Tegemoetkoming studiekosten

Soms kun je beroep doen op fondsen, subsidies en vergoedingen als tegemoetkoming in je studiekosten. We zetten de mogelijkheden voor je op een rijtje.

Fonds voor late roepingen

Stichting Ruimzicht biedt met het fonds Aktie Late Roepingen financiële ondersteuning voor mensen die gemeentepredikant of predikant-geestelijk verzorger willen worden en daarvoor aan de PThU (gaan) studeren.

Profileringsfonds

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij je niet tijdig de studie kunt afronden of waarin je om andere redenen financiële ondersteuning nodig hebt. Je kunt in aanmerking komen voor een uitkering uit het profileringsfonds als er sprake is van ziekte, functiestoornis, zwangerschap of bijzondere familieomstandigheden of als je studievertraging oploopt door bestuurswerkzaamheden, lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan of als je het honourstraject volgt.

Als je aanspraak wilt maken op een uitkering uit het fonds, moet je, zodra een van de genoemde omstandigheden zich voordoet, direct contact opnemen met de studieadviseur.

Particuliere fondsen

Naast het Profileringsfonds kun je als student in veel gevallen ook een beroep doen op particuliere fondsen. In de meeste gevallen gaat het om eenmalige toelagen met een beperkte omvang. Bij elk fonds staat de deadline voor het indienen van een aanvraag.

 • Fonds voor masterstudenten PThU Groningen (15 januari)

  Naam fonds: Stichting Studiefonds Anthony Hallet

  Postadres

  p/a prof.dr. H.P. de Roest
  Oude Ebbingestraat 25
  Postbus 11069
  9700 CB Groningen

  Telefoon: +31 883371807  
  www.hallet.nl

  Doelstelling

  De stichting, voortgekomen uit een testamentaire beschikking van Anthony Hallet, overleden te Utrecht in 1612, heeft ten doel het bevorderen van de studie van theologen die zich aan de PThU in Groningen voorbereiden op het ambt van predikant.

  Beperkingen

  Beurzen worden alleen toegekend aan studenten theologie aan die de opleiding Gemeentepredikant of Predikant Geestelijk Verzorger, aan de PThU in Groningen volgen,

  Bijdrage

  Jaarlijks wordt een beperkt aantal toelagen toegekend ter grootte van hooguit enkele honderden euro's.

  Aanvraagprocedure

  De aanvraag moet jaarlijks vóór 15 januari worden ingediend bij de beurzenbeheerder. Bij de aanvraag moet worden aangegeven waarvoor men de gewenst toelage wil aanwenden.

 • Fonds aankomend predikanten uit Den Haag (1 februari / 1 augustus)

  Naam fonds: Stichting Juynboll

  Postadres

  Kerkelijk Bureau Hervormde Gemeente 's-Gravenhage
  Parkstraat 32,
  2514 JK Haag

  Telefoon: (070) 3858707
  Secretariaat: helgavermaas@ziggo.nl  

  Doelstelling

  Het doel van de Stichting is het ondersteunen van (Nederlands Hervormde) studenten in de Godgeleerdheid die predikant willen worden.

  Beperkingen

  In de eerste plaats komen studenten uit de omgeving van Den Haag, in het bijzonder kinderen van Haagse predikanten, voor steun in aanmerking.

  Bijdrage

  Ca. € 250 (aan vijf tot tien studenten per jaar)

  Aanvraagprocedure

  Aanvragen (in viervoud) dienen schriftelijk te worden opgestuurd naar het hier bovenstaand adres vóór 1 februari of vóór 1 augustus van ieder jaar. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een attestatie van betrokken kerkelijk hoogleraar.

  Gebied

  Landelijk

 • Fonds voor studenten evangelisatiebediening (1 maart)

  Naam fonds: Stichting 'Schutte, d'Orville, Bernard Vrouwe Backerfonds'

  Postadres

  Olympiaplein 67 II , 1077 CP Amsterdam

  Secretaris

  Mw.ds. A.E. van Blommestein
  Tel: 020 – 671 88 40

  Doelstelling

  Ondersteuning voor studenten die zich voorbereiden op de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk.

