Home/Onderwijs/Praktische informatie/Financiën/Fondsen, subsidies, vergoedingen

Fondsen, subsidies en vergoedingen

Profileringsfonds

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij je niet tijdig de studie kunt afronden of waarin je om andere redenen financiële ondersteuning nodig hebt. Je kunt in aanmerking komen voor een uitkering uit het profileringsfonds als er sprake is van ziekte, functiestoornis, zwangerschap of bijzondere familieomstandigheden of als je studievertraging oploopt door bestuurswerkzaamheden, lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan of als je het honourstraject volgt.

Download de regeling. Als je aanspraak wilt maken op een uitkering uit het fonds, moet je, zodra een van de genoemde omstandigheden zich voordoet, direct contact opnemen met de studieadviseur.

Fonds voor late roepingen

Stichting Ruimzicht biedt met het fonds Aktie Late Roepingen financiële ondersteuning voor mensen die gemeentepredikant willen worden en aan de PThU daarvoor (gaan) studeren.

Particuliere fondsen

Naast het Profileringsfonds kun je als student in veel gevallen ook een beroep doen op particuliere fondsen. In de meeste gevallen gaat het om eenmalige toelagen met een beperkte omvang.

Fondsen Baartmans en Patijn

Het Lieve Vrouwe ter Nood Leen

Stichting Middelburgsch Studentenfonds

Nanne Zwiepfonds

Stichting Aanpakken

Stichting Fonds Elizabeth van der Mieden

Stichting Fonds legaat 'Ad Pias Causas'

Stichting Fonds Mr. A. Steengracht de Souburg

Stichting Geertruida Berendina de Tombe-Rasker Fonds

Stichting Han Gerlach Studiefonds

Stichting Juynboll

Stichting 'Schutte, d'Orville, Bernard Vrouwe Backerfonds'

Stichting Studiefonds Anthony Hallet

Studiefonds der Confessionele Vereniging

Vicariefonds van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht

Bestuursbeurzen

Als studentlid van de Universiteitsraad en de Opleidingscommissies kun je een financiële vergoeding krijgen: een bestuursbeurs. De hoogte van de vergoeding hangt af van de gemiddelde tijdsinvestering per week en wordt vastgesteld door het cvb.

Subsidie studentenorganisaties

Het cvb ondersteunt en stimuleert activiteiten van studenten (organisaties, disputen) door het geven van een activiteitensubsidies. Studentenorganisaties kunnen hiervoor subsidieaanvragen (vergezeld van een begroting) indienen bij het College van Bestuur.

Onkostenvergoeding stage

Voor studenten in hun stage is er een gedeeltelijke onkostenvergoeding. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de stage-coördinator.

Studeren in het buitenland

Voor studenten die in het buitenland willen studeren zijn er verschillende fondsen beschikbaar. Naast de Erasmusbeurs die studenten éénmalig kunnen aanvragen, stelt de PThU in sommige gevallen ook zelf een bedrag beschikbaar ter vergoeding van de gemaakte onkosten.