PThU versterkt onderwijs en onderzoek met vier nieuwe benoemingen

1 juli 2022

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft twee hoogleraren, een universitair hoofddocent en een universitair docent benoemd. Dit zijn dr. A. Huijgen als hoogleraar Dogmatiek, dr. L. Nelstrop als hoogleraar Kerkgeschiedenis, dr. A. Goudriaan als universitair hoofddocent Kerkgeschiedenis en dr. P.J. van Egmond als universitair docent Kerkgeschiedenis. De synode van de Protestantse Kerk in Nederland stemde op zaterdag 2 juli in met de benoemingen van de twee hoogleraren. Met de twee andere benoemingen was al eerder in de kleine synode ingestemd.

Kwaliteit en diversiteit in onderwijs en onderzoek

Met deze benoemingen zet de PThU in op kwaliteit en diversiteit van onderwijs en onderzoek. “De basis voor de benoemingen is het nieuwe instellingsplan ‘Theologisch kleur bekennen’ aldus Maarten Wisse, rector van de PThU. “Bij de selectie van de kandidaten hebben we niet alleen gekeken naar wetenschappelijke kwaliteiten op het terrein van onderzoek en onderwijs. Ook factoren zoals het opbouwen en onderhouden van nationale en internationale netwerken, organisatorische en leidinggevende kwaliteiten en het vermogen om de theologie aanstekelijk voor het voetlicht te brengen in kerk, academie en samenleving hebben meegewogen in de keuze. Daarnaast hebben we gekeken naar het evenwicht in de academische staf op gebied van gender, expertise, leeftijdsopbouw, kerkelijke ligging en de oriëntatie op de oecumene en de wereldkerk. Met deze nieuwe benoemingen zijn wij daar heel goed in geslaagd. Wij zijn enorm blij met deze versterking.”

Focus op kerkgeschiedenis en dogmatiek

Maarten Wisse: “Bij de benoemingen voor Kerkgeschiedenis en Dogmatiek was doorslaggevend dat de toekomstige collega’s in staat zijn het vak op een vernieuwende en aanstekelijke manier met het geheel van de theologie in gesprek te brengen. Onze studenten en dus aanstaande predikanten moeten niet alleen iets weten van de kerkgeschiedenis, maar ze moeten die kennis ook in kunnen zetten voor vragen van vandaag. Dat laatste is in de historische wetenschappen allesbehalve vanzelfsprekend. Qua spreiding van expertise is bewust gezocht naar een evenwicht tussen enerzijds kennis van de Nederlandse en de reformatorische kerkgeschiedenis en anderzijds een verrijking vanuit perioden in de kerkgeschiedenis waarmee onze studenten minder vertrouwd zijn: de vroege kerk en de middeleeuwen.”

Benoeming dr. A. Huijgen als hoogleraar Dogmatiek

Dr. A. (Arnold) Huijgen is benoemd als hoogleraar Dogmatiek. Hij heeft een grote kennis van de protestantse traditie. Huijgen brengt specifieke expertise in op het terrein van de twintigste-eeuwse, vooral Nederlandse systematische theologie, met name wat betreft Nederlandse hervormde theologen, die voor hem ook inspiratie bieden voor het theologiseren van vandaag. Hij staat bekend als een creatieve en productieve theoloog die ook oecumenische perspectieven ontwikkelt, zoals in zijn recente en bekroonde boek over Maria en in zijn vele andere publicaties. Hij is bijzonder goed in staat om de klassiek-gereformeerde traditie in onderwijs en onderzoek te vertegenwoordigen en die ook in het heden verder te doordenken en in een nieuwe context tot klinken te brengen. Met zijn ervaring en visie op gebied van onderzoek weet hij de verbinding te maken tussen systematische theologie en Bijbelwetenschappen. Verder is hij bekend van verschillende radioprogramma’s, is hij actief met de podcast ‘Dit is de Bijbel’ en schrijft hij mee in het  ‘Theologenblog’ van het Nederlands Dagblad en het Friesch Dagblad. Arnold Huijgen is blij met de benoeming: “Ik zie ernaar uit om aan de PThU mee vorm te geven aan de opleiding van predikanten en andere theologen voor de Protestantse Kerk in Nederland. Als hoogleraar wil ik niet alleen de breedte van het academische publiek, maar ook de breedte van de kerk dienen.”

