Home/PAO 2019-2020/Langere studietrajecten/Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging - een nieuw beroep leren

PAO-opleiding voor gemeentepredikanten en voor anderen met een master theologie of religiestudies én relevante werkervaring

Protestantse Theologische Universiteit (PThU) & Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Het beroep geestelijk verzorger

Geestelijke verzorging heeft zich als een zelfstandig beroep ontwikkeld. De overstap van kerkelijk werk is niet meer vanzelfsprekend. De context, de rollen en de werkwijze verschillen. En er is gespecialiseerde kennis nodig die men niet zomaar in de praktijk verwerft. Wie graag vanuit een ander beroepsveld in de geestelijke verzorging wil gaan werken, heeft een opleidingstraject nodig. Daarin voorziet de PAO-opleiding geestelijke verzorging.

Geestelijke verzorging is een divers beroep. Men werkt met mensen van allerlei sociale, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. En de contexten kunnen behoorlijk verschillen: ziekenhuis, krijgsmacht, justitie, ouderenzorg, ggz, zorg voor mensen met een beperking. De PAO-opleiding geestelijke verzorging biedt daarom oriëntatie in verschillende werkvelden en specialisatie in een veld naar keuze.

Geestelijke verzorging is een levensbeschouwelijk beroep. Het vraagt om worsteling met geloofsvragen, maar ook om het omgaan met allerlei zinvragen, seculier en religieus, spiritueel en moreel. Het traject biedt daarom kennis van de breedte van zingevingsprocessen en verdieping door middel van theologische reflectie.

Geestelijke verzorging is een methodisch beroep. Het vraagt om analyse van situaties waarin mensen verkeren en om stapsgewijze begeleiding. Het vraagt heldere communicatie over het eigen handelen met andere hulpverleners. Het vraagt het vermogen om leiding te geven aan moreel beraad. Daarom hoort ook methodische scholing tot het opleidingstraject.

Doelstellingen

 • De cursist leert contexten van geestelijke verzorging kennen en analyseren.
 • De cursist eigent zich de bekwaamheden op het gebied van persoonlijke begeleiding en ethische reflectie toe, die nodig zijn om als geestelijk verzorger te werken.
 • De cursist verwerft een certificering waarmee hij/zij als geestelijk verzorger kan solliciteren.

Voor een nadere beschrijving van de eindtermen zie hier.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor mensen die

 • reeds een masteropleiding theologie of religiestudies hebben voltooid,
 • als predikant, pastor of ethicus werkzaam zijn
 • en zich willen kwalificeren als geestelijk verzorger.

De opleiding kan ook gevolgd worden door wie reeds een voltooide opleiding geestelijk verzorging (op masterniveau) heeft gevolgd maar op bepaalde onderdelen verbreding ofwel verdieping zoekt. Daarvoor is het eveneens mogelijk om afzonderlijke cursussen te volgen, ter verdieping of om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen bij een overgang naar een ander werkveld van geestelijke verzorging.

Wie nog geen opleiding op masterniveau heeft, wordt verwezen naar de masteropleiding geestelijke verzorging aan de PThU of de RUG.

Opbouw van het PAO-traject Geestelijke Verzorging

Het PAO-traject Geestelijke Verzorging wordt opgebouwd uit een pakket van zes cursussen van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienst­wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De cursussen van de PThU zijn onderdeel van een (driejarige) predikantsmaster, route geestelijke verzorging, als ook van afstudeerprofielen in de verschillende masterprogramma’s. De cursussen van de RUG maken deel uit van een (éénjarige) niet-ambtelijke (‘niet institutioneel gebonden’) opleiding geestelijke verzorging en van het PAO-aanbod van de RUG. De cursussen worden op verschillende dagen en locaties aangeboden. Een aantal cursussen wordt in het Engels aangeboden, omdat ze ook gevolgd worden door internationale studenten.

Van de zes cursussen kunnen vijf in overleg gekozen worden uit het bestaande aanbod van de PThU en de RUG. De keuze hangt van eerdere opleidingen van de cursist af én van de gewenste specialisatie. Er dient een balans te zijn tussen vakken gericht op context en begeleiding (minimaal 2 cursussen), ethiek (minimaal 1) en sociaal-wetenschappelijke benaderingen (minimaal 1).

