Vacature bijzonder hoogleraar missionaire roeping

De Protestantse Theologische Universiteit en de Protestantse Kerk in Nederland zoeken per 1 januari 2021 een Bijzonder hoogleraar ’Wereldwijde perspectieven op de lokale missionaire roeping’ voor 0,4 - 0,5 fte (16 - 20 uur per week).

De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde. In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. In de Protestantse Kerk worden beproefde vormen van kerk-zijn aangevuld met experimentele vormen. 

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is een bijzondere universiteit: fascinatie voor wat geloof met mensen doet en wat mensen met geloof doen, voert de boventoon. Wij genereren kennis samen met uiteenlopende groepen in de samenleving. We voeren onderzoek uit naar ontwikkelingen in geloof, kerk en wereldchristendom. Wij stellen deze kennis ter beschikking voor uiteenlopende groepen in de samenleving, onder andere voor predikanten in de Protestantse Kerk Nederland. 

Opdracht

Onderzoek naar de betekenis van ontwikkelingen in de wereldkerk voor de vernieuwing van de missionaire theologie en praktijk in Nederland. 

Profiel leerstoel

De focus ligt op vernieuwing van missionaire theologie en praktijken in de Nederlandse geloofsgemeenschappen. De missionaire roeping van de kerk is breed en omvat zowel de diaconale roeping als het getuige willen zijn van het evangelie (engagement). De leerstoel vertaalt de uitdagende manieren waarop in de wereldkerk gestalte wordt gegeven aan het volgen van Christus naar de Nederlandse situatie. Daartoe doordenkt en belicht de leerstoel de geseculariseerde Nederlandse situatie als context voor scherpe keuzes en dienende aanwezigheid in het publieke domein. De leerstoel stelt publiek-theologische vragen aan de orde en ontwikkelt een publieke theologie passend bij de missionaire situatie van post-christelijke seculariteit en secularisme: missiologie in het publieke domein. 

De leerstoel richt zich van daaruit op missiologisch onderzoek naar het 'Mozaïek van kerkplekken'. Daarin staat de vorming van nieuwe geloofsgemeenschappen in Nederland naast de missionaire roeping van de bestaande gemeentes. Het gaat om een toekomstgerichte systematisch-theologische doordenking van missionaire initiatieven van bestaande en nieuwe vormen van kerk-zijn.

De leerstoel werkt aan bewustwording en perspectief vanuit mogelijke presentie van de kerk in de toekomst. Onderzoek en daarmee samenhangend onderwijs wordt ingebed in Center for Theology and Christianity Worldwide en maakt onderdeel uit van één van beide onderzoeksprogramma's van de PThU: Moving identities en Mediating good life.

Profiel leerstoelhouder

De leerstoelhouder is door onderzoek en persoonlijke ervaring een bruggenbouwer tussen diverse groepen en debatten en draagt op academisch niveau bij aan ontmoetingen (cursus, conferentie, training) om concrete praktijken vorm te geven:

 • de missiologische dragers van de wereldwijde missionaire beweging en die van kerkelijke en publieke missionaire aanwezigheid in Nederland 
 • de academische en de kerkelijke omgeving
 • de 'nieuwe kerkplekken' en de missionaire gedrevenheid in de bestaande kerkelijke gemeentes

De leerstoelhouder:

 • is inspirerend en initiatiefrijk en in staat mensen uit te dagen de perspectieven te verruimen
 • overziet de Nederlandse missionaire context, biedt academische analyses en theologische reflecties, die inzicht in en steun bij praktijken genereren
 • beschikt over een adequate en geactualiseerde 'body of knowledge', een fonds van kennis waaruit genereus inzichten worden gedeeld. Deze kennis ligt op het gebied van wereldwijde missionair-diaconale inzet en de typische Nederlandse levensbeschouwelijke situatie: seculier-religieus, secularisme, nieuwe religiositeit, religieuze onwetendheid/onverschilligheid, samenhang en onderscheid tussen missionaire en diaconale vragen.  
 • kan zowel de universiteit als de kerk vertegenwoordigen op verschillende nationale en internationale niveaus. 
 • kan zich verplaatsen in de nieuwe generatie theologen-voorgangers van de toekomst, hun leerbehoeften en vragen

Werkzaamheden

 • Onderzoeksmatig bijdragen aan verdieping en begripsvorming van de kern van de leerstoel: wereldwijde perspectieven op de lokale missionaire roeping
 • Publicaties voor academisch en voor breed toegankelijk publieksniveau
 • Bijdragen aan kennisvalorisatie door middel van publiekslezingen en media-optreden
 • Onderwijsaanbod voor bestaande en nieuwe studentenpopulatie (via zij-instroom) aan de PThU
 • Academische reflectie op missionaire initiatieven in de PKN en advisering aan de Dienstenorganisatie van de PKN
 • Begeleiding van MA-theses en PhD-trajecten

Functie-eisen

 • Is gepromoveerd theoloog-missioloog en, blijkend uit vervolgpublicaties en netwerk, gespecialiseerd op gebied van de wereldwijde kerk en de context van secularisatie
 • Heeft een breed (inter)nationaal netwerk op het gebied van missiologie en wordt binnen dit netwerk erkend als expert
 • Heeft aantoonbaar ervaring in het geven van onderwijs (in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs of bereid deze te verwerven)
 • Heeft bij voorkeur bewezen bekwaamheid in het stimuleren en begeleiden van promotieonderzoek
 • Is in staat tot acquisitie van additionele middelen en doelgroepen in de kerk, de kerkelijke dienstenorganisatie en in de academische wereld
 • Heeft grondige kennis van en engagement in de Protestantse Kerk in Nederland, waarbij kandidaten van niet-Nederlandse afkomst nadrukkelijk uitgenodigd worden om te solliciteren
 • Heeft goede contactuele en communicatieve vaardigheden

Arbeidsvoorwaarden

De Bijzonder hoogleraar krijgt een arbeidsovereenkomst met de Protestantse Theologische Universiteit in een omvang van 0,4 - 0,5 fte. Indiensttreding bij voorkeur per 1 januari 2021 voor de duur van vijf jaar met een mogelijkheid tot verlenging. De honorering geschiedt volgens schaal 14/15 conform de CAO Nederlandse Universiteiten Protestants Theologische Universiteit. Het brutosalaris bedraagt maximaal € 7.623,- bij een volledige werkweek.

