PThU laat niet-voltooide bachelors instromen in master

15 mei 2020

Studenten met een niet-voltooide bachelor kunnen onder voorwaarden instromen in de masteropleidingen van PThU. Dat heeft PThU gisteren besloten. Met deze maatregel, de zogenaamde 'zachte knip', komt PThU studenten tegemoet die door de situatie rond corona tegen beperkingen zijn aangelopen op het gebied van studeren. 

Voor wie?

De maatregel geldt voor bachelorstudenten uit de joint opleiding van PThU en VU en bachelorstudenten uit de bachelor Theologie van de Rijksuniversiteit Groningen met een PThU-minor. Ook hbo-bachelorstudenten komen onder voorwaarden in aanmerking voor 'zachte' instroom in de joint bachelor Theologie.

Voorwaarden voor 'zachte knip' 

Studenten komen in aanmerking voor instroom in de master met een niet-voltooide bachelor onder de volgende voorwaarden:

 1. De student heeft een achterstand van maximaal 18 EC, waarbij geldt dat:
  • Hij of zij moet de deficiënties uiterlijk 31 augustus 2021 hebben weggewerkt. Slaagt de student hier niet in, dan wordt hij of zij uitgeschreven voor de desbetreffende PThU MA-opleiding of premasterprogramma en kan de student de masteropleiding of premasterprogramma niet voortzetten totdat de bachelorgraad alsnog is behaald. De behaalde resultaten blijven staan onder de in de OER geformuleerde voorwaarden.
  • De verplichting deficiënties uiterlijk 31 augustus 2021 te hebben weggewerkt is gelijk voor deeltijd- en voltijdstudenten. Heeft de student niet aan deze verplichting voldaan, dan volgt uitschrijving uit de masteropleiding. De student kan de opleiding niet voortzetten tot hij of zij de bachelorgraad alsnog heeft behaald. Mocht deze regel onevenredig in zijn of haar nadeel uitpakken, dan kan de toelatingscommissie een hiervan afwijkende, individuele regeling treffen.
 2. Heeft de student het afsluitend examen van de bacheloropleiding behaald? Dan zet PThU de voorwaardelijke toelating om in een definitieve toelating tot de masteropleiding.

Instroom in bacheloropleiding vanuit hbo

Studenten die momenteel een hbo-bachelor volgen en die nog niet hebben afgerond, komen onder voorwaarden in aanmerking voor instroom in de joint bachelor Theologie van PThU en VU. Ze moeten dan wel voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 1. De student heeft een positief afrondingsadvies van de hbo-instelling waar hij of zij is ingeschreven voor de propedeuse, dat uiterlijk op 1 augustus 2020 door de PThU is ontvangen. 
 2. De student heeft nog maximaal één vak van de hbo-propedeuse niet behaald, of als de student nog meer dan één vak van de hbo-propedeuse niet heeft behaald, is de totale omvang van de niet-behaalde vakken maximaal 6 EC.
 3. De student rondt de propedeuse af uiterlijk op 1 januari 2021.

Als de student het hbo-propedeuse-examen heeft behaald, zet PThU de voorwaardelijke toelating om in een definitieve toelating tot de bacheloropleiding.

Verwerking besluit in Onderwijs- en examenregeling 2020-2021

Het besluit om gebruik te maken van de zachte knip volgens dit voorstel wordt formeel geregeld in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) op basis van een hardheidsclausule. Dat houdt in dat in bijzondere gevallen de toelatingscommissie de kandidaat die zich voorbereidt op het afsluitend examen van de bacheloropleiding, op diens verzoek tot en met 31 augustus 2021 kan toelaten tot de opleiding, als hij of zij voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • De student moet van de bacheloropleiding nog slechts onderdelen met een gezamenlijke studielast van ten hoogste 18 ECTS behalen.
 • Het is te verwachten dat de student de bacheloropleiding in zeer korte tijd behaalt, maar uiterlijk 31 augustus 2021.
 • De student heeft door de coronacrisis onvoldoende kunnen doorstromen en er zou een onevenredige studievertraging optreden als hij of zij niet alvast aan de masteropleiding kan beginnen.

Na het behalen van het afsluitend examen van de bacheloropleiding wordt de toelating voor een jaar omgezet in een definitieve toelating, mits de student naast te hebben voldaan aan de vereiste de graad bachelor te hebben behaald ook voldoet aan de overige op grond van dit reglement op de desbetreffende masteropleiding van toepassing zijnde kwalitatieve toelatingseisen.

Indien de student niet binnen een jaar na aanvang van de masteropleiding en uiterlijk op 31 augustus 2021 het afsluitend examen van de bacheloropleiding heeft behaald, wordt hij uitgesloten van verdere deelname aan de masteropleiding totdat het bachelorexamen is behaald.

Advies en hulp bij vragen

Staat een student straks door deze situatie gelijktijdig voor de bachelor en master ingeschreven? En kan hij of zij geen gebruikmaken van de regeling vrijstelling of vermindering collegegeld? Dan kan de student zich wenden tot de studieadviseur. Die begeleidt studenten bij het indienen van verzoeken om financiële ondersteuning, bijvoorbeeld via een bijbehorend fonds. PThU maakt zich er hard voor dat financiële belemmeringen geen reden mogen zijn voor studenten om niet van deze mogelijkheid gebruik te maken. 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.