Management Team

The Management Team consists of the following persons:

Pieter Vos, director

p.h.vos@irti.nl

 

Eddy Van der Borght, vice-director

e.a.j.g.vander.borght@irti.nl

Kees van der Kooi, member

c.vander.kooi@vu.nl

Heleen Zorgdrager, member

hezorgdrager@pthu.nl

Albert Nijboer, secretary

a.s.nijboer@irti.nl