Lenen en lidmaatschap

We houden de volgende regels aan voor uitlenen van bibliotheekmateriaal en het gebruik van de bibliotheekvoorzieningen.

1. Lidmaatschap

 • Aan iedereen die aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) verbonden is of daar als student staat ingeschreven, wordt kosteloos een bibliotheekpas verstrekt. Voor enkele studenten is de studentenpas tevens bibliotheekpas.
 • Medewerkers en studenten van andere universiteiten en hogescholen en overige personen kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs eveneens kosteloos een bibliotheekpas verkrijgen.
 • De bibliotheekpas is op beide vestigingen van de PThU verkrijgbaar bij het bibliotheekpersoneel.

2. Bibliotheekpas

 • De lener is verantwoordelijk voor een correct gebruik van de bibliotheekpas.
 • Het is niet toegestaan de bibliotheekpas aan anderen in gebruik te geven.
 • De lener wordt verzocht adreswijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven aan de bibliotheek.
 • Bij verlies of diefstal dient de lener de bibliotheek onmiddellijk hiervan in kennis te stellen.

3. Geldigheidsduur bibliotheekpas

De bibliotheekpas is te gebruiken op beide vestigingen van de PThU en is geldig:

 • voor medewerkers en (buiten)promovendi van de PThU: 10 jaar
 • voor studenten aan de PThU: 8 jaar
 • voor alumni van de PThU: 5 jaar 
 • voor medewerkers/studenten van andere universiteiten/hogescholen: 5 jaar
 • voor overige personen: 1 jaar

In alle gevallen is het mogelijk de geldigheid van de bibliotheekpas te verlengen. Oud-medewerkers en alumni van de PThU kunnen lid blijven van de bibliotheek en indien nodig kosteloos een nieuwe bibliotheekpas verkrijgen.

4. Lenen

 • Lenen van publicaties kan direct bij de bibliotheekmedewerkers of door het indienen van een aanvraag via de bibliotheekcatalogus WorldCat Discovery
 • Daarvoor dient u de achtcijferige code van de bibliotheekpas (vb. 19012345) in te geven bij 'gebruikersnaam' en uw zelfgekozen wachtwoord bij 'wachtwoord'. Zie voor verdere uitleg over het gebruik van de catalogus de Handleiding bibliotheekcatalogus WMS Discovery.
 • Is de publicatie uitgeleend, dan kan de aanvrager deze reserveren. Hij/zij ontvangt bericht wanneer het gevraagde beschikbaar is. Aangevraagde boeken dienen binnen tien werkdagen bij de uitleenbalie van uw keuze afgehaald te worden. De lener kan tijdens het indienen van een leenaanvraag aangeven op welke locatie (Amsterdam/Groningen) hij/zij de boeken wenst af te halen.
 • Op verzoek kunnen boeken voor een langere periode blijven liggen, indien ze niet door een andere lener zijn gereserveerd.

5. Uitleentermijn

 • De uitleentermijn is vier weken. In speciale gevallen kan een afspraak voor een langere termijn worden gemaakt. Is een boek na een maand niet door een ander gereserveerd, dan kan de uitleentermijn worden verlengd. 
 • Verlengen kan via de startpagina van de catalogus. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord en ga naar 'Mijn Account'. Op het scherm verschijnt de lijst met geleende boeken (checkouts). Klik op de knop Verlengen.
 • De uitleentermijn kan maximaal 24 keer met 4 weken worden verlengd. Daarna moet het boek worden ingeleverd. Tussentijds opgevraagde boeken dienen liefst zo spoedig mogelijk te worden teruggebracht, maar kunnen uiterlijk tot de afgesproken uitleentermijn worden gehouden.

6. Niet-uitleenbare publicaties

 • Niet uitgeleend worden: werken van de studiezalen voorzien van sticker Ter inzage niet uitleenbaar / Not for loan, oude drukken, boeken van vóór 1900, publicaties van broos materiaal of in slechte staat verkerend, tijdschriften, speciale collecties (zoals scripties) en overige werken, waarvan in de bibliotheekcatalogus is aangegeven, dat ze alleen ter inzage zijn.
 • In bepaalde gevallen kan ontheffing worden verleend.
 • Niet-uitleenbare publicaties kunnen op de studiezalen worden geraadpleegd.

