Home/Postacademisch onderwijs/PAO Cursusaanbod 2019-2020/Diaconale training - D192024
Cursuscode:
D192024
ECTS:
2
Docenten:
Dr. Trinus Hoekstra (Kerk in Actie) en Dr. Erica Meijers (PThU)
Kosten:
€ 629,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Practices
Wanneer
5 & 6 februari, 3 juni 2020
Deadline inschrijving:
13 dec 2019
Aanmelden

Diaconale training - Leren geloven in diaconaal handelen

Beschrijving

In deze training staan de rol, taak en verantwoordelijkheid van de predikant en kerkelijk werker centraal als het gaat om leren aan diaconaal handelen. Waarom is dit belangrijk? Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij het diaconaat, maar zij krijgen weinig tot geen inhoudelijke begeleiding. Juist hier ligt echter een belangrijk verantwoordelijkheid voor de professionele theoloog. Bij ‘inhoudelijke begeleiding’ gaat het erom te leren hoe het handelen en het geloven met elkaar in verband staan. Het geloof kan het handelen motiveren, maar omgekeerd kan het handelen het geloof ook voeden. Diaconaal handelen is namelijk meer dan ‘zorgen voor anderen.’ Kijkend vanuit het evangelie moeten we zeggen, dat het ons doet deelnemen aan een geloofsgeheimenis. Bij Jezus leren we hoe God zich betrekt op de minsten van de mensen. Door in deze beweging te participeren leren we wat ‘geloven’ is. Diaconaal handelen levert zelf kennis op (over God, de samenleving en onszelf) en wij veranderen er innerlijk door. In die zin is er sprake van mystagogie. Het geloofskarakter van wat de diakenen en diaconale vrijwilligers doen blijft echter meestal impliciet. Het is bemoedigend en werkt bevruchtend om dit met elkaar te expliciteren. Diaconaat kan dan ook beter doorwerken in velden als gemeenteopbouw, pastoraat, vorming en toerusting, liturgie en prediking.

De bedoeling van de training is dat predikanten in hun eigen gemeente hiermee aan de slag gaan. Het vertrekpunt zijn de activiteiten van diakenen en diaconale vrijwilligers. Het is belangrijk om deze goed te kennen om de vraag te kunnen stellen waar het hen om gaat en of en hoe zij dat in verband brengen met hun geloof. Tijdens de training onderzoekt u de manieren van geloven die in het diaconale handelen van de vrijwilligers zelf te vinden zijn.

De training start met een tweedaagse bijeenkomst waarin de eigen betrokkenheid bij diaconaat en de theologische visie die daarbij hoort worden besproken. Met het oog daarop heeft de deelnemer voorwerk verricht en de reader gelezen. Vervolgens gaat de deelnemer in de volgende drie maanden in de eigen gemeentepraktijk aan de slag met de vruchten van deze tweedaagse. De afsluitende dag staat in het teken van eindpresentaties van de deelnemers.

Doelstelling

  • Predikanten en kerkelijk werkers ontwikkelen een eigen – theologisch gefundeerde – visie op hun betrokkenheid op diaconaat.
  • Zij verwerven kennis en vaardigheden met betrekking tot hun rol als theologisch begeleider in relatie tot diakenen en diaconale vrijwilligers.
  • Zij ontwikkelen op basis daarvan een visie op de verbinding van verschillende werkvelden  (gemeenteopbouw, vorming en toerusting, pastoraat, liturgie en verkondiging) met diaconaat.

Competenties

Theologische, diaconale en agogische competentie

Toetsing

De cursisten schrijven  een paper (circa 3.000 woorden) waarin zowel  hun visie op diaconaat en op hun rol als predikant en kerkelijk werker ten opzichte van het diaconaat aan de orde komt als ook de manier waarop ze deze rol in hun eigen werksituatie in praktijk (gaan) brengen. De paper wordt gepresenteerd aan de overige cursisten en met hen besproken. 

Zie verder: Toetsing in een cluster.

Doelgroep

Predikanten en kerkelijk werkers die zich willen bezinnen op hun relatie tot en hun betekenis voor het diaconaat van hun gemeente en vaardigheden willen verwerven op dit terrein.

Aantal studiepunten 

 2 ECTS

Locatie

5 & 6 februari 2020 & 3 juni 2020 op Nieuw Hydepark, Doorn

Literatuur

Een reader waarin relevante literatuur is verzameld.