  Bijdrage

  Jaarlijks zijn beschikbaar een aantal beurzen van € 40 tot € 250.

  Aanvraagprocedure

  Verzoeken om een toelage moeten jaarlijks vóór 1 april bij de secretaris (zie boven) worden ingediend.

  Gebied

  Landelijk

 • Fonds voor predikantenkinderen uit Rotterdam (1 april)

  Naam fonds: Fondsen Baartmans en Patijn

  Postadres

  Kerkelijk bureau Hervormde gemeente Rotterdam-Centrum
  Postbus 8177
  3009 AD Rotterdam
  kerkelijkbureaurdam@gmail.com 

  Doelstelling

  Begunstigden zijn primair studerende kinderen van predikanten van de Hervormde Gemeente van Rotterdam-C. en daarmee in SoW-verband samenwerkende gemeenten, benevens partners van overleden predikanten van deze gemeente.

  Bijdrage

  Naar de stand van zaken wordt jaarlijks op 1 april de balans opgemaakt en, zo mogelijk, tot het verstrekken van toelagen overgegaan.

  Aanvraagprocedure

  Verzoeken om een toelage moeten jaarlijks vóór 1 april bij de quaestor worden ingediend.

  Gebied

  Rotterdam

 • Fonds voor afstammelingen van Ulbe Taekens (1 mei)

  Naam fonds: Het Lieve Vrouwe ter Nood Leen

  Postadres

  Meteoorbaan 21, 8802 BL Franeker

  Telefoon: 0571 - 390732

  Secretaris

  Dhr. J.D. Jansma

  Doelstelling en bijdrage

  Jaarlijks staat een bedrag van ongeveer € 3.500 ter beschikking als bijdrage in de studiekosten van één of meer jonge mensen studerend aan een erkende instelling voor hoger of wetenschappelijk onderwijs. Afstammelingen van Ulbe Taekens te Peins genieten voorkeur. De pensie wordt toegekend voor het studiejaar dat volgt op het jaar van de aanvraag en wordt uitgekeerd in de maand februari.

  Beperkingen

  Leeftijd minimaal 18 jaar. Mochten er geen afstammelingen van Ulbe Taekens te Peins een beroep op het Leen doen, dan komen anderen in aanmerking. Hoewel in principe iedereen die een erkende studie volgt in aanmerking komt voor een pensie, is de kans klein, dat iemand die geen afstammeling van de stichter is, zijn aanvraag gehonoreerd ziet.

  Aanvraagprocedure

  Gegadigden moeten vóór 1 mei van elk jaar een verzoek bij de secretaris indienen vergezeld van een concreet studieplan en duidelijke gegevens met betrekking tot hun financiële situatie. In juni vindt daarna de toekenningsvergadering plaats.

  Gebied

  Landelijk

 • Fonds voor studenten die wonen in Zeeland (1 augustus)

  Naam fonds: Middelburgsch Studentenfonds

  Postadres

  Albert van Dalsumlaan 30, 4384 JV  Vlissingen

  Administrateur

  F.K. Hulsbergen 

  Telefoon: 0118 467 957

  E-mail: Stuur een e-mail 

  Doelstelling

  De beurzen zijn bestemd voor studenten theologie, die lidmaat zijn van de Protestantse Kerk in Nederland en zich voorbereiden op het ambt van predikant; en ook voor studenten die een HBO-opleiding met als kernstudie "pastoraal werk" volgen. Voor beide categorieën geldt: geboren of woonachtig in Zeeland.  

  Bijdrage

  Beurzen voor studieboeken of een afhankelijk van de omstandigheden door het bestuur vast te stellen bedrag.

  Aanvraagprocedure

  De aanvraag moet jaarlijks vóór 1 augustus worden ingediend bij de administrateur.

