Geestelijke verzorging

Cursus in het kort:
30 ECTS
Cursus in het kort:
ECTS
30 ECTS
Kosten
€ 2400,-
Max. aantal deelnemers
20
Datum
2 november 2020
(Onder voorbehoud)

Postacademische opleiding voor gemeentepredikanten en voor anderen met een master theologie of religiestudies én relevante werkervaring.

Protestantse Theologische Universiteit (PThU) & Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Herziening Traject

Dit traject wordt momenteel verbeterd. We hopen het traject vanaf blok 2 (november 2020) weer aan te bieden. U kunt zich, als u dat nog niet gedaan hebt, aanmelden voor meer informatie via cbs@pthu.nl. U krijgt dan bericht zodra inschrijving mogelijk is en er meer definitief is over rooster, accreditatie, ingangseisen etc.

Het beroep geestelijk verzorger

Geestelijke verzorging heeft zich als een zelfstandig beroep ontwikkeld. De overstap van kerkelijk werk is niet meer vanzelfsprekend. De context, de rollen en de werkwijze verschillen. En er is gespecialiseerde kennis nodig die men niet zomaar in de praktijk verwerft. Wie graag vanuit een ander beroepsveld in de geestelijke verzorging wil gaan werken, heeft een opleidingstraject nodig. Daarin voorziet de PAO-opleiding geestelijke verzorging.

Geestelijke verzorging is een divers beroep. Men werkt met mensen van allerlei sociale, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. En de contexten kunnen behoorlijk verschillen: ziekenhuis, krijgsmacht, justitie, ouderenzorg, ggz, zorg voor mensen met een beperking. De PAO-opleiding geestelijke verzorging biedt daarom oriëntatie in verschillende werkvelden en specialisatie in een veld naar keuze.

Geestelijke verzorging is een levensbeschouwelijk beroep. Het vraagt om worsteling met geloofsvragen, maar ook om het omgaan met allerlei zinvragen, seculier en religieus, spiritueel en moreel. Het traject biedt daarom kennis van de breedte van zingevingsprocessen en verdieping door middel van theologische reflectie.

Geestelijke verzorging is een methodisch beroep. Het vraagt om analyse van situaties waarin mensen verkeren en om stapsgewijze begeleiding. Het vraagt heldere communicatie over het eigen handelen met andere hulpverleners. Het vraagt het vermogen om leiding te geven aan moreel beraad. Daarom hoort ook methodische scholing tot het opleidingstraject.

Informatie over de opleiding

 • Doelstellingen

  • De cursist leert contexten van geestelijke verzorging kennen en analyseren.
  • De cursist eigent zich de bekwaamheden op het gebied van persoonlijke begeleiding en ethische reflectie toe, die nodig zijn om als geestelijk verzorger te werken.
  • De cursist verwerft een certificering waarmee hij/zij als geestelijk verzorger kan solliciteren.
 • Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor mensen die:

  • reeds een masteropleiding theologie of religiestudies hebben voltooid,
  • als predikant, pastor of ethicus werkzaam zijn
  • en zich willen kwalificeren als geestelijk verzorger.

  De opleiding kan ook gevolgd worden door wie reeds een voltooide opleiding geestelijk verzorging (op masterniveau) heeft gevolgd maar op bepaalde onderdelen verbreding ofwel verdieping zoekt. Daarvoor is het eveneens mogelijk om afzonderlijke cursussen te volgen, ter verdieping of om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen bij een overgang naar een ander werkveld van geestelijke verzorging.

  Wie nog geen opleiding op masterniveau heeft, wordt verwezen naar de masteropleiding geestelijke verzorging aan de PThU of de RUG.

 • Opbouw van het traject

  Het PAO-traject Geestelijke Verzorging wordt opgebouwd uit een pakket van zes cursussen van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienst­wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De cursussen van de PThU zijn onderdeel van een (driejarige) predikantsmaster, route geestelijke verzorging, als ook van afstudeerprofielen in de verschillende masterprogramma’s. De cursussen van de RUG maken deel uit van een (éénjarige) niet-ambtelijke (‘niet institutioneel gebonden’) opleiding geestelijke verzorging en van het PAO-aanbod van de RUG. De cursussen worden op verschillende dagen en locaties aangeboden. Een aantal cursussen wordt in het Engels aangeboden, omdat ze ook gevolgd worden door internationale studenten.

  Van de zes cursussen kunnen vijf in overleg gekozen worden uit het bestaande aanbod van de PThU en de RUG. De keuze hangt van eerdere opleidingen van de cursist af én van de gewenste specialisatie. Er dient een balans te zijn tussen vakken gericht op context en begeleiding (minimaal 2 cursussen), ethiek (minimaal 1) en sociaal-wetenschappelijke benaderingen (minimaal 1).

  Een zesde cursus, Geestelijke Verzorging: Context & Visie, is een integratiecursus toegespitst op de context die de cursist als specialisatie kiest en op het vormen van een beroepsvisie die daarbij past. De docent van de integratiecursus hangt onder anderen van de specialisatie af.

  Iedere cursus bestaat uit 140 studiebelastingsuren (5 ects). Het totaal van zes cursussen is gelijk aan één semester studeren, maar het traject wordt als deeltijdopleiding aangeboden verspreid over meerdere semesters en jaren, afhankelijk van het tempo van de cursist. De maximale studieduur is drie jaar. Eén jaar is in principe ook mogelijk. 

