Contact

Over het project

Het project, dat in september 2023 van start gaat, richt zich op opvattingen over en omgang met landbouwgrond van boeren en van kerkelijke gemeenten die grond verpachten. Daarnaast komen opvattingen over aarde, grond en bodem zoals belichaamd in preken en gebeden in kerkgemeenschappen in beeld. Samen met betrokkenen (bijvoorbeeld boeren, predikanten, kerkleden) wil het project een verantwoorde, contextgevoelige theologische visie op grond in Nederland ontwikkelen die christenen en christelijke gemeenschappen dient in hun gelovige relatie met de aarde. De PThU voert het onderzoek uit samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau en Wageningen University and Research (WUR). Aeres Hogeschool in Dronten is beoogd onderzoekspartner. De Maatschappij van Welstand is maatschappelijk partner in het project.

Download flyer

Grond.

We zijn ervan gemaakt. We bezitten, beheren en bewerken grond. En als we sterven wordt het lichaam van velen van ons aan de grond toevertrouwd of over de grond verstrooid. Mensen zijn niet los te denken van de grond. De grond draagt ons bestaan.

Grond staat centraal in het verhaal van God met mensen, vanaf het begin. Genesis vertelt dat God van aarde de eerste mens maakt: Adam. Aardling. Grond loopt als een rode draad door de Bijbel: er wordt grond gegeven, grond vervloekt, grond beloofd. Er wordt voor grond gedankt en grond wordt verafgood, grond wordt verhandeld en er wordt mee gemarchandeerd. Rentmeesters stoppen er talenten in en graven die weer op. God is de heer van de wijngaard, de landeigenaar met loonwerkers, de boer die zaait in de akker en oogst. Is de tuinman.

Grond is de titel van een nieuw onderzoeksproject van de Protestantse Theologische Universiteit. Een project dat studie maakt van de grond die wij bewonen, bewerken en verzorgen. Een onderzoek dat in vier deelprojecten onze geleefde visie op grond in Nederland bevraagt en uitzoekt hoe God, geloof en kerk daarin meedoen, mee zouden kunnen doen, mee zou moeten doen.

Wat zijn kwaliteiten van een theologische visie ten aanzien van grond die christenen en geloofsgemeenschappen in Nederland kunnen gidsen naar een verantwoorde context-gevoelige, belichaamde theologie in het licht van 21ste-eeuwse klimaat- en ecologische vraagstukken?

Het project beoogt bij te dragen aan een beweging van christenen die verantwoordelijkheid nemen in vraagstukken rond klimaatverandering, milieuvervuiling en uitbuiting van de aarde. In het onderzoek worden theologie, biologie en christelijke filosofie van voedsel en landbouw nauw op elkaar betrokken.

Op de hoogte blijven van het Grond-project?

Abonneer u op onze tweemaandelijkse nieuwsbrief en vink het Grond-vakje aan om het nieuws als eerste te horen.

Publicaties

Het juninummer van tijdschrift Handelingen staat in het teken van onze omgang met de aarde. Klimaat- en ecologische problematieken schreeuwen om theologische bezinning op onze plaats als mensen en op hoe wij omgaan met de aarde en al wat daar leeft.

De artikelen in dit themanummer zijn eerste verkenningen van wat een focus op grond zou kunnen opleveren. De auteurs, die deel uitmaken van het projectteam Grond, verkennen in verschillende artikelen:

 • het vraagstuk van de (landbouw)grond in Nederland, de vragen van diakenen en kerkrentmeesters en agrariërs rond de omgang met kerkelijke pachtgronden
 • de bronnen waaruit predikanten putten om te komen tot een theologische visie op de lokale grond waar zij hun ambtswerk verrichten
 • de handelingsverlegenheid van predikanten in de prediking over klimaatvraagstukken
 • een historische casus die begin 19e eeuw speelt: die van de predikant-landbouwer

Cursussen

Bent u predikant of (hbo)-theoloog en zoekt u theologische verdieping op het gebied van aarde, milieu en klimaat? De tweedaagse cursus Van U is de aarde biedt zowel theologische doordenking als perspectief op liturgisch, homiletisch en diaconaal handelen van de gemeente. Voor deelnemers die meer verdieping willen, is er een vijfdaagse cursus.

Projectteam

Dr. habil. Mirella Klomp is als praktisch theoloog gefascineerd door de vraag hoe geloof wordt belichaamd en materialiteit en lichamelijkheid daarin meedoen. Ze groeide op tussen de weilanden in een dorp vol reformatorische geloofsgemeenschappen met aandacht voor het geestelijke. Daarom voelt het onderzoeksthema grond voor haar ‘dichtbij’ en spannend. Ze heeft een voorliefde voor interdisciplinaire theologie rond urgente kwesties die vorm krijgt in samenwerking. 