  Gebied

  Zeeland

 • Fonds voor studenten theologie in Zeeland (1 augustus)

  Naam fonds: Stichting Han Gerlach Studiefonds

  Postadres

  Poortkade 226, 4302 VA Zierikzee

  Administrateur

  Mr. C.W. Wouters, Melsesweg 1 te 4374 NG ZoutelandeT 06-51256932 E cw.wouters@gmail.com

  Doelstelling

  De beurzen zijn bestemd voor studenten, die lidmaat zijn van de Protestantse Kerk in Nederland en wier studie die in de theologie is.

  Beperking

  Het bestuur neemt aanvragen van alle hervormde studenten theologie welwillend in overweging.

  Bijdrage

  Beurzen van € 350,- tot € 500,-

  Aanvraagprocedure

  Aanvragen voor 1 augustus bij de secretaris:
  dhr.ds. C.G. den Hertog, Dorpsplein 23,
  4371 AB  Koudekerke. Tel.: 0118 – 415 423.

  Gebied

  Koudekerke, Walcheren, Zeeland, Nederland

 • Fonds voor jongeren uit Over-Betuwe (1 november)

  Naam fonds: Stichting Fonds Elisabeth van der Mieden

  Postadres

  Stichting Fonds Elisabeth van der Mieden
  Zutphensestraatweg 47
  6955 AE Ellecom
  E-mail: stichting@fonds-evdmieden.nl

  Rentmeester

  Ir. T.J. Korevaar

  Doelstelling

  Mevrouw Elisabeth van der Mieden, weduwe van Arien Knuyver, secretaris van de hoge en vrije heerlijkheid Gent en Erlecom, en echtgenote van Jan van Erp, bepaalde bij testament, opgemaakt te Bemmel op 28 november 1787, dat haar nalatenschap onder andere zou moeten worden aangewend tot het onderhoud en de studie van een of twee jongeren, zich voorbereidend op respectievelijk studerend in de protestantse theologie. Elisabeth van der Mieden overleed op 8 maart 1797.

  Ingevolge art. 58 lid 1 van de Overgangsweg voor het nieuwe Burgerlijk Wetboek is het fonds op 26 juli 1976 een stichting geworden waarvan de statuten op 17 november 1980 in een notariële akte zijn opgenomen. Op 12 oktober 1993 zijn de statuten gewijzigd.

  Het fonds heeft als doelstelling: het verstrekken van een of twee beurzen aan jongeren, wonende in de Over-Betuwe, om te kunnen (gaan) studeren in de theologie. Het aantal te verstrekken beurzen zal worden vastgesteld door het bestuur van de stichtingen.

  Voorwaarden en beperkingen

  1. De (academische) theologiestudie moet in Nederland worden gevolgd.
  2. Een bijdrage wordt maximaal gedurende tien jaar verstrekt.
  3. Voor gemelde beurs komen bij voorrang als gegadigden in aanmerking jongeren die behoren tot de familie van Elisabeth van der Mieden, destijds te Bemmel.
   Mochten zulke familieleden niet (meer) bestaan, dan komen bij voorkeur als gegadigden in aanmerking de kinderen van predikanten in de Over-Betuwe die voor de genoemde studie geschikt zijn. Daarbij krijgen kinderen van predikanten in Bemmel voorrang .

  Dit alles ter beoordeling van het bestuur. 

  Bijdragen

  De door de stichting te verstrekken beurzen zullen naar gelang van de beschikbare middelen gegeven worden ter tegemoetkoming in de zuivere studiekosten alsmede ter verschaffing van het benodigd kleed-, zak- en kostgeld. Het bestuur is belast met de beoordeling van de in dit artikel omschreven voorwaarden en mogelijkheden.

  De hoogte van de bijdrage bedraagt per jaar maximaal € 3.500 (2018). Dit bedrag wordt jaarlijks met de inflatie geïndexeerd.

  Een bijdrage in nascholing is eveneens mogelijk, de bijdrage is dan lager.

  Bijdragen in promotieonderzoek wordt niet gegeven.  

