Home/Nascholing/Clusters 2020-2021/Archief/De Maaltijd als symposium - D192003
Cursuscode:
D192003
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. Annette Merz (PThU) en dr. Cees Stavleu (CHE), dr. Theo Witkamp
Kosten:
€ 583,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Sources
Wanneer
11 & 12 november 2019
Deadline inschrijving:
27 sep 2019

De Maaltijd van de Heer in recent nieuwtestamentisch onderzoek


-CURSUS GEANNULEERD-


Beschrijving

De gewoonte om de laatste maaltijd van Jezus met zijn discipelen als een Paschamaaltijd te interpreteren is in de laatste jaren aangevuld en gecorrigeerd met een onderzoek naar gezamenlijke maaltijden in de Grieks-Romeinse setting, de symposia. Dit lijkt vrucht af te werpen en een preciezere historische plaatsbepaling mogelijk te maken. Hierdoor krijgen we niet alleen nieuwe inzichten over de ontwikkeling van de Maaltijd, deze inzichten roepen tevens nieuwe theologische vragen wakker. Hierbij gaat het o.a. om de vraag naar de verhouding tussen het laatste avondmaal en andere (eschatologische) maaltijden in het Nieuwe Testament. Doorgaande bestudering van de brieven van Paulus geeft ook nieuwe inzichten. Het is mogelijk om de situatie in Gal 2 en 1 Kor 11 scherper in beeld te krijgen dan we vaak dachten, zowel historisch als ook theologisch. Dat geeft beter zicht op zijn manier van reageren, die zowel heel praktisch als heel theologisch is. Voor ons is niet alleen van belang wat hij daarbij zegt, maar ook de manier waarop hij dat doet en waarom hij dat zó doet. In de cursus maken we daarnaast een excurs naar de oudtestamentische offermaaltijden in hun eigen context (dr. Stavleu), bestuderen we een avond een verhaal middels bibliodrama en maken we een tochtje naar de tweede eeuw, om daar in de Acta Pauli een alternatieve avondmaalstheologie aan te treffen waar niet het vlees en bloed van Jezus, maar het woord van God geconsumeerd wordt (prof. Merz).

Doelstelling

Na deze cursus heeft de deelnemer:

  • kennis genomen van hedendaagse benaderingen van de vraag naar de oorsprong en betekenis van het Avondmaal in de context van de antieke Joodse en Grieks-Romeinse  maaltijden;
  • een toegenomen vaardigheid in de beoordeling van deze benaderingen;
  • deelgenomen aan een avond bibliodrama
  • zich bezonnen op de manier waarop deze inzichten relevant kunnen zijn met het oog op het eigen denken en handelen.  

Competenties

Exegetische en hermeneutische bekwaamheden

Toetsing

Zie hiervoor ‘Toetsing van een cluster’ Toetsing in een cluster.

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Sacramenten: Maaltijd van de Heer

De andere twee cursussen zijn:

Doelgroep

Predikanten en kerkelijk werkers die hun exegetische vaardigheden en kennis willen upgraden en specifiek zich willen verdiepen in oorsprong en betekenis van de Maaltijd van de Heer.

Aantal studiepunten (ECTS)

2 ECTS

Literatuur

Dennis E. Smith, From Symposium to Eucharist. The Banquet in the Early Christian world, Minneapolis: Fortress Press, 2003. Dit boek vormt de basis van de cursus en wordt bekend verondersteld.

Capita selecta uit: The Handbook of Early Christian Meals, ed. P.B. Smit en S. Al-Suadi, T&T Clark 2019 (wordt ter beschikking gesteld).