Het ‘Noordelijk Netwerk voor Zingeving, Ethiek & Zorg’ biedt een platform voor kennisdeling op het gebied van zingeving, spiritualiteit en ethiek in de zorg binnen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Het netwerk is bestemd voor professionals in de zorg, opleiders en onderzoekers. Het netwerk is geen apart instituut, noch een faciliterende instantie, maar een verzameling van wisselende coalities die door de deelnemers en deelnemende instituties zelf worden gevormd. Vanuit de samenwerking tussen de opleidingen geestelijke verzorging van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen en de Protestantse Theologische Universiteit, Groningen wordt een adressenbestand bijgehouden en zorg gedragen voor de twee jaarlijkse studiedagen.

Door uitwisseling over opleiding, onderzoek en praktijk draagt het netwerk bij aan:

  • signalering van knelpunten en belangrijke onderzoeksvragen
  • kennisdeling rondom onderzoek, ‘best practices’ en innovatieve projecten
  • synergie op gemeenschappelijke aandachtsgebieden
  • interdisciplinaire en institutionele samenwerking

Activiteiten die worden georganiseerd zijn:

  • studiedagen
  • gastlezingen

Als specialistische activiteiten zijn voorzien:

  • onderlinge ondersteuning van promovendi met betrekking tot relevant onderzoek
  • een case studies project