam voor de ‘Arkgemeente’, Amsterdam-Slotervaart (vanaf 1987 Samen op Weg)

1985                (Met Franz-Joseph Hirs) Publicatie van: De verlossing van ons lichaam. Tegen natuurlijke theologie, ’s Gravenhage: Boekencentrum

1988                Promotie (cum laude) aan de UvA. Promotor: prof. dr. N.T. Bakker. Diss.: Over kerkelijke dogmatiek en marxistische filosofie. Karl Barth vergelijkenderwijs gelezen, ’s Gravenhage: Boekencentrum

1991-97           Assessor in het moderamen van de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Amsterdam

1994-2009       ‘Ständiger Mitarbeiter’ van het Zeitschrift für dialektische Theologie

1996                Benoeming door de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland tot Universitair Docent Dogmageschiedenis en Symboliek aan de Theologische Universiteit Kampen (per 01.02.1997); aansluitend hiertoe door de Generale Synode der NHK beroepen tot predikant voor buitengewone werkzaamheden t.b.v. de Kerk in haar geheel

15.05.2000      Geboorte van Pieter Benjamin Johan, zoon met Dieuwke Maria Parlevliet

1998-2002       Voorzitter van de Commissie Onderwijs van de Universiteit – lid stuurgroep strategische heroriëntatie – Opleidingscoördinator, en als zodanig adviseur van het Rectorium

1999-2003       Adviseur van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland vanwege de ThUK

2003-2006       Lid Examencommissie

2005-2007       Coördinator verbetering en ontwikkeling afstandsopleidingen ThUK-LOI

01-01-2007-    Universitair Hoofddocent Protestantse Theologische Universiteit

                        Directeur Onderwijs (voor 0.5 fte. van de aanstelling)

01-01-2012      Bijzonder hoogleraar op de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor de theologische hermeneutiek van de Bijbel, verbonden aan de PThU (vestiging Amsterdam)

Onderwijs

1985v.v.           Verzorgen van studieweken op het Theologisch Seminarium Hydepark

1987                Gastcollege Humboldt-Universität, Berlijn

1991                Gastcolleges Universitaire Faculteit voor Protestantse Theologie, Brussel

1991v.v.           Colleges Kerkelijke Opleiding Universiteit van Amsterdam

1999                Colleges Rijksuniversiteit Groningen

2001                Colleges Kerkelijke Opleiding Universiteit Leiden

Binnen de huidige opleidingen

Bachelor:                Cursus Theologiegeschiedenis en Dogmatiek; verdiepingscursus Dogmatiek (Barth’s Godsleer); integratiecursus (KG/ST) ‘Bedding in de reformatie’ (over Luthers Die Freiheit eines Christenmenschen)

Verkort ba:             Cursussen Theologische Encyclopedie; Theologiegeschiedenis (Bonaventura’s Breviloquium); Reformatiegeschiedenis (Calvijn)

Verdiepingsma:      incidentele bijdrage aan cursus hermeneutiek (2003); periodiek mastercolleges (Calvijn 2x, Spinoza en de gereformeerde theologie, met dr. A. vd Kooi: de leer van de Heilige Geest); begeleiding studenten met afstudeerrichting theologiegeschiedenis

Predikantsma:        Belijdenisgeschriften, Symboliek, Theologische Thema’s in de stage, Ambtstheologie, mentoraat/werkstukbegeleiding

Postacademisch:    Participatie in de meerjarige cyclus ‘Upgrading dogmatiek’ (o.a. 2009 over G. Agamben, 2011 over S. Žižek)

Promovendi:          Ruime ervaring in begeleiding en in de beoordeling van dissertaties.

Co-promotorschap bij

  • Lucien van Liere, Geweld, genade en oordeel. Een beschouwing van de verhouding tussen subject en object in de christologie van Karl Barth, vergeleken met de kritische theorie van Theodor W. Adorno en de politieke theorie van Hannah Arendt (2006). Promotor G.W. Neven
  • Jingyi Ji, Encounters between Chinese Culture and Christianity. A hermeneutical Perspective (2007). Promotor V. Küster
  • Coen Constandse, Het gebod van de hoop. Een brijdrage aan het debat over eschatologie en ethiek vanuit het werk van F.W. Marquardt (2009). Promotor L.J. van den Brom

Op het ogenblik mede-begeleiding van

  • drs. A.W. Baan, ‘Het getuigeniskarakter van het christelijk spreken’ (promotor G.W. Neven)
  • drs. A. Kooi, ‘Diaconaat doordacht; een vergelijking tussen de geschriften van Karl Barth, Dorothee Sölle en Jim Wallis met het oog op een praktisch-theologische doordenking van het diaconaat zoals dat binnen hun systematisch denken gesitueerd is.’ (promotor H. Noordegraaf)

Internationale contacten

Vanaf 1973       Deelname aan tal van conferenties en lidmaatschap van gremia van de World Student Christian Federation, de Christliche Friedenskonferenz, het Centre oecuménique des Liaisons Internationales e.a.

Vanaf 1986       Deelname aan internationale ontmoetingen van Barth-onderzoekers

Vanaf 1997       Deelname aan de contacten van de ThUK c.q. van de leerstoelgroep dogmatiek aan de ThUK resp. de PThU met Cambridge, Princeton, Debrecen en Berlijn

Vanaf 1999       Deelname aan het International Reformed Theological Institute

2005 en 2006  Advieswerk bij het Theologisch Seminarium van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (upgrading tot bacheloropleiding)

2008-               Lid organisatiecomité jaarlijkse Barth-Tagungen ‘Driebergen’;

2009-               Verantwortlicher Herausgeber Zeitschrift für dialektische Theologie

                        Verantwoordelijk voor PThU in samenwerkingsverband Karl Barth Database en Karl Barth Scolarly Network

                        Verantwoordelijk voor PThU in samenwerkingsverband met Princeton Theological Seminary

Nevenactiviteiten

1973-1993       Als oprichter, secretaris e.d. actief in ‘Christenen voor het Socialisme’

1980-2002       Lid theologische deelredactie Hervormd Nederland

1980-1996       Secretaris van de Nederlandse afdeling van de Christelijke Vredesconferentie

1990-1996       Lid van de sectie Internationale Zaken van de Raad van Kerken in Nederland

1992-1993       Column voor IKON-radio

1997-               Sinds de benoeming in Kampen ongeveer 15 maal per jaar voorgaan in de eredienst en het verzorgen van enkele leerhuizen, gespreid over het land

2001-               Bestuurslid Stichting Breukelman

2002-               Lid redactie Om het levende Woord, bijbels-theologische en dogmatische serie

2005-               Bestuurslid St. Kerk en Buurt Amsterdam-Noord

2007-2009       Lid werkgroep nationale herdenking Calvijn 2009

Publicaties

De lijst met publicaties bij de sollicitatie voor het ud-schap in 1996 bevatte 3 boeken, 7 (mede-)uitgegeven bundels, 37 artikelen en hoofdstukken in boeken, 23 bijbelstudies, 23 theologisch-politieke bijdragen, 6 In Memoriam’s en 39 recensies.

Vanaf 1997-2010 noemen de wetenschappelijke verslagen van de ThUK en de PThU, naast de wetenschappelijke publicaties en de vakpublicaties, 38 populariserende publicaties, 30 recensies en 32 maal ongepubliceerde onderzoeksoutput (zoals bijdragen aan symposia e.d.).

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.