Home/actueel/PThU nieuws/Im Memoriam: prof. Gijsbert Dingemans
12 december 2017

Im Memoriam: prof. Gijsbert Dingemans

Gijs Dingemans, een leven lang leraar

In zijn woonplaats Groningen overleed afgelopen weekend professor Gijsbert Dirk Jan (Gijs) Dingemans. Zestig jaar geleden begon hij als predikant in Rinsumageest; komende zaterdag 16 december vindt zijn uitvaart daar plaats. Emeritus professor Evert Jonker zal de uitvaart leiden.

Op 1 januari 1931 werd Gijsbert Dirk Jan Dingemans geboren in Delft. Volgens zijn autobiografie Tussen lot en daad. Mijn (zoek)tocht door kerk en theologie (2012) groeide hij daar op in een orthodox (confessioneel) milieu. Van 1949 tot 1953 studeerde hij theologie in Utrecht, waar professor A.A. van Ruler met zijn denken over de pneumatologie – de leer van de Geest – een belangrijk leermeester was. Bij de Leidse hoogleraar H. Berkhof promoveerde Dingemans op een hermeneutisch-theologische studie over de verhouding van geloof en natuurwetenschappen. Hij won met dat proefschrift de vijfjaarlijkse prijs van de beste theologische dissertatie van de Leidse Universiteit.

In 1957 werd Dingemans predikant in Rinsumageest, gevolgd door Deventer in 1961. Via contacten met de Woodbrookers in het nabijgelegen Barchem ging het vormingswerk en onderwijs hem hoe langer hoe meer trekken. Hij werd cursusleider in Barchem en predikant voor het vormingswerk in de classis Zutphen en Doetinchem. In het vormingswerk leerde hij van dr. Foeke Kuiper, werkzaam bij de Raad voor de Catechese van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) en afkomstig uit Oosterend (Fr.), hoe belangrijk de wetenschappelijk grondslag van de kerkelijke educatie is.

In 1972 werd Dingemans naast Kuiper aangesteld bij de Raad voor de Catechese, daarnaast werd hij docent aan het Theologisch Seminarium Hydepark. Hij schoolde en begeleidde catecheten, hbo-theologen en (aankomende) predikanten. In 1980 volgde een benoeming tot kerkelijk hoogleraar praktische theologie en hervormd kerkrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn hoofdopdracht was catechetiek. Hierin nam hij afstand van het overdrachtsleren in zijn pleidooi voor wederzijds leren tussen catecheet en catechisant.

Naast zijn werk als docent en bestuurder begeleidde Dingemans als (co)promotor een ruim aantal promovendi en verschenen er diverse publicaties van zijn hand. Belangrijke werken waren In de leerschool van het geloof: Mathetiek en vakdidactiek voor catechese en kerkelijk vormingswerk (1986), Een huis om in te wonen: schetsen en bouwstenen voor een kerk en een kerkorde van de toekomst (1986) en Als hoorder onder de hoorders: hermeneutische homiletiek (1991).

In 1993 ging Dingemans met emeritaat, maar hij bleef productief. Na een werkzaam leven in vooral de praktische theologie, keerde hij terug naar zijn eerste interesse, de systematische theologie. In 2000 verscheen het boek De stem van de Roepende: pneumatheologie dat vijf drukken zou krijgen.

(Met dank aan Henk Kuindersma).


Wij leven biddend mee met allen die met en naast Gijs Dingemans hebben geleefd en gewerkt.

Mechteld Jansen