Een zesde cursus, Geestelijke Verzorging: Context & Visie, is een integratiecursus toegespitst op de context die de cursist als specialisatie kiest en op het vormen van een beroepsvisie die daarbij past. De docent van de integratiecursus hangt onder anderen van de specialisatie af.

Iedere cursus bestaat uit 140 studiebelastingsuren (5 ects). Het totaal van zes cursussen is gelijk aan één semester studeren, maar het traject wordt als deeltijdopleiding aangeboden verspreid over meerdere semesters en jaren, afhankelijk van het tempo van de cursist. De maximale studieduur is drie jaar. Eén jaar is in principe ook mogelijk.

Het opleidingstraject omvat geen stage en ook geen stagebegeleiding. Daarvoor kunnen praktijk­opdrachten deel uitmaken van de cursussen. Die kunnen de vorm nemen van waarnemingsopdrachten, gespreksverslagen, casestudies, interviews, e.d. Uiteraard kan de cursist op eigen gelegenheid een werkervaringsplek zoeken passend bij het PAO-traject.

Cursusaanbod

De volgende cursussen worden aangeboden (doorklikken voor de cursusbeschrijvingen). Klik hier voor het rooster.

Context & Begeleiding (basiscursussen)

1.      Contexten van geestelijke verzorging (PThU), Prof. Martin Walton 

2.      Methodiek van geestelijke zorgverlening (PThU), Prof. Martin Walton 

3.      Geestelijke zorg in het publieke domein (PThU), Prof. Martin Walton 

4.      Religion, Health and Well-being (RUG), Dr. A. Visser-Nieraeth

5.      Geestelijke verzorging (RUG), Dr. A. Visser-Nieraeth

Context & Begeleiding (specialisatiecursussen)

6.      Care in contexts of diversity (Specialisatiecursus Praktische Theologie, PThU), Prof. Martin Walton

7.      Identity and Dignity in Care (Profielcursus ‘Ethics of Dignity’, PThU), Prof. Martin Walton

8.      Train the trainer. Spirituele autobiografie (RUG) Dr. Hanneke Muthert

Sociaal-wetenschappelijke cursus

9.    Psychopathologie & religie (RUG), Dr. Hanneke Muthert

10.  Trauma, rouw en zingeving (RUG) Dr. Hanneke Muthert

Ethiek

11.  Zorgethiek (PThU), Prof. Frits de Lange

12.  Medische ethiek (PThU), Prof. Theo Boer

13.  Krijgsmachtethiek (PThU), Prof. Theo Boer

14.  The Dignity of the Old (Profielcursus ‘Ethics of Dignity’, PThU), Prof. Frits de Lange

Integratiemodule

15.  Geestelijke Verzorging: Context & Visie (PThU & RUG)

Algemene cursusvoorwaarden

Het is raadzaam de Algemene cursusvoorwaarden voorafgaand aan de inschrijving door te nemen.

Aantal punten PE: 30 ECTS

Deze PAO-opleiding Geestelijke Verzorging is als een volledige cyclus voortgezette nascholing voor de Permanente Educatie van de PKN erkend.

Kosten

De totale kosten van het traject, uitgaande van de tarieven voor 2019–2020, zijn € 1800. De kosten worden per cursus á € 300 verrekend. De facturering komt van de instelling, PThU of RUG, waar de gevolgde cursus wordt aangeboden. Bij het volgen van een losse PThU-cursus geldt het tarief voor contractonderwijs: € 100 per ECTS.

Informatie & aanmelding

Eindverantwoordelijke docenten zijn:

Aanmelding

Aanmelding kan via dit formulier. Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. In het intakegesprek komen de volgende zaken aan de orde:

 • De eerdere opleiding en ervaring van de cursist.
 • Afstemming tussen de verwachtingen van de cursist en het aanbod van de opleiding.
 • De voorkeuren van de cursist met betrekking tot een cursuspakket.
 • De mogelijkheid of wenselijkheid van supervisiegesprekken als deel van de integratiecursus.
 • De mogelijkheid of wenselijkheid van een werkervaringsplaats, naast het opleidingstraject en voor eigen verantwoordelijkheid van de cursist.

Na de intake kan met dit formulier de inschrijving in orde gemaakt worden.