  Aanvraagprocedure

  1. Toelagen moeten worden aangevraagd met een formulier dat via e-mailadres stichting@fonds-evdmieden.nl kan worden opgevraagd.
  2. Aanvragen moeten in principe vóór 1 november van het studiejaar worden ingediend. Je ontvangt dan voor het einde van het kalenderjaar bericht.
  3. Aanvragen voor steun voor nascholing door predikanten dienen vergezeld te gaan van een aanbevelingsbrief van de gemeente, en kunnen doorlopend worden ingediend.

  Gebied

  Landelijk

 • Boekenfonds aankomend predikanten (hele jaar)

  Naam fonds: Stichting Geertruida Berendina de Tombe-Rasker Fonds

  Postadres

  St. G.B. de Tombe-Rasker Fonds
  p/a PThU
  Postbus 7161
  1007 MC Amsterdam

  Secretaris

  mr. drs. D.J. de Boer (djdeboer@pthu.nl)

  Doelstelling

  De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan studenten, studerende aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) of een andere universiteit waar een theologische bachelor en/ of masteropleiding wordt aangeboden en die zich voorbereiden op het bekleden van predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Zij, die de namen Rasker, De Tombe, Des Tombes dragen genieten voorkeur van steunverlening.

  In alle gevallen wordt aan degenen die ingeschreven staan in het kerkelijk album van de Protestantse Kerk in Nederland, na het overleggen van de aanschafbonnen, de aanschaf vergoed van: de Biblia Hebraica (kleine uitgave), het Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland), G. van den Brink & C. van der Kooij, Christelijke dogmatiek, en A.J. Rasker De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 (laatste druk).

  Het fonds is tevens bereid bijdragen te verstrekken voor andere theologische literatuur.

  Studenten dienen hiertoe een aanvraag te doen waarbij een overzicht van de begeerde boeken is gevoegd. Een aanbeveling van een hoogleraar van de PThU dient te worden meegezonden. De maximale vergoeding per aanvraag bedraagt € 250. 

  Ten slotte kunnen aanvragen worden ingediend voor het maken van een studiereis naar het buitenland in het kader van de opleiding tot predikant. Een aanvraag voor het vergoeden van kosten in verband met een studiereis wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze ten minste bestaat uit:

  • een brief waarin de student het motief voor het ondernemen van de reis onder woorden brengt en de student duidelijk maakt welke doel hij of zij met de reis wenst te bereiken, en welk product uit de reis voortvloeit (een scriptie, tijdschriftartikel, reflectieverslag)
  • een aanbeveling van een hoogleraar van de PThU
  • een begroting van inkomsten en uitgaven
  • een cv
  • en een actuele opgave van behaalde studieresultaten.

  Bijdrage

  Wordt per aanvraag beoordeeld, met dien verstande dat de maximale vergoeding voor aanschaf theologische literatuur € 250 bedraagt.

  Aanvraagprocedure

  Verzoeken om steun moeten schriftelijk bij het bestuur op eerder genoemd postadres worden ingediend.

 • Boekenfonds voor (aankomend) studenten theologie (1 maart)

  Naam fonds: Stichting Fonds Mr. A. Steengracht de Souburg

  Postadres

  Lombokstraat 4, 2585 VP Den Haag

  E-mail: cqderanitz@hetnet.nl  

  Secretaris

  Mw. ir. C.Q. de Ranitz

  Doelstelling

  Bevordering van de studie in de theologie.

  Bijdrage

  Er zijn jaarlijks drie boekenbeurzen van ongeveer € 200,- beschikbaar.

  Aanvraagprocedure

  De aanvragen moeten worden ingediend vóór 1 maart.

  Gebied

  Landelijk

 • Boekenfonds voor beginnend studenten uit Enschede (1 mei)

  Naam fonds: Nanne Zwiepfonds

  Postadres

  Haaksbergerstraat 207, 7513 EM  Enschede
  Voortsweg 559, 7524 DA  Enschede

  Secretaris

  Ds. E.G.H. Laseur (Haaksbergerstraat)
  Ds. E.K. ten Breejen (Voortsweg)

  Doelstelling

  Het Nanne Zwiepfonds ter nagedachtenis aan ds. Nanne Zwiep verleent aan jonge mensen uit de burgerlijke gemeente Enschede, die predikant wensen te worden in de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland of de Evangelisch Lutherse Kerk, telkens voor 1 jaar financiële steun bij de studie aan de universiteit. In tweede instantie kan bij uitzondering ook steun worden verleend aan hen,die pastoraal werker in genoemde kerken wensen te worden en daartoe een opleiding volgen aan een erkende Hogeschool.

