Home/Over de PThU/Vacatures/bestuurder-in-tweehoofdig-coll.rtd

Vacature: bestuurder in tweehoofdig College van Bestuur

Amsterdam, 28 juni 2019 De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is op zoek naar een nieuw bestuurder om het College van Bestuur te versterken. Interesse in deze vacature of ken je een geschikte kandidaat? Neem contact op!

Over de PThU

De PThU is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie. De PThU staat voor gedegen en relevant theologisch onderwijs en onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk en wereldchristendom. Zij doet haar werk vanuit een sterke verbondenheid met de kerk en een fascinatie voor wat geloof met mensen doet. De PThU verzorgt onder meer de ambtsopleidingen tot predikant en predikant-geestelijk verzorger in de Protestantse Kerk in Nederland alsmede de nascholing van predikanten en kerkelijk werkers.

De PThU is een (weliswaar kleine) eigenstandige universiteit. De PThU heeft alle faciliteiten van een universiteit en moet aan dezelfde verplichtingen voldoen op het gebied van onderwijs- en onderzoekskwaliteit, financiën etc. De PThU is gevestigd in Amsterdam en in Groningen en werkt samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Gezamenlijk met de VU biedt de PThU de bachelor opleiding Theologie aan in Amsterdam en in Groningen werkt de PThU samen met de RUG in haar bacheloropleiding. Met de VU wordt op bedrijfsmatig gebied samengewerkt op het terrein van ICT, facilitaire dienstverlening en huisvesting. De PThU is in Amsterdam gevestigd in een vleugel van het hoofdgebouw van de VU. In Groningen beschikt de PThU over een eigen pand.

De PThU heeft bijna 300 studenten, ongeveer 80 medewerkers en een begroting van € 11 miljoen. Het grootste deel van de medewerkers, docenten en onderwijsondersteunend personeel is hoogopgeleid en zeer betrokken bij de organisatie. Vanuit een persoonlijke overtuiging wordt gemeenschappelijk invulling gegeven aan de protestantse identiteit van de PThU in haar volle breedte. Zowel het onderwijs als het onderzoek is van uitstekend niveau. De PThU telt negen hoogleraren en een aantal bijzonder hoogleraren. De PThU is op theologisch gebied toonaangevend in Nederland.

Maatschappelijke ontwikkelingen..

Ontwikkelingen in de maatschappij en in het hoger onderwijs werken door naar de PThU. Denk aan de ontkerkelijking en secularisatie van de samenleving en de relatie die dat heeft met de instroom van studenten die kiezen voor een studie Theologie. In het hoger onderwijs is er daarnaast breed de tendens dat Geesteswetenschappen kampen met een teruglopende (maatschappelijke) belangstelling, wat zich vertaalt in een lagere instroom van studenten. Dergelijke ontwikkelingen hebben mogelijk consequenties voor de continuïteit van de organisatie en vragen van de PThU het vermogen om continu te vernieuwen en permanent in te spelen op externe uitdagingen.

...en kansen voor de PThU

Tegelijk met deze ontwikkelingen liggen er ook kansen om nieuwe doelgroepen aan te spreken en de PThU steviger te positioneren in het veranderende maatschappelijke veld.

Er is immers ook de groeiende belangstelling voor ethiek in brede zin en voor zingevingsvraagstukken, en er zijn veel jonge mensen bezig met levensvragen. Denk ook aan oudere studenten of studenten die een tweede studie willen kiezen etc. Deze voor de PThU mogelijk nieuwe doelgroepen vragen om een organisatie die open en uitnodigend is om nieuw aanbod te ontwerpen en nieuwe doelgroepen te bedienen.

