Cluster: Van U is de aarde

Van U is de aarde biedt twee cursussen voor predikanten en hbo-theologen die theologisch willen reflecteren op de aarde, de grond, en het klimaat in de 21e eeuw, en het gesprek daarover in de gemeente geïnformeerd willen voeren. 

De natuur en de kosmos hebben in vrijwel alle perioden van de menselijke geschiedenis in religies een rol van betekenis gespeeld. In het christelijk geloof is dat niet anders: al eeuwenlang wordt gesproken over de aarde als Gods schepping en de natuur als en middel/plaats waar God zich openbaart. Het visioen van een nieuwe aarde waar mensen en dieren in harmonie leven is een krachtig Bijbels visioen. In theologische begrippen zoals rentmeesterschap en incarnatie hebben theologen proberen te vangen dat eerbied voor de schepping een basishouding is voor de manier waarop mensen de aarde bewonen en bewerken. Dat ging zelfs zo ver dat in de 18e eeuw predikanten in opleiding tegelijkertijd ook agrarisch onderwijs kregen.

In onze tijd dient de aarde zichzelf aan als een realiteit om rekening mee te houden. Nu wereldwijd met zorg gesproken wordt over klimaatproblemen en ecologische crisis, rijst de vraag of er niet een nieuwe theologische doordenking nodig is om ons adequaat te kunnen verhouden tot de aarde. Die vraag – die in de kern draait om de grote vraag ‘wat deze crises (wel en niet) van ons vragen’ – krijgt in kerkelijke gemeenschappen verschillende antwoorden. Er zijn gemeenteleden die zich de ecologische crisis zwaar aantrekken en daar consequenties aan verbinden voor hun consumptie- of eetgedrag; soms in stilte, soms leggen ze het liefst hun keuzes ook aan anderen op. Er zijn er die zich alleen maar machteloos voelen en geen echte oplossingen van mensen meer verwachten. Er zijn er die grote vragen stellen bij de juistheid van alarmerende cijfers en/of erop vertrouwen dat God met de aarde wel een weg zal vinden. En er zijn gemeenteleden die zich aangeklaagd voelen als vervuilers, terwijl ze evenzeer oprecht en gelovige christenen proberen te zijn. Niet zelden zijn het boeren en burgers, stads- en plattelandsbewoners die hierin tegenover elkaar komen te staan, gelovig of niet.

Het gesprek hierover in de gemeente blijkt vaak lastig te zijn. Tegelijkertijd: je hoort bij elkaar, en juist vanwege de gedeelde ‘bedding’ biedt onbegrip ook kansen: een lokale gemeenschap is bij uitstek de plaats waar het gesprek over de grond waarop wij leven en werken gevoerd kan worden. Het zal nodig zijn om in de kerk elkaars taal te leren verstaan. Op de ene plaats zijn ‘groen’ en ‘duurzaam’ theologisch relevante begrippen, op de andere bieden noties als ‘de zonde’ en ‘het heil in Jezus Christus’ meer raakvlakken met het daar geleefde geloof. Alleen taal die lokaal gehoor vindt, vindt nieuwe toegangen tot een theologie die dichter op de aarde gebonden is. Maar hoe oefen je deze taal?

Als het lukt om met elkaar over de vraagstukken rond aarde en klimaat in gesprek te komen vanuit overtuigingen over de waarde van Gods schepping, zal het misschien ook lukken om een theologie te ontwikkelen die wortelt in geloof en tegelijkertijd ‘met de poten in de klei staat’. Van U is de aarde biedt twee cursussen voor predikanten en hbo-theologen die theologisch willen reflecteren op de aarde, de grond, en het klimaat in de 21e eeuw, en het gesprek daarover in de gemeente geïnformeerd willen voeren. Dat wordt concreet toegespitst, door in te zoomen op de lokale grond en de theologische uitdagingen waar die ons voor stelt (denk aan: een gemeente is eigenaar van de begraafplaats naast de kerk; een diaconie heeft landbouwgrond in bezit en verpacht die, maar ook: hoe te bidden of te preken als de maatschappelijke polarisatie rond klimaat in een lokale gemeenschap sterk gevoeld wordt?). De vragen die deelnemers vanuit hun eigen context inbrengen, maken het beoogde theologische gesprek concreet. De beide cursussen hebben verschillende doelstellingen. Ze zijn te combineren, maar ook los van elkaar te volgen.

Doelgroep

Predikanten en hbo-theologen die theologisch willen reflecteren op de aarde, de grond, en het klimaat in de 21e eeuw en het gesprek daarover in de gemeente geïnformeerd willen voeren.

Cursussen binnen dit cluster

Dit cluster omvat 2 cursussen die samen of los van elkaar gevolgd kunnen worden:

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.