Minoren van de PThU

Volg je een masteropleiding bij de PThU? Dan kun je in je vrije ruimte kiezen voor een van onze minoren. Ben je masterstudent bij een andere universiteit, dan kun je als 'bijvakker' cursussen volgen bij de PThU. Ook alumni, predikanten en andere geïnteresseerden kunnen één of meer cursussen uit het reguliere masteronderwijs van de PThU volgen als 'contractant'. 

 • Minor: Judaism

  Voor deze minor is beheersing van Hebreeuws of klassiek Grieks, of beide, een vereiste. Je kunt de hele minor volgen of één cursus kiezen. Deze cursussen zijn Engelstalig.

  Cursus 1: Jerusalem in the first century

  Docenten: Lieve Teugels, Doron Bar, gastdocenten 

  Omvang: 7,5 ECTS

  Deze cursus is gebaseerd op twaalf thematisch gerangschikte video's over Jeruzalem en haar rol in het Judasim en de vroege Jezusbeweging in de historisch-geografische context van de eerste eeuw. Deze gefilmde cursussen worden gegeven door experts op het vakgebied, zoals historisch geograaf Doron Bar (Schechter Institute, Jeruzalem), Eric Ottenheijm (Universiteit Utrecht) en Lieve Teugels (PThU).

  De video's zijn het uitgangspunt voor interactieve lezingen en individuele of groepsonderzoeksadviteiten (de analyse van primaire en secundaire bronnen), en uiteindelijk het schrijven van een onderzoekspaper. 

  De voornaamste bronnen over Jeruzalem zijn teksten uit de eerste eeuw, of die reflecteren op die periode, zoals Jewish War van Flavius Josephus; teksten gevonden in de Dode Zeerollen, hellinistische joodse geschriften zoals Philo van Alexandrië; het Nieuwe Testament; Romeinse teksten, en rabbijnse geschriften die (direct of indirect) kunnen worden gebruikt als bronnen voor de geschiedenis van de eerste eeuw, inclusief de Tempel, het priesterschap, Joodse groperingen en facties (Saduceën, Farizeeën, 'sektaristen'), geografie, en de politieke relatie met Rome. Andere mogelijke bronnen zijn archeologische vondsten.

  Daarnaast lezen de studenten secundaire bronnen over de geschiedenis en historische geografie van Jeruzalem in de eerste eeuw van de huidige jaartelling, met een speciale focus op de interactie tussen de Romeinse overheersing, hellinistische cultuur, en verschillende joodse groepen, inclusief het ontluikende christendom.

  De cursus wordt afgesloten met een research paper over een tekst of andere bron die relevant is voor het onderwerp van de cursus. Voor dit onderzoek is beheersing van Grieks of Hebreeuws vereist, afhankelijk van de originele taal van de bron.

  Cursus 2: Amsterdam, Jerusalem of the West

  Docenten: Gert van Klinken, gastdocenten

  Omvang: 7,5 ECTS

  Uitgangspunt is een lezing van Russel Shorto, Amsterdam. A history of the world’s most Liberal city (416 pagina's). Het werk biedt een nuttige algemene introductie over de geschiedenis van de Nederlandse hoofdstad, met een liberaal interpretatief framework dat vanzelfsprekend discutabel is, vooral als het gaat over de gecompliceerde relatie tussen joden en christenen.

  Het introductiedeel van de cursus is gewijd aan een overview van joodse geschiedenis in Amsterdam, binnen de context beschreven door Shorto, en belicht de interacties tussen het Jodendom en het calvinisme.

  Na deze introductie kunnen studenten een keuze maken tussen twee alternatieve benaderingen om het onderwerp van de cursus te behandelen, die beiden door de onderwijzer worden geïntroduceerd. 