Prof. dr. Thijs Tromp participeert in het team Grond vanuit diaconaal gezichtspunt. Diaconaat gaat over zorg, van oudsher voor mensen in nood, maar in het licht van de huidige ecologische ontwikkelingen ook over de zorg voor dieren, planten, grond en water. Hij richt zich specifiek op diaconieën die nadenken over duurzaam beheer van de grond die zij bezitten.  

Prof. dr. Arnold Huijgen is betrokken als systematisch theoloog. Hij denkt mee over methodische en inhoudelijke vragen en begeleidt een van de promovendi die filosofische en theologische tradities en ecotheologie in verband brengt met theologische visievorming op grond. 

Dr. Gert van Klinken bestudeert het gedachtegoed van de republikeinse theoloog Jacobus Uilkens (1772-1825) en diens geestverwanten. Dit raakt aan de thematiek van Grond omdat Bijbelse ethiek, schoolonderwijs, landbouw en (later) abolitionisme hierin centraal staan. Vanuit zijn expertise adviseert hij het team op gebied van kerkgeschiedenis.  

Dr. Eward Postma, theoloog en supervisor, neemt deel aan dit team met het oog op de beroepsvorming en spiritualiteit van predikanten. Hij richt zich op integratie van relaties met de grond in theologie die predikanten in hun lokale context ontwikkelen en hanteren. 

Dr. Ciska Stark is betrokken bij het project Grond vanuit haar praktisch theologische kennis van preekpraktijken en supervisie. Zij richt zich op taal van geloofsgemeenschappen in vieringen, preken en het onderlinge gesprek met betrekking tot de relatie tussen grond en geloof.    

Prof. dr. ir. Maroesjka Versantvoort is bijzonder hoogleraar Arbeid en Zingeving. In haar onderzoek staan drijfveren van mensen centraal. Een onderdeel van Grond is het in beeld brengen van welke gedragseffecten verwacht kunnen worden van mogelijk klimaatbeleid en welke (religieuze) overwegingen daarbij een rol spelen. Maroesjka is verantwoordelijk voor dit kwantitatieve onderzoek. Zij is zowel verbonden aan de PThU als aan het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). 

Als projectmanager houdt praktisch theoloog Nelleke Plomp overzicht over de processen binnen het project en zorgt ze dat interne en externe belanghebbenden betrokken worden en blijven. Haar belangrijkste drijfveer is dat de waardevolle uitkomsten van dit project duurzaam vaste grond krijgen in maatschappij en kerk.  

 • Marielle van Es
  Promovendus

Binnen het project Grond doet Mariëlle van Es MA onderzoek naar christelijke boeren, hun relatie met grond en hoe dit samenhangt met hun geloof. Zij heeft een achtergrond in internationaal land- en waterbeheer en is geïnteresseerd in vraagstukken rondom landbouw, duurzaamheid en geloof. 

 • Erik Oevermans
  Promovendus

Erik Oevermans MA is als promovendus betrokken bij het project Grond. Als filosoof, timmerman en theoloog onderzoekt hij de vraag welke theologische en filosofische noties en perspectieven medebepalend zijn voor christelijke theologieën ten aanzien van grond. Ook onderzoekt hij samen met een promovendus Praktische theologie hoe theologie vanuit verleden en heden gidsend kan zijn voor de toekomst als het gaat om onze omgang met grond. 

Grond
Bekijk de film over het onderzoeksproject

Comité van aanbeveling

 • Jan Overeem
  Voorzitter Christen Contact Agrarisch

Grond onder mijn voeten, grond om zuinig op te zijn, om te gebruiken, te lopen, te zaaien, te bewerken, te oogsten. Grond waar leven in zit, waar wormen, muizen of ander gedierte de grond bewerken. Grond, waar rentmeesterschap en verantwoordelijkheid de grond onder je voeten is. Deze grond is een mooi onderzoeksperspectief van de PThU.   

 • Henk Massink
  Filosoof en theoloog, expertisegebied duurzaamheid en landbouw

Er is vandaag veel te doen over grond en grondgebruik. Zeker in ons dichtbevolkte land. Wat betekent het dat God Schepper en Eigenaar van deze aarde is? En wat zijn daarvan de implicaties voor de mens als beheerder hiervan? Goed dat de PThU hier vanuit theologisch perspectief naar kijkt. 

 • Trees van Montfoort
  Eco-theoloog en predikant

Toen ik Groene theologie publiceerde, wilde ik de theologie verbreden van een focus op God en mensen naar aandacht voor de hele schepping. Goed dat de PThU nu ‘grond’ als uitgangspunt neemt. Dit project zal laten zien dat theologen iets wezenlijks bijdragen aan een uitweg uit de ecologische crisis. 

-

Foto's: CCA Nederland (Jan Overeem), SGP (Henk Massink)

Logo van onze partner de Maatschappij van Welstand

Logo van co-financier, Fonds Kerk en Wereld.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.