De leerstoelhouder is werkzaam aan de PThU binnen de leerstoelgroep Missiologie. Standplaats is Groningen met bereidheid tot het verrichten van werkzaamheden in Amsterdam. Een curatorium bestaande uit vertegenwoordigers van de PKN en van de PThU begeleidt de leerstoelhouder en vraagt om verantwoording. In overleg wordt vastgesteld hoe de kennisdeling en dienstverlening aan het Protestants Landelijk Dienstencentrum vormgegeven wordt.

Informatie en solliciteren

Inlichtingen over deze functie kunnen worden opgevraagd bij prof. dr. Mechteld M. Jansen, voorzitter van de selectiecommissie (mmjansen@pthu.nl.)   

Uw motivatiebrief ontvangen we graag uiterlijk 30 september 2020 via sollicitatie@pthu.nl. Deze dient vergezeld te gaan van cv, publicatielijst, onderwijsevaluaties en een onderzoeksplan (maximaal 800 woorden) voor de komende 5 jaar.

De eerste gespreksronde vindt plaats in week 41 of 42.

Aanvullende informatie over de leerstoel ‘Wereldwijde perspectieven op de lokale missionaire roeping’

Inhoud van de leeropdracht

De Protestantse Theologische Universiteit en de Protestantse Kerk Nederland zien de bijzondere leerstoel missiologie (officiële titel) als een strategische post om de missionaire roeping van de kerk te ondersteunen. De leerstoel wordt gefinancierd vanuit de Protestantse Kerk uit het nagelaten kapitaal van de stichting De Zending der Nederlandse Hervormde kerk. De leerstoel heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het verbinden van ervaringen uit de wereldkerk met de missionaire opdracht in de Nederlandse context.

Als kader voor die verbinding van de missionaire opdracht van de Protestantse Kerk met ervaringen uit de wereldkerk zien we twee ankerpunten: De Visienota: Van U is de toekomst (2020) én de lijnen van de wereldzendingsconferentie in Arusha (2018) zoals onder andere beschreven in het Arusha Conference Document (Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship). In het oecumenische gesprek over zending is de nadruk op het volgen van Jezus Christus te interpreteren als een poging een brug te slaan tussen verschillende visies op zending en evangelisatie. Er lijkt sprake te zijn van een zekere oecumenische convergentie in het denken over zending. Opmerkelijk is dat de Rooms Katholieke kerk aansluit bij deze beweging (zie de pauselijke encycliek Evangelii Gaudium uit 2013 die spreekt over ‘missionary disciples”.) Het op elkaar betrekken van beide documenten (en de daarachter liggende bijbels-theologische reflecties en kerkelijke praktijken) biedt een breed inhoudelijk kader voor de leeropdracht. Voor een nadere focus zien we een aantal concrete kapstokken:

1. Stimuleren van reflectie op de missionaire praktijk/en van de Protestantse Kerk.

De visienota spreekt over een missionaire kerk die leeft vanuit genade en vertrouwen. Een kerk als gemeenschap van volgelingen die zich niet opsluiten in een kerkgebouw maar die willen “zijn waar Jezus is”. Wat betekent volgeling zijn van Jezus Christus voor de missionaire praktijk? Waar en hoe is Jezus te vinden? Hoe volgen wij zijn pad (Gal. 5:5)? In Arusha werd “Christ connectedness” benadrukt. In een deel van de Protestantse Kerk is de verbinding met Christus een onderbelicht thema. In andere contexten is de oriëntatie op Jezus juist centraal in missie en zending. Hoe kunnen we invulling geven aan het volgeling zijn, gaan waar Jezus gaat, zijn waar Jezus is? Hoe veranderen we daardoor zelf? Hoe verandert de wereld?

2. Verdiepen van het inzicht in de specifieke kenmerken van de Nederlandse seculiere samenleving als de context van zowel christenen als anderen.

De visienota spreekt over “onderstromen” in de samenleving die ook in de kerk aanwezig zijn en over “religieus analfabetisme”. De seculiere context wordt in internationale oecumene niet echt serieus doordacht. Wij zullen dat zelf goed moeten doen en daarin de dialoog en ontmoeting blijven zoeken met ervaringen uit andere contexten. Dat kan bemoedigen, inspireren, relativeren maar ons ook scherp houden om op nieuwe manieren relevant te zijn voor de samenleving als geheel.

3. Visie op relatie zending en diaconaat.

De visienota spreekt over relevantie voor de samenleving waarin missionair naar buiten treden en diaconale presentie beiden een rol spelen. De nota citeert Johannes Chrysostomus: “De kerk heeft twee altaren. Het ene staat in de kerk, het andere is te midden van de armen, van hen die lijden en in nood verkeren.” Nederland (Nederlandse protestantisme) is vrij uniek in de wijze waarop over de missionaire en diaconale dimensie van het kerk zijn wordt gedacht en in de vertaling naar de praktijk van het kerk zijn. Juist op dit punt kunnen ervaringen uit de wereldkerk bijdragen en reflectie en inzicht en helpen om hier een bij onze context passende weg in te kiezen. 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.