  1. Analyse van de filosofische en religieuze context van de zeventiende eeuw, door een nadere lezing van Hugo Grotius' Remonstrantie van 1615, die gaat over de voorwaarden waaronder Joden toegelaten zouden moeten worden tot de Nederlandse Republiek. De meest recente editie van deze baanbrekende tekst is: David Kromhout en Adri Offenberg, Hugo Grotius’s Remonstrantie of 1615. Facsimile, Transliteration, Modern Translations and Analysis. Brill: Leiden 2019. Een bezoek aan de Ets Haim Bibliotheek naast de zeventiende-eeuwse Esnoga in Amsterdam stelt studenten in staat om de originele tekst van de Remonstratie te zien. Excursies balichten de context van zowel Grotius als Spinoza in de stad Amsterdam in de vroege zeventiende eeuw. Een nadere lezing van de meest recente editie van de Remonstratie stelt studenten in staat om de redenering te reconstrueren achter de formele toegang van joden tot Nederland, en ook om hun geïnformeerde mening te geven op het beeld dat Shorto schetst van Amsterdam als een 'liberale' stad. Resultaten worden gepresenteerd in individuele papers. Literatuur is in het Engels.
  2. Archiefresearch van basis ongepubliceerde brondocumenten over Jewish Mission. Tussen 1896 en circa 1960 lanceerden de Gereformeerde Kerken in Nederland een massale campagne gericht op de bekering en doop van de Amsterdamse joden. Verslagen van RCN missionarissen zijn vrij gedetailleerd (met referenties over individuelen bij naam, data en locaties) hoewel ze vrijwel niet bekend zijn in de huidige algemene historiografie van Amsterdam. Studie van primaire RCN bronnen, opgeslagen in het archief van Utrecht, stelt studenten in staat om het verhaal van missionaire actie en joodse reactie te reconstrueren, en om de uitkomsten van het onderzoek te koppelen aan een herevaluatie van de algemene aannamen achter Shorto's werk.
   Onderdeel van het onderzoeksprogramma is om de gevonden data uit het archiefonderzoek te plotten op een kaart van Amsterdam tussen 1896 en 1960. Om zo'n map te verkrijgen, kan het nodig zijn om ter plaatse onderzoek van lokale omstandigheden in Amsterdamse buurten uit te voeren. Een survey van de RCN Jewish Mission-archieven stelt studenten in staat om Shorto's these vanuit deze hoek te bediscussiëren, en tegelijkertijd een topografische kaart te produceren van deze niet in kaart gebrachte episode in de geschiedenis van Amsterdam. Studenten kunnen kiezen voor een individuele paper, of een paper gebaseerd op groepsonderzoek van het onderwerp. Literatuur is in het Engels, maar beheersing van het Nederlands is nodig om het archiefmateriaal te kunnen lezen.

  Uitkomsten van studentenonderzoek worden gepresenteerd en bediscussieerd tijdens plenaire sessies.

 • Minor: Between Piety and Scholarship

  Om deel te kunnen nemen aan deze minor, moeten deelnemers de Bijbelse talen Grieks en Hebreeuws beheersen. Je kunt de hele minor volgen, of kiezen voor één cursus.

  Doel 

  In de moderne protestantse identiteit wordt de Bijbel gezien als belangrijkste bron van Gods openbaring. De Bijbel moet wetenschappelijk onderzocht worden om een betrouwbaar zicht te krijgen op de relatie tussen God en de mensheid. Tegelijkertijd is het niet wetenschappelijkheid die echt belangrijk is, maar de persoonlijke verbintenis met Jezus Christus.

  Dit zijn belangrijke thema's in de geschiedenis, maar ook in hedendaags christelijk leven, inclusief de relatie tussen algemene kennis en persoonlijk geloofs-commitment. Het is de moeite waard om de ontwikkeling van de christelijke identiteit in de vormende jaren te bestuderen, in aanloop naar de Reformatie, en om de interactie van vroomheid en geleerdheid te bestuderen in relatie tot het lezen van de Bijbel.

  Omdat de meeste sleutelteksten van de Reformatieperiode (en lang daarna) in het Latijn zijn, krijgen studenten ondersteuning in het ontwikkelen van een basisbegrip van Latijnse grammatica en haar gebruik in het lezen van geselecteerde teksten.

  Doelen:

  • verkrijgen en ontwikkelen van basisniveau Latijn
  • begrijpen van de oorsprong van kritische benaderingen van de Bijbel aan de vooravond van de Reformatie
  • ontwikkelen van een genuanceerde en geïnformeerde blik op de manier waarop een persoonlijk geloof en academische geleerdheid te combineren zijn

  Cursus 1: Piety (onder voorbehoud)

  Omvang: 7,5 ECTS

  Docenten: Gert van Klinken en Jan Krans

  Uitgangspunt voor de cursus is de devotio moderna in de vijftiende eeuw, en haar impact in de zestiende eeuw, met name op Erasmus en Luther.