  Beperkingen

  Voorkeur wordt gegeven aan hen die aan het begin van hun studie staan.

  Bepalingen

  Voorrang hebben zij, die gedurende minstens twee jaar voor hun aanvraag bij het fonds in de burgerlijke gemeente Enschede staan ingeschreven. In tweede instantie aan hen, die in Enschede zijn geboren en aldaar minstens twee jaar hebben gewoond. In derde instantie kunnen ook anderen die een huisvestingsband met Enschede hebben of hebben gehad, voor een uitkering in aanmerking komen.

  Bijdrage

  Er worden jaarlijks vier boekenbeurzen tot ca. € 250 uitgegeven.

  Aanvraagprocedure

  Verzoeken om een toelage moeten jaarlijks omstreeks 1 mei bij de secretaris worden ingediend.

  Gebied

  Enschede

 • Boekenfonds studenten theologie (15 augustus)

  Naam fonds: Studiefonds der Confessionele Vereniging

  Postadres

  IJsseldijk 234, 2922 BL Krimpen aan den IJssel

  Secretaris

  Ds. C. Baggerman 

  Doelstelling

  Studenten theologie die lid zijn van de Protestanse Kerk in Nederland, instemmen met het doel van de Confessionele Vereniging en gerechtigd zijn tot het afleggen van examens aan een Faculteit der Godgeleerdheid komen in aanmerking voor een boekentoelage.

  Bijdrage

  Bijdragen tot € 600 per studiejaar.

  Aanvraagprocedure

  Verzoeken om een toelage moeten jaarlijks vóór 15 augustus bij de secretaris worden ingediend via cbaggerman @ caiway.nl.

  Gebied

  Landelijk

 • Boekenfonds masterstudenten, predikanten, promovendi (1 september)

  Naam fonds: Stichting Fonds legaat 'Ad Pias Causas'

  Postadres

  Prof. Dr F.L. Moll, Reelaan 29, 3735 KK te Bosch en Duin

  E-mail: fransmoll50@gmail.com

  Administrateur & bestuurder

  prof.dr. F.L. Moll

  Doelstelling

  Door de heer Pieter Boelen, Ridder, Baronet en Heer van Puttershoek is per 1 januari 1646 testamentair vastgelegd dat uit een daartoe vermaakt legaat moet worden ingesteld een Fonds, welk Fonds notarieel per 23 november 1992 is omgevormd tot de sichting: Fonds Legaat Ad Pias Causas.
  Het fonds heeft als doelstelling: het bevorderen dat universitair opgeleide predikanten blijvend beschikbaar zullen zijn om voor te gaan in reguliere gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland of van de Remonstrantse Broederschap.
  Tevens stimuleert de Stichting theologische studenten die de masteropleiding volgen d.m.v. het toekennen van boekentoelagen en het ondersteunen van studiereizen.

  Bijdragen

  • Studenten in de theologie, die een Master Gemeentepredikant volgen aan de Protestantse Theologische Universiteit dan wel aan het Remonstrants Seminarium, kunnen tot drie maal een boekentoelage à € 400,- aanvragen. Ook kan door hen steun worden gevraagd voor relevante studie in het buitenland.
  • Predikanten, werkzaam binnen de genoemde kerkgenootschappen, kunnen in aanmerking komen voor steun bij nascholing of buitenlandse studies. Ook kunnen zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de drukkosten van een dissertatie.
  • Tegemoetkoming in de kosten van een promotieonderzoek aan de PThU behoort eveneens tot de mogelijkheden.
  • Toelagen worden in principe niet met terugwerkende kracht toegekend.

