Home/Onderwijs/Masters van de PThU/Toelatingseisen 3 jarige MA

Toelatingseisen en verzoek om toelating

Je bent toelaatbaar tot de driejarige master Predikantschap en Gemeentepredikant als je voldoet aan een aantal specifieke toelatingseisen. Zo moet je vooropleiding erkend zijn door het ministerie van OCW en dus onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) te vallen.

Talen 

Verder is actieve beheersing van het Engels en een passieve beheersing van het Duits vereist, met het oog op het deels Engelstalige onderwijs (in de master Predikantschap) en verplichte literatuur in deze talen.

Bijzondere toelatingseisen

EER- bachelordiploma of hbo-bachelordiploma Theologie

Voor studenten die beschikken over een erkend bachelordiploma op universitair niveau (WO) of een hbo- bachelordiploma Theologie, gelden de volgende bijzondere toelatingseisen:

  1. Het bezit van kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een graad bachelor WO met betrekking tot de volgende onderdelen:

a. Hebreeuws   
b. Grieks  
c. Godsdienstwetenschappen (voorkeur islam)  
d. Bijbelwetenschappen
e. Reformatiegeschiedenis  
f.  Systematische theologie
g. Praktische theologie   

15 ECTS  
18 ECTS (waarvan 6 ECTS NT Grieks)
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

2. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal.  

Studenten die toegelaten wensen te worden op grond van een diploma behaald in het buitenland (uitgezonderd Vlaanderen), dienen aan te tonen dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen om het onderwijs te kunnen volgen.  

Toelating op basis van een universitaire bachelor Theologie

Als je een universitaire bachelor Theologie hebt gevolgd, kunnen de onder 1 vermelde onderdelen geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. Geheel vrijgesteld zijn studenten met een van de volgende diploma’s:

  • Bachelor Theologie Klassiek van de PThU
  • Bachelor Theologie (joint degree) van de PThU en de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Bachelor Theologie, inclusief PThU traject, van de Rijksuniversiteit Groningen
  • Bachelor Bijbel en Theologie van de Evangelische Theologische Faculteit Leuven

Beschik je over een andere universitaire bachelor Theologie, dan weegt de Toelatingscommissie af in hoeverre deze onderdelen al in je vooropleiding zijn verdisconteerd. Hetzelfde geldt voor een deel van de studiepunten Grieks als je in dit vak VWO-examen hebt gedaan.

Premaster/schakelprogramma

Voldoe je niet aan de hierboven genoemde kwalitatieve toelatingseisen? Dan heb je de mogelijkheid deze cursussen als premaster te volgen. Voor meer informatie: zie verder onder Premaster.

Pas beginnen als je alle vakken hebt afgerond

Starten met onze masteropleidingen kan, in verband met de zogenoemde ‘harde knip’, alleen als je je bacheloropleiding of premaster volledig hebt afgerond. Dat betekent dat je alle onderdelen van je bacheloropleiding of premaster gehaald moet hebben.

Verzoek om toelating tot de master

Om toegelaten te worden tot de master dien je vóór 1 mei 2019 een verzoek tot toelating in bij de Toelatingscommissie van de PThU samen met kopieën van relevante diploma (‘s) en cijferlijst (en). 

N.B. Heb je bij de PThU cursussen gevolgd in de premaster, dan hoef je gewaarmerkte diploma’s die al in ons bezit zijn niet opnieuw in te dienen. Ook de cijferlijsten van je behaalde premasterresultaten zijn al in ons bezit.

Aanmelden via Studielink

Na indiening van je verzoek tot toelating krijg je binnen zes weken een brief met daarin het besluit. Vervolgens zal je je ook moeten aanmelden in Studielink. Het kan handig zijn om dat alvast in orde te maken, zeker als je verwacht dat je aan de toelatingseisen voldoet of tijdig gaat voldoen. Je hoeft de toelatingsbeschikking daarvoor niet af te wachten.

Wil je meer weten over de masters van de PThU? Meld je dan aan voor een van onze mastervoorlichtingsdagen.