  De cursus omvat een lezing van geselecteerde hoofdstukken van de Imitatio Christi, met de nadruk op de relatie tussen persoonlijke christelijke vroomheid en algemene leer- en onderwijsnormen. De lezingen gaan vergezeld van een gedetailleerde analyse van de grammatica en syntaxis van de Latijnse teksten. De leerstof heeft betrekking op de behandeling van Erasmus (filosofie Christi) en Luther (christelijke vrijheid).

  Cursus 2: Scholarship

  Docent: Markus Matthias

  Uitgangspunt is Erasmus' Novum Instrumentum omne uit 1516, als onderdeel van een humanistisch programma om kerk, samenleving en wetenschap zo te hervormen dat wetenschap niet ten koste van geloofsbeleving wordt toegepast. De methoden en hermeneutiek van Erasmus, evenals zijn conflicten en retoriek komen naar voren. Luther probeerde met behulp van Erasmus' Novum Testamentum de christelijke geloofsbeleving te gronden en te ontwikkelen op basis van het bewijs van de Schrift. De cursus behandelt achtergronden en werking van zijn opvattingen, vooral zijn woordenwisseling met Erasmus.

 • Minor: Theology and Ethics in Postmodernity

  Je kunt de hele minor volgen, of kiezen voor één cursus.

  Doel

  Deze minor verkent kritisch de huidige zogenaamde 'postmoderne penarie' (postmodern predicament) en onderzoekt hoe theologische stemmen van onze tijd deze situatie aanpakken. Onze tijden worden vaak gekarakteriseerd als de tijden van de 'na': na de universele theorieën en claims van de moderniteit en de onderdrukkende effecten ervan. De eerste cursus onderzoekt theologie die probeert God te heroverwegen en een religieus wereldbeeld ‘after God’. De tweede cursus richt zich op de vraag hoe theologisch te spreken over wat goed is of het goede leven na de doodlopende weg van universalistische ethische theorieën.

  Doelen:

  • studenten krijgen een dieper inzicht in de verschillen tussen modern en postmodern denken in relatie tot systemische en moraaltheologie
  • studenten maken kennis met de ontwikkelingen en kenmerken van de liberale theologie in de negentiende en begin twintigste eeuw
  • studenten begrijpen de specifieke fundamentele ethische problemen van het hedendaagse pluralisme en relativisme en kunnen deze relateren aan benaderingen van het goede als transcendent en de traditie van de goddelijke wet

  Cursus 1: The challenges and developments of liberal theology

  Omvang: 7,5 ECTS

  Docent: Rick Benjamins 

  In deze cursus worden de ontwikkelingen en uitdagingen van de liberale theologie onder postmoderne omstandigheden bestudeerd. Hoewel de liberale theologie tussen het christendom en de moderne cultuur probeerde te bemiddelen, werd het slachtoffer van scherpe kritiek van de postmoderne kant. Net als het moderne denken in het algemeen, werd het bekritiseerd omdat het een universalistische kijk op de mensheid handhaafde, het uitgangspunt uit het onderwerp haalde en algemene geldigheid claimde voor zijn religieuze standpunt. Bovendien had de liberale theologie de kant van de moderniteit gekozen, maar de nadelen van de moderniteit werden maar al te duidelijk. Moderniteit was niet alleen vooruitgang, maar ook onderdrukking, kolonialisme en vervuiling. De liberale theologie veranderde in de bevrijdingstheologie, die de postmoderne kritiek echter niet kon vermijden. In deze cursus zullen we ons in het bijzonder richten op het werk van Richard Kearney, John Caputo en Catherine Keller, die een postmodern standpunt innamen en toch een religieus perspectief handhaafden. Ze ontwikkelden een theologie van 'God na God' met verschillende achtergronden en op verschillende manieren, maar lijken in verschillende opzichten overeen te komen.

  Cursus 2: Ethics beyond Relativism?

  Omvang: 7,5 ECTS

  Docenten: Pieter Vos, Maarten Wisse, Petruschka Schaafsma 

  Deze cursus onderzoekt hoe je zinvol kunt denken over een 'transcendent goed', dat wil zeggen een goed dat onze persoonlijke voorkeuren overstijgt, in de huidige situatie van moreel pluralisme en relativisme. Dit idee van een transcendent goed zou moeten helpen om de val van absolutisme te vermijden en ruimte te maken om recht te doen aan de specificiteit van het goede in concrete menselijke ervaringen en situaties.

