PThU intensiveert samenwerking met geestelijke verzorging Defensie

14 oktober 2021

De PThU en de Protestantse Geestelijke Verzorging (PGV) bij Defensie ondertekenden vandaag een nieuw convenant. Daarmee intensiveren zij de bestaande samenwerking tussen PThU en Defensie. Dat deden zij in een bijeenkomst in Huis ter Heide.

Ondertekening convenant

Voorafgaande aan de ondertekening spraken vertegenwoordigers van de PThU, de Protestantse Kerk in Nederland en de PGV, waaronder ds. Wim van Domselaar met een videoverbinding vanuit Irak. De ondertekening werd gecombineerd met het werkbezoek van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland aan de PGV bij de Krijgsmacht. In de middag was een speciaal programma waarin de afvaardiging van de Protestantse Kerk in Nederland op het nabijgelegen Camp New Amsterdam een ontmoeting had met een aantal krijgsmachtpredikanten.

Intensievere samenwerking

De samenwerking tussen de PGV en de PThU startte in 2016 met het doel om onder meer de kwaliteit van protestantse geestelijke verzorging bij de krijgsmacht te bevorderen en verdiepen. Dit krijgt vorm door onderzoek en scholing, de afstemming van het scholingsaanbod van de PThU op de praktijk van de PGV en de bevordering van de aantrekkelijkheid van de studie tot het ambt van krijgsmachtpredikant. Klaas Henk Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant: "In de dagelijkse praktijk trekken krijgsmachtpredikanten ook letterlijk met militairen op, waarbij vaak morele en existentiële vragen en zaken aan de orde komen die een toegespitste academische toerusting vergen."  

Vernieuwde master PThU sluit aan op de beroepspraktijk

Op gebied van onderwijs heeft de PThU binnen de profielroute ‘geestelijk verzorger’ van de vernieuwde masteropleiding Theologie (Predikantschap) voor studenten de mogelijkheid gecreëerd te voldoen aan de startcompetenties en kwalificaties die overeenkomen met de specifieke eisen die gesteld worden aan de krijgsmachtpredikant. "Er is een mooie wisselwerking met de PGV die voor de optimale voorbereiding op de beroepspraktijk van de krijgsmachtpredikant stagemogelijkheden biedt," aldus Pieter Vos, bijzonder hoogleraar en Universitair Hoofddocent van PThU. De PThU continueert een overstapprogramma inclusief een verkorte stage voor al opgeleide (gemeente)predikanten of geestelijk verzorgers  op masterniveau die als krijgsmachtpredikant willen gaan werken.

Onderzoek en expertise

Bij de PThU is per 1 januari 2019 de bijzondere leerstoel ‘Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht’ gevestigd op basis van een overeenkomst met de Stichting Christelijke Hulpverlening Militairen. Deze leerstoel wordt bekleed door prof. dr. Pieter Vos. Vanuit de PThU zal universitair hoofddocent dr. Erik Olsman onderzoek verrichten met betrekking tot thema’s die in direct verband staan met krijgsmachtpastoraat. Binnen het Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging (UCGV) dat de PThU samen met de Tilburg School of Theology van de Universiteit Tilburg heeft opgericht en dat alle velden van de geestelijke verzorging omvat brengt de PThU de expertise op het terrein van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht in.  

Kerk en geestelijke verzorging

De Protestantse Kerk in Nederland draagt als zendende instantie van de meeste krijgsmachtpredikanten bij aan de samenwerking vanuit haar verantwoordelijkheid om te zien naar predikanten en kerkelijk werkers met bijzondere opdracht in het categoriaal pastoraat. "Doordat geestelijk verzorgers vaak op vooruitgeschoven posten midden in de samenleving werkzaam zijn, is het van belang dat zij zich gedragen weten door hun kerkelijke zending," stelt René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. "Zij zijn immers ook onderdeel van het mozaïek van kerkplekken." Deze betrokkenheid vanuit de kerk op het werkveld van krijgsmachtpredikanten vindt onder andere plaats via de landelijke werkgroep Kerk en Krijgsmacht. Daarnaast zoekt de Protestantse Kerk samen met het werkveld verder naar wegen om de wisselwerking te versterken, onder andere door geestelijk verzorgers, waarvan momenteel één krijgsmachtpredikant, aan de generale synode toe te voegen. Ook vindt er in samenwerking met de PThU een groot behoefteonderzoek onder geestelijk verzorgers plaats, waarin aanbevelingen zullen worden gedaan voor beleid de komende jaren. De ervaringen en expertise vanuit geestelijke verzorging, waarvan Defensie er een is, zijn van groot belang voor de vitaliteit van de kerk in de samenleving. 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.