Bestuurlijke opdracht

De belangrijkste bestuurlijke opdracht voor de komende jaren is het toekomstbestendig maken van de PThU en de kansen uit de markt te pakken. Om een stevige, robuuste organisatie met impact te blijven is het van belang dat de PThU zichtbaar blijft in de netwerken, nieuw aanbod ontwerpt en nieuwe doelgroepen aan zich weet te binden, voorop loopt bij alle relevante academische ontwikkelingen en nadenkt over het aangaan van strategische allianties. Samen met de medewerkers, hun creativiteit, innovatieve kracht en inbreng zal het College van Bestuur ervoor zorg moeten dragen dat de continuïteit van de organisatie is geborgd, de instroom van de studenten stijgt en de zichtbaarheid wordt vergroot.

Inrichting van de organisatie

De PThU wordt momenteel bestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur (rector, tevens voorzitter). Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de PThU en draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. Het College van Bestuur wordt in zijn taken bijgestaan en geadviseerd door een manager bedrijfsvoering (functie is momenteel niet ingevuld), een directeur onderwijs en een ambtelijk secretaris. Gezamenlijk vormen zij het (niet-geformaliseerde) management/directieteam van de PThU.

Een Raad van Advies is klankbord voor het College van Bestuur en representeert daarbij de maatschappelijke en kerkelijke context waarin de PThU opereert. De Raad van Toezicht van de PThU bestaat uit vijf leden en is benoemd door de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Het College van Bestuur is benoemd door de Raad van Toezicht na overeenstemming met de Generale Synode. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het College van Bestuur bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden de verplichtingen nakomt die voor de universiteit van toepassing zijn op grond van wettelijke en kerkordelijke regelingen.

De Universiteitsraad behartigt de belangen van medewerkers en studenten. Er is sprake van een ongedeelde Universiteitsraad, waarbinnen zowel de personeelsgeleding als de studentengeleding zitting hebben. De personeelsgeleding bestaat uit vier personen, afkomstig uit zowel het wetenschappelijk als ondersteunend personeel van de universiteit. De studentengeleding bestaat eveneens uit vier personen, afkomstig uit de ingeschreven voltijd- en deeltijdstudenten van zowel de opleidingen in Amsterdam als Groningen.

Notabene: momenteel vindt, na het recente vertrek van de manager bedrijfsvoering, een onderzoek plaats door een externe kwartiermaker over positionering van de bedrijfsvoeringsportefeuille.

Aanleiding voor de vacature

De maatschappelijke ontwikkelingen en de daarvan afgeleide bestuurlijke opdracht nopen ertoe stil te staan bij de vraag of de huidige inrichting van de organisatie optimaal voorsorteert op de toekomst. Om te borgen dat er ruimte blijft voor innovatie, creativiteit, het pakken van marktkansen en het aangaan van strategische allianties heeft de Raad van Toezicht ervoor gekozen, in overleg met alle geledingen, om de bestuurskracht van de PThU te versterken. Het College van Bestuur wordt uitgebreid met een tweede bestuurder waarmee meer ruimte ontstaat tot een sterkere profilering van de PThU en tot het bedienen van nieuwe doelgroepen.

Functie

Het nieuwe, tweehoofdige College van Bestuur stuurt de gehele organisatie aan en rapporteert aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur opereert in collegialiteit en is gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de strategische, financiële, inhoudelijke en personele ontwikkeling van de organisatie. Uitgangspunt is dat beide bestuurders zowel interne en externe verantwoordelijkheden alsook inhoudelijke en meer organisatorische accenten hebben. Het gaat hier om een nieuwe functie, waarbij de portefeuilleverdeling in onderling overleg en na goedkeuring van de Raad van Toezicht uiteindelijk zal worden vastgesteld. In ieder geval zullen de volgende portefeuilles behoren bij de nieuwe bestuurder:

Externe profilering van de PThU en innovatie

  • Het accent van de portefeuille van de nieuw aan te stellen bestuurder zal liggen op de externe profilering van de PThU waaronder de strategische positionering in de relevante netwerken en het aangaan van strategische allianties. Deze bestuurder is er tevens voor verantwoordelijk dat de PThU blijft innoveren en vernieuwen en van buiten naar binnen blijft denken.