  Momenteel wordt de mogelijkheid van een universele standaard voor goed en kwaad door velen ontkend. Als zo'n standaard bestaat, moeten we het er allemaal met elkaar over eens zijn. Omdat we het duidelijk niet altijd met elkaar eens zijn, stellen ze, is er geen universele of goddelijke wet. Enerzijds zorgt dit gebrek aan een universele wet voor onzekerheid: hoe weet ik dat wat ik doe goed is? Wanneer ben ik goed genoeg? Aan de andere kant is er in de seculiere samenleving bezorgdheid over mensen die suggereren dat ze een universele wet voor goed en kwaad kennen. Ze worden meestal intolerant genoemd. Dus hier is de paradox: we hebben gedeelde principes nodig over de standaard waaraan het leven van mensen moet voldoen, maar zo'n standaard lijkt altijd in strijd te zijn met hun specifieke interesses.

  Het doel van deze cursus is om in de eerste plaats de huidige situatie van moreel pluralisme en relativisme te analyseren, gerelateerd aan de ontkenning van een universele standaard voor goed en kwaad. Wat wordt bedoeld met ‘pluralisme’ en ‘relativisme’ in de huidige filosofische en theologische debatten over moraliteit in de westerse wereld? En hoe wordt het beoordeeld? Ten tweede analyseren we een selectie uit de premoderne en moderne traditie van een 'universele' of 'goddelijke' morele wet. Die traditie heeft altijd geprobeerd om evenwicht te brengen tussen Gods wet als een concreet gebod en Gods wet als een kritiek op elke menselijke wet. Christenen zagen zichzelf als onderworpen aan Gods mandaat, en toch was dat mandaat zodanig dat ze het niet voor eens en voor altijd konden bevatten. Ten slotte zal deze goddelijke wetstraditie worden beoordeeld op de betekenis ervan voor vandaag. Kan deze traditie helpen om het transcendente karakter van het goede op de wetenschap en de samenleving te laten rusten, voorbij de dichotomie van relativisme versus absolutisme?

 • Minor: Debating the Eucharist

  Omvang: 7,5 ECTS

  Docent: Wim Moehn

  In de eeuw van de Reformatie was het Avondmaal een van de meest bediscussieerde thema's. Hoe zouden de woorden 'dit is mijn lichaam' moeten worden gelezen? De verschillende geloofsgemeenschappen waren diep verdeeld. Deze cursus wil een overzicht geven van de verschillende theologische visies op het sacrament, gecombineerd met een nadere lezing van zowel katholieke als protestantse teksten, met aandacht voor de manier waarop de materiële werkelijkheid gerelateerd is aan goddelijke realiteit.

  Deze minor past goed bij de research focus van Moehn: Guido de Bres' gebruik van de kerkvaderen. Hoe las hij de kerkvaderen? Hoe legt hij claim op de kerkvaderen? In hun paper bieden de studenten bouwstenen die in Moehns researchoutput worden gebruikt.

 • Minor: Living Texts: Bible and Tradition in Multiple Contexts

  In Groningen kun je kiezen uit vier profielen, waarbinnen drie cursussen worden aangeboden. Al deze cursussen vinden plaats in periode 2, en bestaan uit 5 ECTS. Deze minor past binnen het profiel Living Texts. De minor is Engelstalig.

  De minor bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Authors as Readers: (Re)Writing Salvation History
  • Theology and Spirituality of Martyrdom in the Jewish and Christian tradition
  • Classical Works of Protestant Theology in Context
 • Minor: Missional communities

  In Groningen kun je kiezen uit vier profielen, waarbinnen drie cursussen worden aangeboden. Al deze cursussen vinden plaats in periode 2, en bestaan uit 5 ECTS. De minor is Engelstalig.

  De minor bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Practices of the Mission-shaped Congregation
  • Emerging Communities in Ecclesial and Societal Contexts
  • Mission-shaped Spirituality for Christian Ministry in a Pluralist World
 • Minor: Ethics of Dignity

  In Groningen kun je kiezen uit vier profielen, waarbinnen drie cursussen worden aangeboden. Al deze cursussen vinden plaats in periode 2, en bestaan uit 5 ECTS. De minor is Engelstalig.

