Studiereis naar Israël, thema Messianisme

Kern van de studiereis is het meenemen van predikanten en theologen in de verkenning van de joods-christelijke relaties, Israëltheologie en actualiteit rond de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. De reis omvat een verdiepende kennismaking met land en volk, theologische reflectie, ontmoetingen en gesprekken met orthodoxe, conservatieve en liberale joden, Messiasbelijdende joden, Palestijnse christenen, de politieke situatie en verzoeningsinitiatieven. Sleutelwoorden zijn hierbij academische doordenking en vertaling naar de praktijk. In 2023 zal dit zich concentreren rond het thema Messianisme. 

Messiasverwachting; het is een onderwerp dat Jodendom en christendom zowel bindt als scheidt. Tijdens deze studiereis laten we ons door de joodse en christelijke traditie voeden als het gaat om het onderwerp messiasverwachting. We gaan aan de slag met vragen als: Wat is eigen aan de Joodse messiasverwachting? In hoeverre voldoet Jezus aan de messiasverwachting in zijn tijd? Wat is kenmerkend voor de messiasverwachting van Druzen en Samaritanen? En waarom zijn veel religieuze Joden terughoudend als het gaat om de messiasverwachting? 

Het is niet realistisch te denken dat we tijdens deze studiereis de geschilpunten met betrekking tot de messiasverwachting de wereld uit helpen. Het is echter van grote waarde dat Joden en christenen tenminste gezamenlijk de bereidheid tonen om zich ontvankelijk onder te dompelen in het denken van de ander met betrekking tot de messias.

Tijdens de reis zal het thema Messianisme gaan leven in gesprekken en plekken. Verbindingen tussen vroeger en nu en tussen verschillende religieuze tradities worden ervaarbaar. Zo komen we in Haifa en in het Carmelietenklooster in Jokneam op het spoor van de positie van Elia in de messiasverwachtingen in verschillende tradities, ontdekken we Samaritaans Messianisme in Gerizim en volgen we de sporen van Jezus, de christelijke Messias in bezoeken aan Nazareth, het gebied rond het Meer van Tiberias en in Jeruzalem. In Jeruzalem vieren we ook de Sjabbat mee en leren we over joods messianisme in een wandeling van Olijfberg naar Tempelplein o.l.v. Doron Bar (Schechter Instituut) en een bezoek aan het Schechter Instituut. Via een bezoek aan de Dode Zee regio en Qumran stuiten we op Qumran messianisme en in het Herodion horen we over de tweede eeuwse messias Bar Kochba.

De reis is verplaatst naar 11-21 november 2024. In januari 2024 wordt het programma afgesloten met een nader te plannen terugkomdag.