7. Kopiëren

Het is mogelijk zelf kopieën of scans uit boeken en tijdschriften te maken door gebruik te maken van de multifunctionals voor printen, kopiëren en scannen. Meer informatie over het gebruik van de multifunctionals  is te vinden op VUnet (login met VUnetID). 

Op aanvraag kan de bibliotheek kopieën of scans van delen van boeken en tijdschriften uit de eigen bibliotheekcollectie leveren. Aanvragen kunnen uitsluitend per e-mail worden ingediend.

 • kopie/scan van artikel of uit boek € 6,50 per aanvraag
 • Derden: vraag uw eigen bibliotheek.

8. Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

 • Is een publicatie niet in de bibliotheek aanwezig, dan kan deze bij andere bibliotheken in binnen- en buitenland worden aangevraagd. De lener dient de aanvraag van de gewenste titel bij voorkeur per e-mail in. Hij/zij ontvangt per e-mail bericht, wanneer het gevraagde binnen is gekomen.
 • Docenten en medewerkers van de PThU kunnen kosteloos van deze service gebruik maken.
  Studenten betalen € 13,- per boek en de kopieerkosten van tijdschriftartikelen zijn € 6,50.

9. Aansprakelijkheid

De lener is verantwoordelijk voor de door hem/haar geleende boeken, tot de boeken teruggebracht zijn in de inleverkratten bij de uitleenbalies. Onderhands doorlenen aan anderen is niet toegestaan.

Enkele dagen voor afloop van de vervaldatum ontvangt de lener een bericht per e-mail dat de uitleentermijn bijna verstreken is. Dit bericht vermeldt het verzoek de publicatie in te leveren of de leentermijn te verlengen.
Voor boeken, die te laat worden ingeleverd, geldt een boeteregeling. De lener ontvangt driemaal een aanmaning, waarbij de rappelkosten als volgt oplopen:

 • Eerste aanmaning € 0,50
 • Tweede aanmaning € 1,50
 • Derde aanmaning € 3,00

Indien niet aan de verplichting tot tijdige inlevering of vergoeding wordt voldaan, kan de betrokkene uitgesloten worden van leenverkeer. De kosten van vervanging van zoekgeraakte boeken zullen zo mogelijk worden verhaald op de lener.

Ook is het verboden in boeken te schrijven, daarin enig teken of vouw te maken of boeken te beschadigen door het verwijderen van (delen van) pagina’s. Tot schadevergoeding is een ieder verplicht, die schade toebrengt aan de bibliotheek, boeken en tijdschriften, computers en andere voorwerpen.

Bij diefstal van eigendommen van de PThU doen wij aangifte bij de politie.

De bibliotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan eigendommen van gebruikers van de studiezalen.

10. Privacy

De lenergegevens van medewerkers, studenten en overige bibliotheekgebruikers worden uitsluitend gebruikt voor het voeren van een adequate leenadministratie. Iedere lener kan op verzoek al zijn of haar persoonlijke gegevens uit het lenersbestand van de bibliotheek laten verwijderen bij beëindiging van het lidmaatschap. Dit onder voorwaarde dat alle geleende publicaties zijn ingeleverd en eventueel openstaande vorderingen zijn voldaan.

11. Studiezalen

 • De studiezalen zijn voor iedereen vrij toegankelijk.
 • De studentwerkplekken zijn uitsluitend bestemd voor studenten van de PThU en studenten van de Faculteit Godgeleerdheid van de VU en van de Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij van de RUG.
  Bij grote drukte hebben studenten, die verbonden zijn aan de PThU, voorrang.
 • De computers in de studiezaal zijn uitsluitend te gebruiken door in te loggen met een VUnet-ID.
 • Het is verboden boeken en tijdschriften van de studiezalen mee te nemen zonder toestemming van het bibliotheekpersoneel.
 • Het is niet toegestaan boeken van de studiezalen, die niet uitleenbaar zijn of niet door de gebruiker zijn geleend, voor eigen gebruik op te bergen in kluisjes.
 • Het is niet toegestaan in de studiezalen een tafel of studieplaats voor zichzelf te reserveren door daarop blijvend boeken te laten liggen. Aan het einde van de dag worden alle plaatsen leeggeruimd. Alleen bij hoge uitzondering met speciale toestemming van het bibliotheekpersoneel kan hiervan worden afgeweken.

12. Uitzonderingen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het aanwezige bibliotheekpersoneel.