Home/Over de PThU/Wie zijn wij?/ANBI Gegevens

ANBI

Naam van de instelling
Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer
RSNI: 003057501

KvK-nummer
08205747

SBI code
94911-Religieuze organisatie

Postadres
Postbus 7161
1007 MC Amsterdam

Bezoekadres
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam                  
Telefoon: 0883371861 
Mail: info@pthu.nl

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Op de website van de PThU vindt u hier de diverse regelingen en hier de missie en visie van de PThU.

College van bestuur
Het college van bestuur is belast met het bestuur van de universiteit in haar geheel en met het beheer daarvan, onverminderd de bevoegdheden die krachtens de statuten toekomen aan het stichtingsbestuur. De namen en functies van het college van bestuur staan op deze pagina.

Beloningsbeleid
Er is geen statutair beloningsbeleid voor het bestuur. In de praktijk wordt het beleid voor het CvB bepaald door de CAO Nederlandse Universiteiten en de kaders van de WNT. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Op het personeel van de PThU is de cao Nederlandse Universiteiten van toepassing.

Financiele verantwoording
In het jaarverslag is een verslag van de uitgeoefende activiteiten van de Protestantse Theologische Universiteit te vinden.