Slagvaardiger maken van interne organisatie

  • Binnen de gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid heeft de nieuwe bestuurder een specifieke opdracht om de interne organisatie slagvaardiger te maken en zodanig in te richten dat deze passend is bij de toekomstige ontwikkelingen waar de PThU voor staat. Het gaat hierbij om een veranderkundige opdracht gericht op het vergroten van de efficiency van de organisatie en het verhelderen van de interne processen en de communicatie. De opdracht is gericht op zowel de ondersteunende als de primaire processen.

Profiel tweede bestuurder

De nieuwe bestuurder is een:

Moderne leider met innovatieve kracht

  • De bestuurder is van nature extern gericht, bezit lef en flair en is uitstekend aangehaakt bij de relevante ontwikkelingen die rondom de PThU spelen. Hij/zij kent het belang van samenwerking en geeft daar zelf krachtig mede vorm aan binnen de universiteit en met andere levensbeschouwelijke universiteiten en hoger onderwijsinstellingen, onderzoekinstellingen, kerk en maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden etc. Hij/zij weet de PThU uitstekend te representeren en de belangen voor het voetlicht te brengen onder meer door een breed en relevant netwerk. Is in staat de verbinding te houden met de academische wereld en de kerkelijke omgeving van de PThU. De nieuwe bestuurder denkt in kansen en mogelijkheden, communiceert en opereert helder en transparant en is resultaatgericht. Houdt bij al het handelen nadrukkelijk rekening met de spankracht van de organisatie. Iemand die naar ‘de markt’ kijkt en kansen ziet, die innovatief is, op zoek is naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe wegen durft in te slaan. Een aanvoerder, die beschikt over persoonlijk gezag, evenwichtig is en een waarde gedreven leider.

Strategisch denker

  • De bestuurder is een goede sparringpartner voor de rector en stakeholders. Een teamspeler die binnen het College van Bestuur en in het overleg met het college van hoogleraren draagvlak creëert binnen de universitaire gemeenschap door verbinding en zichtbaarheid. Iemand die koersvast en volhardend is en durft door te pakken waar dit nodig is. Iemand met visie op de toekomst van de PThU, lenig in zijn/haar denken en goed in het aangaan van allianties.

Veranderkundige met eindverantwoordelijke ervaring

  • Hij/zij heeft op eindverantwoordelijk niveau ervaring in het integraal aansturen van een organisatie met professionals en heeft ruime veranderkundige ervaring. De bestuurder weet dat in een organisatie met hoogopgeleide professionals richting geven en draagvlak verwerven beide belangrijk zijn. Is in staat om mensen blijvend te inspireren en heeft doorzettingskracht om dingen echt gedaan te krijgen, ook als het ‘niet vanzelf gaat’. Is in staat om samen met medewerkers een organisatie goed in te richten en een toekomstbestendige organisatie te ontwerpen, heeft oog voor processen en verstand van bedrijfsvoeringsvraagstukken.

Passend bij de PThU en een wetenschappelijke omgeving

  • De bestuurder heeft een afgeronde academische opleiding. Hij/zij heeft door opleiding en werkervaring bij voorkeur ervaring maar tenminste aantoonbare affiniteit met het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, de PThU als instituut en het universitaire systeem als geheel en heeft gevoel voor de verhoudingen daarbinnen. Een bestuurder die in denken en doen aansluit bij de kernwaarden van de universiteit.

Belijdend lid van de PKN

  • Het nieuwe lid is als lid van de Protestantse Kerk in Nederland authentiek en onbeschroomd in de christelijke levensovertuiging, met doorleefde visie op hedendaags geloven, cultuur, kerk en samenleving.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming. De PThU conformeert zich aan de WNT en is vanaf 1-1-2020 ingeschaald in klasse D. De standplaats is Amsterdam, met idealiter één werkdag per week in Groningen.

Procedure

De PThU laat zich in deze procedure bijstaan door mr Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel cv) te sturen aan pthu@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Madelon van Rijn op 020-7267270.