Home/Nascholing/Langere studietrajecten/Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging - een nieuw beroep leren

Herziening traject
Stel uw vraag

Dit traject wordt momenteel verbeterd. We hopen het traject vanaf blok 2 (november 2020) weer aan te bieden. U kunt zich, als u dat nog niet gedaan hebt, aanmelden voor meer informatie via cbs@pthu.nl. U krijgt dan bericht zodra inschrijving mogelijk is en er meer definitief is over rooster, accreditatie, ingangseisen etc.


PAO-opleiding voor gemeentepredikanten en voor anderen met een master theologie of religiestudies én relevante werkervaring

Protestantse Theologische Universiteit (PThU) & Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Het beroep geestelijk verzorger

Geestelijke verzorging heeft zich als een zelfstandig beroep ontwikkeld. De overstap van kerkelijk werk is niet meer vanzelfsprekend. De context, de rollen en de werkwijze verschillen. En er is gespecialiseerde kennis nodig die men niet zomaar in de praktijk verwerft. Wie graag vanuit een ander beroepsveld in de geestelijke verzorging wil gaan werken, heeft een opleidingstraject nodig. Daarin voorziet de PAO-opleiding geestelijke verzorging.

Geestelijke verzorging is een divers beroep. Men werkt met mensen van allerlei sociale, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. En de contexten kunnen behoorlijk verschillen: ziekenhuis, krijgsmacht, justitie, ouderenzorg, ggz, zorg voor mensen met een beperking. De PAO-opleiding geestelijke verzorging biedt daarom oriëntatie in verschillende werkvelden en specialisatie in een veld naar keuze.

Geestelijke verzorging is een levensbeschouwelijk beroep. Het vraagt om worsteling met geloofsvragen, maar ook om het omgaan met allerlei zinvragen, seculier en religieus, spiritueel en moreel. Het traject biedt daarom kennis van de breedte van zingevingsprocessen en verdieping door middel van theologische reflectie.

Geestelijke verzorging is een methodisch beroep. Het vraagt om analyse van situaties waarin mensen verkeren en om stapsgewijze begeleiding. Het vraagt heldere communicatie over het eigen handelen met andere hulpverleners. Het vraagt het vermogen om leiding te geven aan moreel beraad. Daarom hoort ook methodische scholing tot het opleidingstraject.

Informatie over de opleiding

 • + Doelstellingen
  • De cursist leert contexten van geestelijke verzorging kennen en analyseren.
  • De cursist eigent zich de bekwaamheden op het gebied van persoonlijke begeleiding en ethische reflectie toe, die nodig zijn om als geestelijk verzorger te werken.
  • De cursist verwerft een certificering waarmee hij/zij als geestelijk verzorger kan solliciteren.
 • + Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor mensen die:

  • reeds een masteropleiding theologie of religiestudies hebben voltooid,
  • als predikant, pastor of ethicus werkzaam zijn
  • en zich willen kwalificeren als geestelijk verzorger.

  De opleiding kan ook gevolgd worden door wie reeds een voltooide opleiding geestelijk verzorging (op masterniveau) heeft gevolgd maar op bepaalde onderdelen verbreding ofwel verdieping zoekt. Daarvoor is het eveneens mogelijk om afzonderlijke cursussen te volgen, ter verdieping of om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen bij een overgang naar een ander werkveld van geestelijke verzorging.

  Wie nog geen opleiding op masterniveau heeft, wordt verwezen naar de masteropleiding geestelijke verzorging aan de PThU of de RUG.

 • + Opbouw van het PAO-traject Geestelijke Verzorging

  Het PAO-traject Geestelijke Verzorging wordt opgebouwd uit een pakket van zes cursussen van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienst­wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De cursussen van de PThU zijn onderdeel van een (driejarige) predikantsmaster, route geestelijke verzorging, als ook van afstudeerprofielen in de verschillende masterprogramma’s. De cursussen van de RUG maken deel uit van een (éénjarige) niet-ambtelijke (‘niet institutioneel gebonden’) opleiding geestelijke verzorging en van het PAO-aanbod van de RUG. De cursussen worden op verschillende dagen en locaties aangeboden. Een aantal cursussen wordt in het Engels aangeboden, omdat ze ook gevolgd worden door internationale studenten.

  Van de zes cursussen kunnen vijf in overleg gekozen worden uit het bestaande aanbod van de PThU en de RUG. De keuze hangt van eerdere opleidingen van de cursist af én van de gewenste specialisatie. Er dient een balans te zijn tussen vakken gericht op context en begeleiding (minimaal 2 cursussen), ethiek (minimaal 1) en sociaal-wetenschappelijke benaderingen (minimaal 1).

  Een zesde cursus, Geestelijke Verzorging: Context & Visie, is een integratiecursus toegespitst op de context die de cursist als specialisatie kiest en op het vormen van een beroepsvisie die daarbij past. De docent van de integratiecursus hangt onder anderen van de specialisatie af.

  Iedere cursus bestaat uit 140 studiebelastingsuren (5 ects). Het totaal van zes cursussen is gelijk aan één semester studeren, maar het traject wordt als deeltijdopleiding aangeboden verspreid over meerdere semesters en jaren, afhankelijk van het tempo van de cursist. De maximale studieduur is drie jaar. Eén jaar is in principe ook mogelijk. 

  Het opleidingstraject omvat geen stage en ook geen stagebegeleiding. Daarvoor kunnen praktijk­opdrachten deel uitmaken van de cursussen. Die kunnen de vorm nemen van waarnemingsopdrachten, gespreksverslagen, casestudies, interviews, e.d. Uiteraard kan de cursist op eigen gelegenheid een werkervaringsplek zoeken passend bij het PAO-traject

 • + Algemene cursusvoorwaarden

  Het is raadzaam de Algemene cursusvoorwaarden voorafgaand aan de inschrijving door te nemen.

  Aantal punten PE: 30 ECTS

  Deze PAO-opleiding Geestelijke Verzorging is als een volledige cyclus voortgezette nascholing voor de Permanente Educatie van de PKN erkend.

 • + Kosten

  De prijsstelling voor deze cursus wordt momenteel herzien. 

  Predikanten in de PKN kunnen kosten voor deze cursus declareren tot een bedrag van 1800,-

Aanmelding

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. In het intakegesprek komen de volgende zaken aan de orde:

 • De eerdere opleiding en ervaring van de cursist.
 • Afstemming tussen de verwachtingen van de cursist en het aanbod van de opleiding.
 • De voorkeuren van de cursist met betrekking tot een cursuspakket.
 • De mogelijkheid of wenselijkheid van supervisiegesprekken als deel van de integratiecursus.
 • De mogelijkheid of wenselijkheid van een werkervaringsplaats, naast het opleidingstraject en voor eigen verantwoordelijkheid van de cursist.