"Raken en geraakt worden": voorjaarsbijeenkomst van het Genootschap voor Liturgie

28 april 2022

Het Genootschap voor Liturgiestudie organiseert een voorjaarsbijeenkomst rond het thema "Raken en geraakt worden: ove het mysteriekarakter van de liturgie". De bijeenkoms vindt plaats op  vrijdag 20 mei in Utrecht.

 Sinds de twintigste-eeuwse Liturgische Beweging, en met name het werk van de benedictijn Odo Casel, is het mysteriekarakter van de liturgie sterk in de aandacht komen te staan. Honderd jaar na zijn boek Die Liturgie als Mysterienfeier (1922) en een conciliaire liturgiehervorming later, hebben sommigen het gevoel dat het mysterie grotendeels weg is uit de liturgieviering. Mensen die zich aangetrokken voelen tot oudere vormen van liturgie, zoals de tridentijnse ritus, noemen dit vaak als argument. Tegelijkertijd zijn de huidige liturgieboeken voortgekomen uit de studie naar het liturgisch mysterie tijdens de Liturgische Beweging en het centrale idee van het paasmysterie in Sacrosanctum Concilium. Hoe kunnen we deze schijnbare tegenstrijdigheid met elkaar verzoenen? Klopt het dat de post-conciliaire liturgie het mysterie uit de liturgische viering heeft verdrongen? Op welke manier nemen we door het vieren van de liturgie effectief deel aan het paasmysterie? Actief participeren aan de liturgie is sinds het concilie erg belangrijk, maar hoe kan je actief en bewust aan iets deelnemen dat je niet helemaal kunt begrijpen? Over deze en andere vragen willen we graag met jullie nadenken en in gesprek gaan.

 We luisteren naar twee getuigenissen door:

Benno van Croesdijk. Hij heeft filosofie gestudeerd aan de Universiteit van Bonn en aan de VU in Amsterdam. Momenteel is hij priesterstudent voor het bisdom Rotterdam en volgt de theologieopleiding aan de Tilburg School of Catholic Theology. Zijn pastorale stage loopt hij in de Nicolaasparochie van Zoetermeer;

 dr. Petra Mergaerts. Zij is al vele jaren bestuurslid van het Genootschap en werkt inmiddels al meer dan 25 jaar in het parochiepastoraat, eerst in het bisdom Rotterdam, sedert 2009 in het bisdom Breda. Op dit ogenblik is zij pastoraal werker in de H. Bernardus van Clairvaux Parochie te Oudenbosch en omgeving en in de Immanuëlparochie te Zevenbergen en omgeving. Ook is zij enkele jaren coördinator van het IRiLiS geweest en was zij verschillende jaren adjunct-uitgever voor de liturgische uitgaven van de Abdij van Berne.

Daarna volgt een theologische reflectie op het thema door prof. dr. Herwi Rikhof. Hij is emeritus-hoogleraar systematische theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, later de universiteit van Tilburg, en publiceerde onlangs het boek Je ziet het ene, Beschouwingen over de zeven sacramenten en liederen van de Kerk (Baarn, Adveniat, 2022). Momenteel is hij pastor van de Cenakelkerk in de Heilig Landstichting te Nijmegen.

Programma

Het programma van de ochtend is als volgt:

10.00 uur        binnenlopen, koffie en thee

10.30 uur        huishoudelijk gedeelte:

- presentatie van de website
- goedkeuring van de jaarrekening en vaststelling van de nieuwe contributie
- bestuursverkiezing. Vier leden van het bestuur hebben hun termijn van vier jaar vervuld. Sam Goyvaerts (voorzitter), Ko Joosse (secretaris) en Petra Mergaerts (bestuurslid) zijn herkiesbaar; Evert de Jong (penningmeester) is dat niet meer.

11.00 uur       Inhoudelijk gedeelte: getuigenissen vanuit de praktijk

11.00 uur       Benno van Croesdijk

11.15 uur       Petra Mergaerts

11.30 uur        pauze

11.45 uur       Inhoudelijk gedeelte: theologische reflectie, Herwi Rikhof

12.10 uur        onderlinge gedachtewisseling

12.50 uur        afsluiting

 Voor leden van het Genootschap en voor studenten is de bijeenkomst gratis. Aan niet-leden vragen wij een kleine tegemoetkoming in de kosten: € 10,-.

U kunt dit bedrag op die ochtend ter plekke voldoen of vooraf overmaken op ons bankrekeningnummer NL32 INGB 0000 8708 92 ten name van het Genootschap voor Liturgiestudie, Zeist.

Wilt u bij betaling dan vermelden: deelname voorjaarsbijeenkomst 2022.

 Graag opgave van deelname aan deze bijeenkomst door voor 9 mei a.s. een bericht te sturen aan de secretaris (secretaris@liturgiestudie.nl).

Cookies

Cookies helpen ons uw ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies geven ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketingcookies kunnen we u gepersonaliseerde inhoud aanbieden op basis van uw websitebezoek.