PThU en ETF Leuven starten onderzoek naar hoop in landbouw en gezondheidszorg

21 maart 2024

In het publieke debat over de landbouw en de gezondheidszorg is er sprake van diverse crises, waarbij de toekomst ongewis is. Wat is in die crises de rol van hoop? Wat hopen zorgverleners en boeren bijvoorbeeld? In mei begint de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) hiernaar een vierjarig onderzoek samen met de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) Leuven. Het onderzoek besteedt ook aandacht aan de rol van hoop in christelijke theologie. De hoofdonderzoekers (Van den Heuvel, ETF; Olsman, PThU) werkten al in eerdere projecten samen rondom hoop.

Hoop tijdens crises

Het nieuwe ethisch-theologisch en praktisch-theologisch onderzoek draagt bij aan meer inzicht in de manier waarop ‘hoop’ functioneert in situaties waarin er sprake is van crises. Hoe ervaren (zwaar belaste) mantelzorgers en zorgprofessionals deze crises bijvoorbeeld en waar putten zij hoop uit? En welke hoop koesteren boeren, bijvoorbeeld als zij hun toekomst in duigen zien vallen? Meer inzicht hierin levert kennis op voor hoe hoop fungeert in tijden van crises en hoe christelijke theologie daar een rol in kan spelen. Het onderzoek richt zich op boeren en zorgverleners met diverse levensbeschouwelijke achtergronden, met bijzondere aandacht voor de christelijke gelovigen onder hen. In de komende week worden er vacatures voor twee promovendi uitgezet.

Geestelijke verzorging

Het onderzoek richt zich daarnaast op de omgang van professionals in de kerk en geestelijk verzorgers met deze hoop. Hoe kunnen zij hoop, hopeloosheid en wanhoop goed begeleiden? Prof. dr. Erik Olsman: “Dat gaat bijvoorbeeld ook om de vraag: hoe kun je mensen met onrealistische hoop goed begeleiden?” Hij voegt daaraan toe: “Een andere vraag is hoe bijvoorbeeld gelovige boeren en zorgverleners hun eigen hoop verbinden met de (grote) hoop op het Koninkrijk van God. En of begeleiding daarin gewenst is en zo ja welke?”

Link met andere PThU-projecten

Het onderzoek sluit aan bij reeds lopende PThU-projecten, zoals geestelijke verzorging voor (naasten van) mensen met een ernstige lichamelijke of psychiatrische aandoening (Olsman) of mensen met een verstandelijke beperking (Mulder, Olsman, Tromp). Het sluit ook aan bij het Grond-project (Klomp et al.), waarin de theologisch verantwoorde verhouding tot de aarde centraal staat. Het Moral Compass project (Schaafsma et al.) denkt na over een moreel kompas in tijden van moreel pluralisme, wat de morele context van (hoop in) landbouw en gezondheidszorg vormt. Tot slot sluit het project aan bij toekomstgericht kerkzijn (Van den Toren en Van der Meulen), aangezien het project gaat over hoop, ook in relatie tot christelijke theologie.