Home/Over de PThU/Organisatie/Regelingen en rechtspositie

Studentenstatuut en Onderwijs- en examenregeling

Studentenstatuut

In het studentenstatuut staat precies verwoord wat je mag verwachten van de universiteit en wat de universiteit van jou verwacht. Het statuut geeft een overzicht van de rechten en plichten van studenten en van de universitaire voorzieningen. Het statuut bestaat uit twee delen: het instellingsdeel en het opleidingsdeel. Het algemene instellingsdeel is voor alle studenten van alle opleidingen gelijk en is hier te vinden. Het opleidingsdeel is per opleiding te vinden in het onderwijs- en examenreglement (OER).

Onderwijs en Examenreglement

In het onderwijs en examenreglement staat alle informatie die geldt voor jouw studie. Het curriculum, de ingangseisen, tentaminering, studiebegeleiding etc. Elk jaar wordt het onderwijs en examenreglement voor iedere opleiding afzonderlijk opnieuw vastgesteld. De onderwijs- en examenregelingen zijn te downloaden als pdf-documenten. Ze worden geopend in een nieuw venster.

OER'en voor studiejaar 2016-2017

Klachten, bezwaar en beroep

Ondanks dat de PThU haar best doet om allerlei regelingen goed toe te passen en goed met elkaar om te gaan, kan het voorkomen dat dit toch niet gebeurt. Voor die situatie bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen, of bezwaar of beroep aan te tekenen, zie hiervoor de volgende regelingen:

Ongewenst gedrag

De PThU vindt een respectvolle omgang tussen medewerkers onderling, studenten onderling, tussen medewerker en student en met derden van groot belang. Om een werksfeer te hebben waarin medewerkers en studenten optimaal kunnen presteren, zijn er maatregelen getroffen die bijdragen tot voorkoming en/of beperking van ongewenste omgangsvormen. Ook is er een vertrouwenspersoon. Bij haar kun je terecht voor problemen op het gebied van ongewenste intimiteiten of toenaderingen. Informatie hierover vind je in de Regeling ongewenst gedrag. Alle informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.