  Het opleidingstraject omvat geen stage en ook geen stagebegeleiding. Daarvoor kunnen praktijk­opdrachten deel uitmaken van de cursussen. Die kunnen de vorm nemen van waarnemingsopdrachten, gespreksverslagen, casestudies, interviews, e.d. Uiteraard kan de cursist op eigen gelegenheid een werkervaringsplek zoeken passend bij het PAO-traject

 • Cursusaanbod

  De volgende cursussen worden aangeboden (doorklikken voor de cursusbeschrijvingen). 

  Context & Begeleiding (basiscursussen)

  1. Contexten van geestelijke verzorging (PThU, dr. Erik Olsman) 
  2. Methodiek van geestelijke zorgverlening (PThU, dr. Erik Olsman)
  3. Geestelijke zorg in het publieke domein (PThU, dr. Erik Olsman) 
  4. Religion, Health and Well-being (RUG), Dr. A. Visser-Nieraeth
  5. Geestelijke verzorging: rollen en methoden (RUG), Dr. A. Visser-Nieraeth

  Context & Begeleiding (specialisatiecursussen)

  1. Identity and Dignity in Care (Profielcursus ‘Ethics of Dignity’, PThU)
  2. Train the trainer. Spirituele autobiografie (RUG) Dr. Hanneke Muthert. N.B. Er wordt een beperkt aantal deelnemers toegelaten, het vak kent een intakeprocedure en de diverse modules bestrijken (minimaal) 2 jaar. Daarnaast zijn er extra kosten aan dit onderdeel verbonden.  

  Sociaal-wetenschappelijke cursus

  1. Psychopathologie & religie (RUG), Dr. Hanneke Muthert
  2. Trauma, rouw en zingeving (RUG) Dr. Hanneke Muthert

  Ethiek

  1. Zorgethiek (PThU), Prof. Frits de Lange
  2. Medische ethiek (PThU), Prof. Theo Boer
  3. Krijgsmachtethiek (PThU), Prof. Theo Boer
  4. The Dignity of the Old (Profielcursus ‘Ethics of Dignity’, PThU), Prof. Frits de Lange

  Integratiemodule Geestelijke Verzorging: Context & Visie (PThU & RUG).

  Doel van de integratiemodule is integratie van de verschillende cursussen in het opleidingstraject en het ontwikkelen van een professionele en communiceerbare visie op geestelijke verzorging.

  De integratiemodule is verplicht en omvat:

  1. Het formuleren van leerdoelen aan het begin van het traject.
  2. Introductiebijeenkomst.
  3. Twee keer jaarlijks het bijwonen van een dag(deel) met alle cursisten rondom een specifiek thema.
  4. Drie begeleidingsgesprekken.
  5. Een verdieping door middel van literatuurstudie en opdrachten onder leiding van een docent in een specifieke zorggroep, zorgvraag of ethische benadering.
  6. Een afsluitend integratiewerkstuk waarin de cursist een visie op geestelijke verzorging ontwikkelt in relatie tot:
   • de geformuleerde leerdoelen;
   • de onder (2) genoemde verdieping; en
   • het geheel van de gevolgde cursussen in het opleidingstraject.
  7. Eindgesprek
 • Eindtermen

  Eindtermen PAO-opleiding geestelijke verzorging

  PAO-opleiding Geestelijke verzorging

  1. De cursist heeft brede kennis verworven over werkvelden van geestelijke verzorging en kernthema’s die in de beroepsgroep en in de werkvelden een rol spelen.
  2. De cursist heeft in het bijzonder kennis verworven van geestelijke verzorging in een specifiek werkveld, c.q. met het oog op een specifieke doelgroep.
  3. De cursist heeft inzicht in processen en benaderingen van zingeving en levensbeschouwing.
  4. De cursist heeft inzicht in het werken in een seculiere context met het oog op vragen van zingeving en levensbeschouwing.
  5. De cursist is in staat om mensen methodisch te begeleiden met het oog op hun zingevingsprocessen en levensbeschouwelijke vragen.
  6. De cursist heeft kennis en vaardigheden verworven met het oog op interdisciplinair werken.
  7. De cursist heeft inzicht in morele vragen die een rol spelen in contexten van geestelijke verzorging en kan op die vragen ethisch reflecteren.
  8. De cursist is in staat om mensen in hun morele vragen te begeleiden en is in staat om bij te dragen aan ethische reflectie in instellingen en organisaties.
  9. De geestelijk verzorger is in staat om de eigen existentiële, spirituele en ethische positie onder woorden te brengen en die te relateren, c.q. ten dienste te stellen aan de doelstellingen van geestelijke verzorging.
 • Algemene cursusvoorwaarden

  Het is raadzaam de Algemene cursusvoorwaarden voorafgaand aan de inschrijving door te nemen.

  Aantal punten PE: 30 ECTS

  Deze PAO-opleiding Geestelijke Verzorging is als een volledige cyclus voortgezette nascholing voor de Permanente Educatie van de PKN erkend.

 • Kosten

  De prijsstelling voor deze cursus wordt momenteel herzien. 

  Predikanten in de PKN kunnen kosten voor deze cursus declareren tot een bedrag van 1800,-

 • Aanmelding

  Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. In het intakegesprek komen de volgende zaken aan de orde:

  • De eerdere opleiding en ervaring van de cursist.
  • Afstemming tussen de verwachtingen van de cursist en het aanbod van de opleiding.
  • De voorkeuren van de cursist met betrekking tot een cursuspakket.
  • De mogelijkheid of wenselijkheid van supervisiegesprekken als deel van de integratiecursus.
  • De mogelijkheid of wenselijkheid van een werkervaringsplaats, naast het opleidingstraject en voor eigen verantwoordelijkheid van de cursist.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.