Tegemoetkoming studiekosten

Soms kun je beroep doen op fondsen, subsidies en vergoedingen als tegemoetkoming in je studiekosten. We zetten de mogelijkheden voor je op een rijtje.

PKN-studiefonds toekomstige predikanten

De Protestantse Kerk in Nederland is per 1 oktober 2023 een nieuw studiefonds voor toekomstige predikanten gestart. Het belangrijkste doel van dit nieuwe fonds ‘Studieondersteuning toekomstige predikanten’ is de financiële ondersteuning van studenten (zij-instromers) die de studie theologie willen volgen om gemeentepredikant in de Protestantse Kerk te worden. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Lees meer over de voorwaarden en meld je aan.

Fonds voor late roepingen

Stichting Ruimzicht biedt met het fonds Aktie Late Roepingen financiële ondersteuning voor mensen die gemeentepredikant of predikant-geestelijk verzorger willen worden en daarvoor aan de PThU (gaan) studeren.

Profileringsfonds

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij je niet tijdig de studie kunt afronden of waarin je om andere redenen financiële ondersteuning nodig hebt. Je kunt in aanmerking komen voor een uitkering uit het profileringsfonds als er sprake is van ziekte, functiestoornis, zwangerschap of bijzondere familieomstandigheden of als je studievertraging oploopt door bestuurswerkzaamheden, lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan of als je het honourstraject volgt.

Als je aanspraak wilt maken op een uitkering uit het fonds, moet je, zodra een van de genoemde omstandigheden zich voordoet, direct contact opnemen met de studieadviseur.

Particuliere fondsen

Naast het Profileringsfonds kun je als student in veel gevallen ook een beroep doen op particuliere fondsen. In de meeste gevallen gaat het om eenmalige toelagen met een beperkte omvang. Bij elk fonds staat de deadline voor het indienen van een aanvraag.

Bestuursbeurzen

Als studentlid van de Universiteitsraad en de Opleidingscommissies kun je een financiële vergoeding krijgen: een bestuursbeurs. De hoogte van de vergoeding hangt af van de gemiddelde tijdsinvestering per week en wordt vastgesteld door het cvb.

Subsidie studentenorganisaties

Het cvb ondersteunt en stimuleert activiteiten van studenten (organisaties, disputen) door het geven van een activiteitensubsidies. Studentenorganisaties kunnen hiervoor subsidieaanvragen (vergezeld van een begroting) indienen bij het College van Bestuur.

Studeren in het buitenland

Voor studenten die in het buitenland willen studeren zijn er verschillende fondsen beschikbaar. Naast de Erasmusbeurs die studenten éénmalig kunnen aanvragen, stelt de PThU in sommige gevallen ook zelf een bedrag beschikbaar ter vergoeding van de gemaakte onkosten.

Voor studenten met een al afgeronde hbo-bachelor of een wo-master die (verder) willen studeren in het buitenland kan een Cultuurfondsbeurs van het Prins Bernhard Cultuurfonds helpen om die stap te zetten. De Cultuurfondsbeurzen zijn er voor vervolgopleidingen, promotie of vervolgonderzoek in het buitenland.

Levenlanglerenkrediet

Iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering kan geld lenen om collegegeld te betalen. Je kunt het collegegeld lenen bij DUO als je voldoet aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot inschrijving, leeftijd en nationaliteit. Het krediet is te krijgen voor de duur van de opleiding, voor een deeltijdopleiding is één jaar extra krediet mogelijk. Kijk op de website van DUO voor meer informatie.