  Aanvraagprocedure

  • Aanvragen voor toelagen dienen in alle gevallen elektronisch te worden gedaan.
  • Aanvragen voor boekentoelagen en relevante studie in het buitenland door studenten dienen vóór 1 september voorafgaande aan het studiejaar waarop ze betrekking hebben, te worden ingediend bij de administrateur en vergezeld te gaan van een aanbevelingsbrief van de opleidings- en/of onderwijscoördinator van de opleiding.
  • Aanvragen voor steun ten behoeve van nascholing en/of buitenlandse studie door predikanten dienen vergezeld te gaan van een aanbevelingsbrief van de gemeente, en kunnen doorlopend worden ingediend. Deze worden per geval behandeld.
  • Aanvragen ten behoeve van een promotieonderzoek dienen vergezeld te gaan van een aanbevelingsbrief van de promotor. Deze worden per geval behandeld.

  Gebied

  Landelijk

 • Financiële steun voor predikanten en kerkelijk werkers (hele jaar)

  Naam: Stichting Aanpakken

  De Stichting Aanpakken geeft financiële steun aan dienstdoende predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk in Nederland. 

  De steun heeft betrekking op voortgaande vorming en toerusting, alsmede op bijzondere persoonlijke lasten.

  Meer informatie via de website van de stichting: www.stichtingaanpakken.nl

 • Financiële steun (uitwissel)studenten, nascholers, late roeping (hele jaar)

  Naam fonds: Vicariefonds van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht

  Postadres

  Vicariefonds, t.a.v. het secretariaat
  Springweg 25, 3511 VJ Utrecht

  Doelstelling

  Het verlenen van financiële steun aan theologiestudenten die deelnemen in/aan een internationaal uitwisselingsprogramma.
  Studenten die geen studiefinanciering ontvangen (late roepingen) komen eveneens in aanmerking voor een bijdrage.
  Gelijksoortige steun kan verleend worden aan predikanten en pastoraal werkers die een nascholing volgen (Klinisch Pastorale Vorming enzovoort).
  Tot slot kan een bijdrage verleend worden in de kosten rond de publicatie van een dissertatie op theologisch gebied.

  Beperkingen

  In de regel worden toelages eenmalig verstrekt.

  Bijdrage

  De maximale bijdrage voor een publicatie is € 1.000. De maximale bijdrage voor een opleiding is € 1.500.

  Aanvraagprocedure

  De aanvraagprocedure vindt volledig online plaats, via Vicariefonds - RDO Balije van Utrecht.

  Gebied

  Landelijk

Bestuursbeurzen

Als studentlid van de Universiteitsraad en de Opleidingscommissies kun je een financiële vergoeding krijgen: een bestuursbeurs. De hoogte van de vergoeding hangt af van de gemiddelde tijdsinvestering per week en wordt vastgesteld door het cvb.

Subsidie studentenorganisaties

Het cvb ondersteunt en stimuleert activiteiten van studenten (organisaties, disputen) door het geven van een activiteitensubsidies. Studentenorganisaties kunnen hiervoor subsidieaanvragen (vergezeld van een begroting) indienen bij het College van Bestuur.

Studeren in het buitenland

Voor studenten die in het buitenland willen studeren zijn er verschillende fondsen beschikbaar. Naast de Erasmusbeurs die studenten éénmalig kunnen aanvragen, stelt de PThU in sommige gevallen ook zelf een bedrag beschikbaar ter vergoeding van de gemaakte onkosten.

Voor studenten met een al afgeronde hbo-bachelor of een wo-master die (verder) willen studeren in het buitenland kan een Cultuurfondsbeurs van het Prins Bernhard Cultuurfonds helpen om die stap te zetten. De Cultuurfondsbeurzen zijn er voor vervolgopleidingen, promotie of vervolgonderzoek in het buitenland.

Levenlanglerenkrediet

Iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering kan geld lenen om collegegeld te betalen. Je kunt het collegegeld lenen bij DUO als je voldoet aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot inschrijving, leeftijd en nationaliteit. Het krediet is te krijgen voor de duur van de opleiding, voor een deeltijdopleiding is één jaar extra krediet mogelijk. Kijk op de website van DUO voor meer informatie.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.