Home/actueel/PThU nieuws/In Memoriam: Dr. Harry Juch (1937-2017)
8 november 2017

In Memoriam: Dr. Harry Juch (1937-2017)

door Jaap H. van der Laan

Op 28 oktober 2017 overleed in Wageningen Dr. Harry Juch. Henri Riemert Juch, een Rotterdamse jongen (geboren in 1937), kwam in 1956 naar Kampen om theologie te gaan studeren aan de Theologische Hogeschool, gehuisvest aan de Oudestraat. Na predikantschappen in Kapelle-Biezelinge, Hoogeveen en Bennekom keerde hij in 1981 naar Kampen terug om daar als universitair docent (toen nog wetenschappelijk medewerker geheten) onderwijs te geven en onderzoek te doen in de praktische theologie. Hem werden in het bijzonder de vakken catechetiek en geloofsopvoeding toevertrouwd.
Juch had zich in die gebieden gespecialiseerd. Zijn doctoraalscriptie uit 1972 ging daarover: De katechese op nieuwe wegen: een theologische beoordeling van de ontwikkeling in de rooms-katholieke catechese en catechetiek. En hij had vanuit de pastorie menig artikel over catechese en geloofsopvoeding geschreven in vakbladen. Het was daarom niet verwonderlijk dat hij in Kampen werd benoemd. Daar werd hij met hart en ziel docent, zoals hij daarvoor met hart en ziel dominee was geweest en dat in feite altijd gebleven is. Ook in Kampen stortte hij zich – naast zijn drukke baan als docent – in het gemeentewerk, onder andere door zich een tijd lang beschikbaar te stellen als voorzitter van een wijkkerkenraad. Preken was zijn lust en zijn leven. En tot op hoge leeftijd verrichtte hij pastorale hulpdiensten in Wageningen, waar hij na zijn emeritaat in 2001 met zijn echtgenote was gaan wonen.
In Kampen richtte hij zijn aandacht – voor wat het onderzoek betreft – vooral op het thema van de geloofsopvoeding. Zijn dissertatie uit 1990 was daaraan gewijd: Kinderen over God vertellen: een studie over de wijze waarop God ter sprake komt in bijbelvertellingen aan groep 7 van de protestants-christelijke basisschool. [Het was overigens de eerste dissertatie in Kampen, waaraan empirisch onderzoek ten grondslag lag.] Ook andere publicaties cirkelden rond deze thematiek: Samen kom je verder: over samenwerking in de geloofsopvoeding tussen gezin, kerk en school (1991), Leren bidden: een onderzoek naar het (leren) bidden van kinderen en jongeren (1993) en Geloven van huis uit: een geloofsopvoeding (1996).
In het onderwijs was hij jarenlang intensief betrokken bij de stagebegeleiding: de reflectie op praktijkervaringen die studenten in de laatste fase van hun studie hadden opgedaan. Daarnaast begeleidde hij door de jaren heen tal van studenten als hoofdvakdocent bij hun doctoraalstudie, waaronder verschillende studenten uit Oost-Europese landen. Hij en zijn vrouw Ans spanden zich, met het oog hierop, in om zich de basisbeginselen van het Hongaars eigen te maken.
Daarnaast heeft de Universiteit veel te danken aan zijn bestuurlijke capaciteiten – onder andere in zijn hoedanigheid als lid van de Hogeschool- respectievelijk Universiteitsraad en voorzitter van de Commissie Onderwijs & Onderzoek.
De laatste jaren van zijn leven werden zwaar overschaduwd door het verlies van hun oudste zoon in 2011 en hun enige dochter in 2015. ‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk’, stond boven de rouwkaart en -advertentie.
Onder zijn naam de karakteristieken van zijn leven: Emeritus predikant – Universitair Docent THUK.

Harry Juch is op 3 november 2017 na een dankdienst in zijn kerk in Wageningen begraven op de begraafplaats Bergklooster te Zwolle.