Gedragscode internationale student

De Gedragscode Internationale Student in het Nederlands Hoger Onderwijs (Gedragscode) is met ingang van 1 mei 2006 in werking getreden. Per 1 september 2017 is een herziene versie van kracht geworden, ter vervanging van eerdere versies. De Gedragscode is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse overheid en de hoger onderwijsinstellingen en bevat afspraken die instellingen voor hoger onderwijs hebben gemaakt over de omgang met internationale studenten. U kunt hierbij denken aan afspraken over de voorlichting aan deze groep studenten of de (taal)eisen waaraan zij moeten voldoen alvorens ingeschreven te kunnen worden bij een instelling.

De overheid stelt ondertekening van de Gedragscode door de onderwijsinstelling als voorwaarde voor het verlenen van verblijfsvergunningen aan buitenlandse studenten van buiten de EU.

Bij de Gedragscode hoort ook een Reglement. Hierin is onder andere opgenomen wat de bevoegdheden zijn van de Landelijke Commissie. Ook wordt de klachtenprocedure beschreven in het Reglement. De Gedragscode en het Reglement zijn hier te bekijken:

Filmpjes over de Gedragscode

In dit filmpje (Engelstalig) wordt uitgelegd wat de Gedragscode in het algemeen inhoudt.

Code of Conduct International Student: General information 3:24

In dit filmpje wordt toegelicht wie, wanneer en hoe een verzoekschrift kan worden ingediend bij de Landelijke Commissie.

Code of Conduct International Student: Complaint procedure 4:11