  De minor bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Political Theology
  • Identity and Dignity in Care
  • The Dignity of the Old
 • Minor: Thinking God Interculturally

  In Groningen kun je kiezen uit vier profielen, waarbinnen drie cursussen worden aangeboden. Al deze cursussen vinden plaats in periode 2, en bestaan uit 5 ECTS. De minor is Engelstalig.

  De minor bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Theology of Religions: Encounter and Witness
  • Political Theology: Theological Reflections on Political Issues in a Globalising World
  • Mission-shaped Spirituality: Christian Ministry in a Pluralist World
 • Educatieve minor VU Amsterdam

  Een heel aantrekkelijke invulling van de minorruimte is de educatieve module van de lerarenopleiding van de VU. Binnen deze educatieve module (30 ECTS) loop je stage op een middelbare school. Je verzorgt daar lessen godsdienst of levensbeschouwing. Verder volg je colleges aan de VU. Ook als je predikant wilt worden, kun je aan de educatieve minor veel hebben. 

  Lesbevoegdheid

  Had je een bachelor theologie als vooropleiding voor de PThU-master? Dan heb je na afronding van de educatieve module onmiddellijk een volledige lesbevoegdheid (tweede graad) voor vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo. Verder ontstaat zo de mogelijkheid om na afronding van de PThU-master in een half jaar een lesbevoegdheid eerste graad te behalen, dus ook voor de bovenbouw van havo en vwo.

  Had je een andere vooropleiding voor de PThU-master? Dan heb je na afronding van de educatieve module formeel nog geen lesbevoegdheid tweede graad, maar kun je na de PThU-master ook in een half jaar een lesbevoegdheid eerste graad behalen.

  Vragen?

  Heb je belangstelling of heb je vragen, neem dan zo snel mogelijk contact op met studieadviseur Annemarie Goosens. 

  Aanmelden 

  Om per september te kunnen starten met de educatieve module moet je je vóór 1 juni hebben aangemeld via Studielink.

 • Keuzevak als bijvakstudent

  Volg je een opleiding bij een andere universiteit dan de PThU? Dan kun je als 'bijvakker' cursussen volgen bij de PThU.

  • Je kunt kiezen uit de cursussen uit het reguliere bachelor- en masteraanbod. Dit kan voor de cursussen waarvan is aangegeven dat inschrijving voor bijvakkers mogelijk is. Let ook op dat je aan de ingangseis voldoet.
  • In principe worden bachelorstudenten van elders alleen toegelaten tot bachelorcursussen van de PThU-VU joint degree. De vakken van de bachelor theologie met het PThU-traject van de RUG kunnen als bijvakstudent worden ingeschreven volgens de richtlijnen van de RUG.
  • Alleen masterstudenten van elders kunnen mastercursussen van de PThU volgen.
  • Je kunt kiezen voor een minoren als je masterstudent bent.
  • In alle gevallen beoordeelt de studieadviseur van de vestiging waarbij de betreffende cursus wordt aangeboden of je aan de instroomeisen van de cursus voldoet.
  • Bijvakstudenten zijn zélf verantwoordelijk voor het desgewenst inbouwen van PThU-cursussen in een examenprogramma van een andere opleiding. 

  Wil je meer informatie? Maak dan een afspraak met een van de studieadviseurs van de PThU.

 • Keuzevak als contractant

  Als contractant neem je deel aan de colleges en aan de toetsing en heb je recht op dezelfde begeleiding als studenten. Als je de cursus afrondt, krijg je een certificaat van de PThU. Voorafgaand aan inschrijving kijken we of je het niveau van de betreffende cursus aankunt. Het gevraagde niveau verschilt per cursus. 

  Voor deelname aan een cursus betaal je een bedrag van € 100 per ECTS (studiepunt). Alumni van de PThU en van de instellingen die zijn opgegaan in de PThU krijgen jaarlijks de mogelijkheid één cursus tegen gereduceerd tarief te volgen.

  Wil je als contractant deelnemen aan bacheloronderwijs? Kijk dan voor informatie op de site van de VU of de RUG, de partners waarmee de PThU haar bacheloronderwijs invult.

  Eerst meer informatie? Maak dan een afspraak met de studieadviseurs van de PThU.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.