Benoeming dr. L. Nelstrop als hoogleraar Kerkgeschiedenis

Dr. L. (Louise) Nelstrop is benoemd als hoogleraar Kerkgeschiedenis. Eerder had zij aanstellingen in Oxford en Cambridge. Nelstrop heeft een groot overzicht van de mystieke traditie en geschiedenis van spiritualiteit door de geschiedenis van het christendom. Zij kan mystiek en spiritualiteit moeiteloos combineren met onder andere praktische theologie, kunst, wijsbegeerte en systematische theologie. Ook met behulp van empirische onderzoeksmethoden heeft zij op hoog niveau verschillende publicaties uitgebracht. In het onderwijs en onderwijsaansturing heeft zij veel ervaring en zij kan daarin allerlei vakgebieden moeiteloos met elkaar verbinden. Ze geeft op een aanstekelijke en volop spiritueel betrokken manier college en kan daardoor studenten uit alle theologische richtingen enthousiasmeren. Louise Nelstrop: “Mijn carrière getuigt van mijn roeping om door middel van theologisch onderwijs dienstbaar te zijn aan de kerk, door mensen op te leiden die verschillende vormen van theologische roepingen nastreven. Dit drijft mij om excellent onderzoek te doen, waarvan de kennis terugvloeit in mijn onderwijs, wat ook weer mijn onderzoek inspireert.”

Benoeming dr. A. Goudriaan als universitair hoofddocent Kerkgeschiedenis

Dr. A. (Aza) Goudriaan is benoemd als universitair hoofddocent Kerkgeschiedenis. Hij heeft een zeer brede expertise op het terrein van de vroege kerk, middeleeuwen, reformatie en moderne tijd. Hij is expert op het gebied van de geschiedenis van filosofie en theologie en hun onderlinge relatie, en heeft hierover veel publicaties op zijn naam staan in gezaghebbende tijdschriften en bundels bij gerenommeerde uitgeverijen. Met zijn lange ervaring in academisch onderwijs is hij breed inzetbaar in onderwijs over kerkgeschiedenis. Ook kan hij kerkgeschiedenis aantrekkelijk en toepasbaar maken voor studenten. Aza Goudriaan: “Het onderwijs en onderzoek aan de PThU is in het bijzonder gericht op de opleiding en vorming van predikanten die verantwoordelijk zullen zijn voor de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Dat geeft ook een focus aan het werk op het vakgebied van de kerk- en theologiegeschiedenis. Het is nodig dat er voldoende aandacht is voor historische vragen en vaardigheden die voor het predikantschap van groot belang kunnen zijn.” Goudriaan zal zijn werk aan de PThU combineren met zijn aanstelling als gasthoogleraar historische theologie aan de ETF Leuven.

Benoeming dr. P.J. van Egmond als universitair docent Kerkgeschiedenis

Dr. P.J. (Peter) van Egmond is benoemd als universitair docent Kerkgeschiedenis. Hij zal zich in zijn onderzoek en onderwijs richten op de geschiedenis van het vroege christendom. Als postdoc is hij werkzaam geweest in een valoriserend project over de relatie tussen theologie en economie. Hij geeft uitstekend en aanstekelijk onderwijs en brengt een evangelicaal profiel in het onderwijs in. Hij heeft jarenlange ervaring als beleidsmedewerker onderwijs bij de PThU. Zijn onderwijskundige visie en ervaring vormen een belangrijke aanvulling voor de PThU en hij is actief betrokken geweest bij de mastervernieuwing. Peter van Egmond: "Het vroege christendom is de gemeenschappelijke grond van uiteenlopende richtingen en biedt daarmee aanknopingspunten voor breed oecumenisch gesprek. Nu in een seculariserende samenleving de vanzelfsprekendheid van het geloof steeds meer wegvalt, worden we als kerk gedwongen om na te denken over wat we geloven en over hoe zich dat verhoudt tot wat er in de wereld om ons heen gezegd en gevonden wordt. De studie van het vroege christendom kan ons helpen om daarin een weg te vinden."